Archiwum wg tagów: zwierzęta

Mój kot na blogu kuwety nie pokazuje, czyli o ekshibicjonizmie blogowym Image

Mój kot na blogu kuwety nie pokazuje, czyli o ekshibicjonizmie blogowym

Ile po­ka­zać na blo­gu? Czy lu­bię eks­hi­bi­cjo­ni­zm blo­go­wy? Czy taki kot jak ja może do­dać zdję­cie ku­we­ty? Wpis go­ścin­ny mo­je­go kota, zu­peł­nie na se­rio.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 18 kwietnia 2017
Kociarze są mądrzejsi od psiarzy Image

Kociarze są mądrzejsi od psiarzy

Nie ma się co kłó­cić: ko­cia­rze są mą­drzej­si od psia­rzy. To udo­wod­nio­ne na­uko­wo przez ame­ry­kań­ski­ch na­ukow­ców. Z czym jesz­cze nie moż­na po­le­mi­zo­wać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 19 sierpnia 2016
Jak poznałem waszą matkę by Piorun Image

Jak poznałem waszą matkę by Piorun

Miesz­kam z nimi od roku. Jest cza­sem le­piej, cza­sem go­rzej. Cza­sem zo­sta­wia­ją mnie sa­me­go i wy­jeż­dża­ją. Ale za­wsze wra­ca­ją. Może nie grze­szę in­te­li­gen­cją, ale to moje pie­skie ży­cie z nimi nie jest aż ta­kie złe. Je­stem Pio­run.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 stycznia 2015
Siedem żyć Image

Siedem żyć

Fe­lis do­me­sti­cus. Nie wiem jak to się sta­ło, że tak ce­nią­ce in­dy­wi­du­ali­zm zwie­rzę wy­bra­ło ży­cie przy boku czło­wie­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 stycznia 2015