Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6

Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6 Image

Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6

Nie sa­mym chle­bem żyje czło­wiek, dla­te­go po­ku­si­łam się o re­cen­zję ksią­żek po­świę­co­nych po­zna­wa­niu Boga, tego ka­to­lic­kie­go. Naj­lep­szym spo­so­bem na pe­łen ob­raz jest za­po­zna­nie się z bi­blią, naj­czę­ściej tłu­ma­czo­ną i wy­da­wa­ną książ­ką świa­ta. Na­wet nie­wie­rzą­cy czę­sto za­zna­ja­mia­ją się z tym dzie­łem, gdyż nie­wąt­pli­wie nie moż­na jej od­mó­wić mia­na epokowego.

1. Bi­blia w ob­raz­kach dla naj­młod­szych, Wy­daw­nic­two Opoka

Jest to moja ulu­bio­na bi­blia dla dzie­ci, gdyż sama mia­łam po­dob­na jako dziec­ko, a mama czy­ta­ła mi po jed­nej hi­sto­ryj­ce co wie­czór. Dzię­ki temu moja wie­dza o Bi­blii była na­praw­dę im­po­nu­ją­ca jak na ko­goś kto jej nie czy­tał. Książ­ka skła­da się z po­nad 350 krót­kich opo­wia­dań, któ­rym to­wa­rzy­szy obrazek.

 

Pod każ­dą hi­sto­ryj­ka znaj­du­ją się py­ta­nia do tek­stu i/lub ob­raz­ka, na któ­re dziec­ko może odpowiadać.

2. Ja i Pan Je­zus. Moja pierw­sza Bi­blia, Wy­daw­nic­two Świę­ty Pa­weł, 2007

Jest to bar­dzo przy­jem­na ksią­żecz­ka za­wie­ra­ją­cą krót­kie hi­sto­ryj­ki i we­so­łe ob­raz­ki. Czy­ta się ją lek­ko, gdyż tek­sty przy­sto­so­wa­ne są dla mło­de­go czy­tel­ni­ka: druk jest duży i wy­raź­ny, zda­nia pro­ste. Za­wie­ra kil­ka hi­sto­rii ze Sta­re­go i No­we­go Testamentu.

 

3. Bi­blia. Świę­ta hi­sto­ria dla na­szych dzie­ci, Wy­daw­nic­two Jedność

Po­zy­cja ta jest o tyle cie­ka­wa, iż za­wie­ra tak­że wer­sje do słu­cha­nia na­gra­ną na pły­cie CD. Druk książ­ki jest duży i za­chę­ca do czy­ta­nia. Książ­ka zwie­ra kil­ka hi­sto­rii za­czerp­nię­tych ze Sta­re­go i No­we­go Testamentu.

4. Prze­wod­nik dla mi­ni­stran­tów, Ja­cek Wo­lan SP, Wy­daw­nic­two eSPe, 2010

Nie jest to bi­blia, jed­nak umiesz­czam ją w tym spi­sie, gdyż nie­od­łącz­nie wią­że się z wia­ra mło­de­go czło­wie­ka. Nie­któ­rzy chłop­cy chcą być mi­ni­stran­ta­mi i do nich szcze­gól­nie skie­ro­wa­na jest ta pu­bli­ka­cja. Za­wie­ra w pi­guł­ce wszyst­kie in­for­ma­cje zwią­za­ne ze służ­ba li­tur­gicz­ną: ele­men­ty mszy świę­tej, na­bo­żeń­stwa i ob­rzę­dy, ge­sty i po­sta­wy, ko­lo­ry szat li­tur­gicz­nych, na­zwy przed­mio­tów i na­czyń li­tur­gicz­nych itd.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: