Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10

Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10 Image

Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10

Jak waż­na jest zna­jo­mość ję­zy­ków ob­cych wie już na­wet Do­nald Tusk. Żeby nie trze­ba było na sta­rość „po­lish your en­glish” war­to się­gać po ob­co­ję­zycz­ną li­te­ra­tu­rę już za mło­du. Przed­sta­wio­ne książ­ki nie za­wsze są do­stęp­ne w re­gu­lar­nej sprze­da­ży, za­chę­cam do od­wie­dza­nia an­ty­kwa­ria­tów czy por­ta­li au­kcyj­nych, gdyż czę­sto zda­rza­ją się wy­jąt­ko­we perełki.

1. My first word. Bo­ard book, Wy­daw­nic­two DK

Przy­zna­ję się — nie wiem czy moż­na jesz­cze gdzieś ku­pić taką książ­kę. Być może w an­ty­kwa­ria­cie. Wy­daw­ca obec­nie dys­po­nu­je now­szym wy­da­niem, nie mniej tra­fia­ją­cym w gu­sta mło­de­go czy­tel­ni­ka. Moją ku­pi­łam w skle­pie z uży­wa­ną odzie­żą i ma do­pi­sek „not for sale”. Jest to bo­ga­ta bi­blio­te­ka te­ma­tycz­nie po­ukła­da­nych ob­raz­ków przy­dat­nych w roz­wo­ju słow­nic­twa. My pra­co­wa­li­śmy z nią ucząc pol­skich wy­ra­zów, nie­mniej jed­nak na­da­je się wy­śmie­ni­cie do na­uki an­giel­skie­go (na stro­nie wy­daw­nic­twa znaj­du­ją się tak­że inne wer­sje ję­zy­ko­we np. ja­poń­sko-an­giel­ska). Re­ali­stycz­ne ob­raz­ki są wy­raź­ne, druk duży.

 

2. Go­od­ni­ght Time Ta­les by Mol­ly Brett, The Me­di­ci So­cie­ty Ltd, En­gland, 1982

Ta ksią­żecz­ka jest do zna­le­zie­nia tyl­ko w an­ty­kwa­ria­tach czy za­gra­nicz­nych por­ta­lach au­kcyj­nych. Jed­nak nie da się obok niej przejść obo­jęt­nie, gdyż urze­ka prze­pięk­ny­mi ilu­stra­cja­mi. Nie po­wiem, nie za­wie­ra ła­twych opo­wia­dań, gdyż czy­ta­jąc je nie­jed­no­krot­nie mu­sia­łam się­gać po słow­nik angielsko-polski.

3. 1000 ob­raz­ków 1000 słów po an­giel­sku, Ju­lius Bre­it­schopf, Frie­drich Scheck, Wy­daw­nic­two Glo JV, 1990

Ten barw­ny słow­nik ilu­stro­wa­ny to przy­jem­ność w na­uce dla dzie­ci i do­ro­słych. Ba­wiąc uczy naj­waż­niej­szych słó­wek i po­jęć ję­zy­ka an­giel­skie­go. Moż­na spo­tkać tak­że opra­co­wa­nie uczą­ce ję­zy­ka nie­miec­kie­go, nie­ste­ty moje gdzieś za­wie­ru­szy­ło się przy prze­pro­wadz­ce. Za­wie­ra, poza cie­ka­wy­mi ilu­stra­cja­mi i dość szcze­gó­ło­wym opi­sem, spis słó­wek w ję­zy­ku an­giel­skim za­miesz­czo­ny na koń­cu książ­ki. Słów­ka po­dzie­lo­ne są te­ma­tycz­nie. Obie książ­ki moż­na spo­tkać już tyl­ko w antykwariatach.

4. Mein We­rk­zeug­ka­sten, Wy­daw­nic­two Anet­te Betz Ver­lag, 1999

Cie­ka­wa ksią­żecz­ka o twar­dych stro­ni­cach, z du­ży­mi ob­raz­ka­mi i du­żym dru­kiem. Nie­ste­ty, nie mogę jej zna­leźć na­wet na ebayu.

5. Gre­tel, Pa­ste­tel, was ma­chen die Gäns?, Wy­daw­nic­two Pe­sta­loz­zi Ver­lag, 1981

Ksią­żecz­ka ba­zu­je na zna­nej piosence/zabawie w ję­zy­ku nie­miec­kim, któ­ra uczy co ro­bią po­szcze­gól­ne zwierzęta.

Książ­ka trud­no do­stęp­na na­wet w an­ty­kwa­ria­tach czy na za­gra­nicz­nych por­ta­lach aukcyjnych.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano: