Archiwum wg tagów: wychowanie

Samodzielny jak Kevin McCallister Image

Samodzielny jak Kevin McCallister

Wiado­mo – jak świę­ta to i Kevin w telewiz­ji. Raz już praw­ie zdarzyło się, że świę­ta były­by odwołane Kev­ina w TV nie miało być. Ale co to za Boże Nar­o­dze­nie bez spry­t­nego 8-lat­ka i gamo­niowatych złodziejów? Gagi z tej famil­i­jnej komedii znamy już chy­ba na pamięć! Śmieszy nas kole­jny upadek jakiegoś ze złoczyńców, kręcimy głową na przedświąteczne zab­ie­ganie, dzi­wi szok mamy Kev­ina, kiedy dowiadu­je się czego zapom­ni­ała zabrać ze sobą do samolo­tu. Kręcimy głowa­mi, bo jak moż­na zapom­nieć dziec­ka! Jed­nak czy przy­pad­kiem same, będąc mama­mi, nie bywamy taki­mi jak Kate ? Czy zdarzyło się Tobie zgu­bić dziecko, kiedy na chwilę schyliłaś się po pudełko jajek czy mleko do lodów­ki w super­marke­cie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 grudnia 2015
Wiara w św. Mikołaja Image

Wiara w św. Mikołaja

Jak dowiedzi­ałam się o tym, kto kupu­je prezen­ty pod choinkę, to t tak wiara w św. Mikoła­ja nie ucier­pi­ała na tym. Jak dzieciom tłu­maczę świąteczną trady­cję?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 grudnia 2015
Nawet długie oczekiwanie jest <span class=OK Image"/>

Nawet długie oczekiwanie jest OK

To moje! Nie to moje! Ja byłam pier­wsza! Nie, to ja byłam pier­wsza! Wyr­wałaś mi to z ręki! Ter­az moja kolej! Mamo, kiedy ona skończy…” — znasz to? Nawet rodz­ice jedy­naków zna­ją, bo dziecko nie żyje na bezlud­nej wyspie i prędzej czy później zna­jdzie się kom­pan do zabawy, który prze­cią­ga kopanie ulu­bioną łopatką w nieskońc­zoność, za dłu­go jeździ na hula­jn­odze czy bawi się od rana do nocy lalką, aku­rat tą, którą nasze dziecko też chce. Co zro­bić, kiedy dziecko nie chce czekać dłu­go na swo­ją kolej? Kil­ka rad od Heather Shu­mak­er, autor­ki książ­ki „It’s OK Not to Share…And Oth­er Rene­gade Rules for Rais­ing Com­pe­tent and Com­pas­sion­ate Kids”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 16 listopada 2015
I Wy, mamo i tato, przeciwko mnie? Image

I Wy, mamo i tato, przeciwko mnie?

O prze­mo­cy fizy­cznej tak dużo wszędzie. A prze­cież nie tylko ciało boli. Bardziej od sini­aków, otarć i ran na ciele boli zniszc­zona dusza, zdep­tane marzenia czy utra­cone poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Wszys­tko to mogą spraw­ić zaled­wie słowa. Cza­sem mówione w gniewie, cza­sem na złość, by dopiec, cza­sem na odczep­nego. Słowa – noże…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 listopada 2015
15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!” Image

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

Jeśli nie chce­my nakrę­cać tej spi­rali, warto zapamię­tać, że współpra­ca ze strony dzieci następu­je zwyk­le wtedy, kiedy czu­ją one pozy­ty­wny, przepełniony miłoś­cią związek z osobą, która wyda­je instrukc­je, które są jasne i wspo­ma­ga­jące. Najlep­szym sposobem na osiąg­nię­cie tych celów, kiedy jesteśmy o krok od wybuchu, jest posi­adanie zasobu łatwych do zapamię­ta­nia wyrażeń, które zastąpią to nasze „Chy­ba z Tobą zwar­i­u­ję!”, cho­ci­aż cza­sa­mi właśnie tak się czu­je­my.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 9 listopada 2015
Mój syn był księżniczką na Halloween, a ja stałam się lepszym rodzicem – historia Danny’ego Image

Mój syn był księżniczką na Halloween, a ja stałam się lepszym rodzicem – historia Danny’ego

W przed­szkolu Kini nie ma balu z okazji Hal­loween. W zeszłym roku był za to bal kar­nawałowy, na który ubrała się ona w strój Super­woman. Nie miałam nic prze­ci­wko – w sum­ie czemu miałabym być? Prze­cież takie prze­branie oznacza, że dziew­czyn­ka nie tylko wie czego chce, ale także jest świado­ma swo­jej siły i być może zami­ast czekać jak inne księżnicz­ki na ryc­erza na białym koniu sama go sobie zna­jdzie. A jak nie zna­jdzie – płakać nie będzie, bo Super­woman sil­ną kobi­etą jest. Bez prob­le­mu poz­woliłabym jej także na strój szkiele­ta, pira­ta, kuchar­ki, pielęg­niar­ki czy księżnicz­ki. W kwestii ubioru dziew­czynce naprawdę wszys­tko wol­no. Co jed­nak bym zro­biła na miejs­cu Lau­rin, mamy Danny’ego? Nie wiem…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 2 listopada 2015
Nie dzielę się i to bardzo dobrze! Image

Nie dzielę się i to bardzo dobrze!

Oto typowa scen­ka zachowa­nia przed­szko­laków: jed­no dziecko moc­no zajęte jest zabawką kiedy nowy przed­szko­lak pod­chodzi i prag­nie jej, żąda. Będą­cy w pobliżu dorosły zwyk­le mówi: „Bądź miły i podziel się swo­ja zabawką” albo „Daj Eli kucy­ka. Miałaś go już dosyć dłu­go”. Co się dzieje? Dziecko jest zmuszane do odd­a­nia czegoś, a jego zabawa zosta­je prz­er­wana. Uczy się, że dzie­le­nie powodu­je jego złe samopoczu­cie. W tym przy­pad­ku dzieli się rodz­ic, a nie dziecko.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 października 2015