ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9

ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9 Image

ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9

Dla lu­bią­cych ła­mać języki,
dla mi­ło­śni­ków wierszyków,
dla pierw­szo­kla­si­sty i przedszkolaka
ko­lek­cja ksią­żek nie byle jaka!

Być może po­et­ką nie je­stem, nie­mniej jed­nak pra­gnę za­pro­po­no­wać cie­ka­wą po­zy­cję Ko­lek­cji Ha­chet­te ABC… uczę się. Książ­ki tej se­rii (wraz z ćwi­cze­nia­mi, ze­sta­wem na­kle­jek i gra­mi edu­ka­cyj­ny­mi) moż­na za­pre­nu­me­ro­wać u wy­daw­cy (cy­klicz­nie jest wzna­wia­na). Nie­mniej jed­nak, je­śli in­te­re­su­ją nas po­je­dyn­cze eg­zem­pla­rze, do­stęp­ne są np. na au­kcjach in­ter­ne­to­wych lub w antykwariatach.

Ko­lek­cja skła­da się z 90 po­zy­cji, wśród któ­rych, poza wier­szy­ka­mi de­dy­ko­wa­ny­mi ja­kiejś gło­sce (np. A jak ana­kon­da, Cz jak cza­pla), znaj­dzie­my hi­sto­ryj­ki m.in. o licz­bach, wa­ka­cjach, pra­wo-lewo. Czcion­ka jest wy­raź­na, wy­róż­nio­no li­te­ry, któ­rym de­dy­ko­wa­na jest książ­ka. Książ­ka za­wie­ra cie­ka­we, ko­lo­ro­we, za­baw­ne ilustracje.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: