Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2

Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2 Image

Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2

Se­ria „Świat w ob­raz­kach” za­wie­ra osiem­na­ście cie­ka­wych po­zy­cji. Książ­ki są wspa­nia­le ilu­stro­wa­ne, a druk jest duży i nie spra­wi trud­no­ści na­wet dzie­ciom uczą­cym się do­pie­ro czy­tać. Aż ża­łu­ję, że nie mamy jesz­cze in­nych po­zy­cji z tej se­rii.

1. Smo­ki, Emi­lie Be­au­mont, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2009

Ksią­żecz­ka ma we­so­łe ob­raz­ki i cie­ka­we hi­sto­ryj­ki, któ­re za­in­te­re­su­ją każ­de­go ma­łe­go ry­ce­rza i księż­nicz­kę. Smo­ki są wszę­dzie: w głę­bi­nach oce­anów, w kra­te­rach wul­ka­nów, wśród bia­łych ob­ło­ków i w ciem­nych ja­ski­niach. Nie­któ­re z nich są nie­bez­piecz­ne, inne cał­kiem nie­groź­ne, jesz­cze inne mo­że­my na­wet ho­do­wać w domu. Każ­dy wiel­bi­ciel smo­ków znaj­dzie tu swo­je­go ulu­bień­ca.

smok3

smoki2

2. Za­wo­dy, Emi­lie Be­au­mont, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2010

Książ­ka ta po­ma­ga dziec­ku po­znać cha­rak­te­ry­sty­kę wy­bra­nych grup za­wo­do­wych. Do­sko­na­le uka­zu­je czym się zaj­mu­ją i w ja­kich wa­run­kach pra­cu­ją m.in. po­li­cjan­ci, gór­ni­cy, na­uczy­cie­le.

zawod

zawod2

3. Ludz­kie cia­ło, Emi­lie Be­au­mont, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2010

Dzię­ki pro­stym opi­som oraz barw­nym ob­raz­kom każ­dy mały czło­wiek w przy­stęp­ny spo­sób do­wie się ja­kie se­kre­ty kry­je jego wła­sne cia­ło. Do­wie się, dla­cze­go musi jeść, spać, czym róż­nią się od sie­bie lu­dzie.

cialo

cialo2

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: