Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski — Małe mole książkowe #1

Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski — Małe mole książkowe #1 Image

Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski — Małe mole książkowe #1

Naj­le­piej uczyć dzie­ci wła­snym przy­kła­dem. Wpraw­dzie ja obec­nie naj­czę­ściej czy­tam książ­ki elek­tro­nicz­ne, ale pół­ki re­ga­łu na­dal ugi­na­ją się od lek­tu­ry. Naj­czę­ściej na­uko­wej, bo Oj­ciec trzy­ma dużo swo­ich ksią­żek o ko­dach. My­ślę przy­szło­ścio­wo: mam już spo­ro li­te­ra­tu­ry dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej w EPU­Bach, jed­nak naj­pierw mam za­miar za­szcze­pić w dzie­ciach mi­łość do sze­le­stu kartek.

Wszyst­kie po­le­ca­ne w tym wpi­sie książ­ki mają cie­ka­we ilu­stra­cje, duże li­te­ry. Za­cie­ka­wią nie tyl­ko przed­szko­la­ka, ale tak­że uczą­ce­go się li­ter sze­ścio­lat­ka czy umie­ją­ce­go już czy­tać ucznia.Historyjki pi­sa­ne są wier­szem i w na­szym za­my­śle mia­ły po­móc dzie­ciom po­znać naj­bar­dziej zna­ne le­gen­dy polskie.

1. Kwiat pa­pro­ci, Ur­szu­la Ko­złow­ska, Elż­bie­ta Śmie­tan­ka-Com­bik, Wy­daw­nic­two Olesiejuk

W bo­rze ciem­nym i ponurym,
u pod­nó­ża wiel­kiej góry,
tam gdzie li­cho wiecz­ne psoci,
rósł nie­zwy­kły kwiat paproci.

 

2. Ba­zy­li­szek, Ur­szu­la Ko­złow­ska, Elż­bie­ta Śmie­tan­ka-Com­bik, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2010

Rzecz ta dzia­ła się w Warszawie,
lecz nim o niej wam opowiem,
to ostrze­gam: wszyst­kim, prawie
włos się zje­ży dziś na głowie!

3. Smok wa­wel­ski, Ur­szu­la Ko­złow­ska, Elż­bie­ta Śmie­tan­ka-Com­bik, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2009

Żył na Wi­słą przed wiekami
król bo­ga­ty zwa­ny Krakiem.
Miesz­kał w zam­ku z krużgankami,
gdzie prze­cha­dzał się z orszakiem.

 

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych, Dla dzieci

Otagowano: