Współpraca / Freelance (moja oferta)

WSPÓŁPRACA BLOGOWA

Je­śli my­śli­sz o wspól­nej ak­cji pro­mo­cyj­nej, pro­po­nu­ję:

  • wpis spon­so­ro­wa­ny
  • zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­kur­su
  • te­sty pro­duk­tów
  • wpis na ka­na­ły so­cial me­dia

Sta­ty­sty­ki za ostat­ni mie­siąc

Licz­ba fa­nów na Fa­ce­bo­oku
Licz­ba fol­lo­wer­sów na In­sta­gram

Nie ogra­ni­czaj się — wszyst­ko mo­że­my do­ga­dać. Cena i for­ma kam­pa­nii cał­ko­wi­cie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­na!

moniowiec@gmail.com

FREELANCE — MOJE USŁUGI POZABLOGOWE

 • Szu­ka­sz co­pyw­ri­te­ra? Je­stem dla Cie­bie!

 

 • Chce­sz do­ko­nać ko­rek­ty lub re­dak­cji tek­stów? Słu­żę po­mo­cą!

 

 • A może chce­sz do­ko­nać trans­kryp­cji Two­je­go fil­mu czy pod­ca­stu? Je­stem do usług!

Moje re­ko­men­da­cje: