Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3 Image

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

W dzisiejszym zestaw­ie­niu książ­ki przez­nac­zone także dla małego czytel­ni­ka. Są to pozy­c­je z małą iloś­cią wyrazów lub bard­zo prosty­mi zda­ni­a­mi. Strony są kartonowe, grube, wiec nawet mała rącz­ka przed­szko­la­ka czy żłobkow­icza poradzi sobie z ich przewracaniem bez szkody dla książ­ki.

1. Książ­ka z serii Chcę być duży: Spry­tne pies­ki, Justy­na Świę­ci­c­ka, Wydawnict­wo Wil­ga, 2007

Ciekawa pozy­c­ja, uczą­ca dziecko nie tylko czy­tać, ale także nazy­wać obraz­ki. Pod­czas czy­ta­nia przez rodz­i­ca dziecko może nazy­wać samodziel­nie zwierzę­ta, miejs­ca i przed­mio­ty, gdyż w tekst wstaw­iono obraz­ki. Dzię­ki temu nawet maluch może uznać, że potrafi czy­tać. Dla dzieci czy­ta­ją­cych samodziel­nie druk nie stanowi prob­le­mu, jest duży i wyraźny.

2. Książ­ka z serii Poz­na­ję kolory: Owoce i warzy­wa, Mar­ta Rydz, Elż­bi­eta Wój­cik, Wydawnict­wo SBM, 2009

Abso­lut­ny hit Artiego z cza­sów żłob­ka! Książ­ka zaw­iera real­isty­czne obraz­ki. Pokazane owoce i warzy­wa są przed­staw­ione według kolorów oraz podobieńst­wa. Są w nim nie tylko rodz­ime jabł­ka czy marchew­ki, ale także egzo­ty­czne jak patat, salak, maraku­ja czy wpraw­ia­ją­ca w osłupi­e­nie panie opiekun­ki karam­bo­la.

3. Czy jesteś żabką?, Tłu­macze­nie: Katarzy­na Dmows­ka, Ilus­trac­je: Noe­line Cas­set­tari, Wydawnict­wo Ole­siejuk, 2008

Moż­na nazwać tą pozy­cję inter­ak­ty­wną książką. Nie zna­jdziemy w niej żad­nych przy­cisków, lecz różne tek­stu­ry, dzię­ki czemu jest ide­al­na dla dzieci, które są wrażli­we na dotyk i powin­ny ćwiczyć sen­so­rykę. Zwierząt­ka maja miękkie futer­ka, gład­ką skórę, szorstką czy lśniącą łuskę, lep­ki język. Wszys­tkiego moż­na dotknąć i przekon­ać się samemu. Uwa­ga! Książ­ka zaw­iera małe ele­men­ty. Zale­cana dla dzieci powyżej 3-go roku życia. Do użytku pod opieką dorosłych.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: