Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4

Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4 Image

Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4

Dzie­ci szyb­ko się nu­dzą. 2–3latek nie da rady wy­słu­chać do koń­ca baj­ki An­der­se­na, dla­te­go po­trze­bu­ją krót­kich, pro­stych opo­wia­dań czy ksią­że­czek z cie­ka­wy­mi ob­raz­ka­mi. Po­niż­sze pro­po­zy­cje prze­zna­czo­ne są ra­czej dla mło­de­go czy­tel­ni­ka, cho­ciaż i pierw­szo­kla­si­ści znaj­da tu coś dla siebie.

1. Na­ci­śnij mnie, He­rve Tul­let, www.babaryba.pl

To pol­sko-fran­cu­skie wy­da­nie sta­ło się mię­dzy­na­ro­do­wym hi­tem. Zo­sta­ła wy­da­na już w 24 kra­jach. Moż­na ją z po­wo­dze­niem na­zwać in­te­rak­tyw­ną, gdyż trze­ba ją prze­krę­cać, po­trzą­sać nią, dmu­chać na kart­ki, a na­wet jej kla­skać. Do­dat­ko­wo, je­śli któ­reś z ro­dzi­ców po­tra­fi, moż­na uczyć dziec­ka ję­zy­ka francuskiego.

2. Książ­ka z se­rii Świat w oczach dziec­ka Ka­my­czek. To moje!, Jo­ce­li­ne San­scha­grin, Wy­daw­nic­two REA, 2002

Ksią­żecz­ki tej se­rii opo­wia­da­ją o co­dzien­nych sy­tu­acjach, po­ma­ga­ją opa­no­wać słow­nic­two zwią­za­ne ze sta­na­mi emo­cjo­nal­ny­mi. Pa­tro­nem se­rii jest mie­sięcz­nik „Dziec­ko”. Jest to po­zy­cja o twar­dych stro­ni­cach i pro­stym tek­ście. W przy­stęp­ny spo­sób po­ma­ga dziec­ku zro­zu­mieć isto­tę dzie­le­nia się zabawkami.

3. Di­sney, Zło­ta rącz­ka Nowy,Tekst: Mar­cy Kel­man, Tłu­ma­cze­nie: Zu­zan­na Na­czyń­ska, Wy­daw­nic­two Eg­mont, 2010

Twar­da ksią­żecz­ka z bo­ha­te­ra­mi baj­ki ani­mo­wa­nej Di­sneya. Po­ma­ga dziec­ku zmie­rzyć się z trud­no­ścia­mi by­cia no­wym. Bar­dzo do­brze spraw­dzi­ła się w oswa­ja­niu no­we­go miej­sca tak­że w mo­jej rodzinie.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: