Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20

Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20 Image

Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20

Czym za­spo­ko­ić dzie­cię­cą cie­ka­wość? Przede wszyst­kim mo­że­my dać sie­bie: po­ka­zać cie­ka­we eks­pe­ry­men­ty, za­brać do mu­zeum czy na wy­ciecz­kę w cie­ka­we miej­sce, opo­wie­dzieć i wy­tłu­ma­czyć. Je­śli jed­nak bra­ku­je nam wie­dzy czy ta­len­tu ora­tor­skie­go, war­to wspo­móc się np. książ­ką. Dziś przed­sta­wiam cie­ka­we pro­po­zy­cje dl wy­na­laz­cy, przy­rod­ni­ka czy naukowca.

1. Nela na tropie przygód, Wydawnictwo Burda NG Polska

Dzie­ci zna­ją Nelę z pro­gra­mu przy­rod­ni­cze­go „Nela Mała Re­por­ter­ka”, któ­ry opo­wia­da o przy­go­dach kil­ku­let­niej Neli i jej po­dró­żach. Nela roz­po­czę­ła swo­je wo­ja­że już w wie­ku pię­ciu lat, a pierw­szą książ­kę na­pi­sa­ła jako ośmio­lat­ka. Po­le­ca­na przez mnie po­zy­cja jest już czwar­tą w jej do­rob­ku. Jest to 150 stron z cie­ka­wy­mi fo­to­gra­fia­mi od­wie­dza­nych kra­jów, cie­ka­wost­ka­mi, in­te­rak­tyw­ny­mi za­ba­wa­mi, ko­da­mi QR, dzię­ki któ­ry­mi in­for­ma­cje za­miesz­czo­ne w książ­ce mo­że­my po­sze­rzać o te za­war­te w internecie.

nela1

nela21

nela3

nela4

nela5

nela71

nela81

nela9

nela10

nela11

2. Wynalazki, Wydawnictwo Debit

Książ­ki, w któ­rych znaj­du­ją się otwie­ra­ne ob­raz­ki czy książ­ki-roz­kła­dan­ki (pop-up book). Cie­szą się one po­pu­lar­no­ścią za­rów­no wśród ma­łych, jak i du­żych czy­tel­ni­ków. O ile baj­ki z roz­kła­da­ny­mi ob­raz­ka­mi są zwy­czaj­nie uroz­ma­ice­niem, o tyle książ­ki na­uko­we po­ka­zu­ją­ce w inny spo­sób jak np. dzia­ła film ani­mo­wa­ny, pra­cu­ją tło­ki lo­ko­mo­ty­wy czy z cze­go zbu­do­wa­ny jest sil­nik są bar­dzo cie­ka­wym po­my­słem na na­ukę. „Wy­na­laz­ki” przed­sta­wia­ją w za­ska­ku­ją­cy spo­sób naj­waż­niej­sze epo­ko­we od­kry­cia. Nie­zła grat­ka dla każ­de­go za­pa­lo­ne­go mło­de­go wynalazcy!

wynalazki1

wynalazki2

wynalazki3

wynalazki4

wynalazki5

wynalazki6

wynalazki7

wynalazki8

3. Ale patent!, tekst: Małgorzata Mycielska, ilustracje: Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Książ­ka, od któ­rej na­wet mi było się cięż­ko ode­rwać! Pięk­ne ilu­stra­cje, cie­ka­we tek­sty i wy­na­laz­ki daw­ne i współ­cze­sne, przy któ­rych na­wet Le­onar­da Da Vin­ci za­gwiz­dał­by z za­chwy­tu. Na 122 stro­nach znaj­dzie­my zwa­rio­wa­ne, za­baw­ne, wy­prze­dza­ją­ce czę­sto swój czas, ale tak­że nie­uda­ne wy­two­ry fan­ta­zji wiel­kich kon­struk­to­rów. Bo czy ktoś sły­szał o bą­bel­ko­wym SMSie czy sor­tow­ni­ku do cukierków?

alepatent1

alepatent2

alepatent3

alepatent4

alepatent5

alepatent6

Wpis po­wstał w ra­mach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książką”

przygodyzksiazkalogo21

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: