Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20

Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20 Image

Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20

Czym zaspokoić dziecięcą cieka­wość? Przede wszys­tkim może­my dać siebie: pokazać ciekawe ekspery­men­ty, zabrać do muzeum czy na wycieczkę w ciekawe miejsce, opowiedzieć i wytłu­maczyć. Jeśli jed­nak braku­je nam wiedzy czy tal­en­tu ora­torskiego, warto wspomóc się np. książką. Dziś przed­staw­iam ciekawe propozy­c­je dl wynalaz­cy, przy­rod­ni­ka czy naukow­ca.

1. Nela na tropie przygód, Wydawnictwo Burda NG Polska

Dzieci zna­ją Nelę z pro­gra­mu przy­rod­niczego „Nela Mała Reporter­ka”, który opowia­da o przy­go­dach kilkulet­niej Neli i jej podróżach. Nela rozpoczęła swo­je wojaże już w wieku pię­ciu lat, a pier­wszą książkę napisała jako ośmi­o­lat­ka. Pole­cana przez mnie pozy­c­ja jest już czwartą w jej dorobku. Jest to 150 stron z ciekawy­mi fotografi­a­mi odwiedzanych kra­jów, cieka­wostka­mi, inter­ak­ty­wny­mi zabawa­mi, koda­mi QR, dzię­ki który­mi infor­ma­c­je zamieszc­zone w książce może­my posz­erzać o te zawarte w internecie.

nela1

nela21

nela3

nela4

nela5

nela71

nela81

nela9

nela10

nela11

2. Wynalazki, Wydawnictwo Debit

Książ­ki, w których zna­j­du­ją się otwier­ane obraz­ki czy książ­ki-rozkładan­ki (pop-up book). Cieszą się one pop­u­larnoś­cią zarówno wśród małych, jak i dużych czytel­ników. O ile baj­ki z rozkładany­mi obrazka­mi są zwycza­jnie uroz­maice­niem, o tyle książ­ki naukowe pokazu­jące w inny sposób jak np. dzi­ała film ani­mowany, pracu­ją tło­ki loko­mo­ty­wy czy z czego zbu­dowany jest sil­nik są bard­zo ciekawym pomysłem na naukę. „Wynalaz­ki” przed­staw­ia­ją w zaskaku­ją­cy sposób najważniejsze epokowe odkrycia. Niezła grat­ka dla każdego zapalonego młodego wynalaz­cy!

wynalazki1

wynalazki2

wynalazki3

wynalazki4

wynalazki5

wynalazki6

wynalazki7

wynalazki8

3. Ale patent!, tekst: Małgorzata Mycielska, ilustracje: Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Książ­ka, od której nawet mi było się ciężko oder­wać! Piękne ilus­trac­je, ciekawe tek­sty i wynalaz­ki dawne i współczesne, przy których nawet Leonar­da Da Vin­ci zag­wiz­dał­by z zach­wytu. Na 122 stronach zna­jdziemy zwar­i­owane, zabawne, wyprzedza­jące częs­to swój czas, ale także nieu­dane wyt­wory fan­tazji wiel­kich kon­struk­torów. Bo czy ktoś słyszał o bąbelkowym SMSie czy sor­town­iku do cukierków?

alepatent1

alepatent2

alepatent3

alepatent4

alepatent5

alepatent6

Wpis pow­stał w ramach pro­jek­tu blo­gowego “Przy­gody z książką”

przygodyzksiazkalogo21

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 16 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: