Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2

Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2 Image

Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2

Seria “Świat w obrazkach” zaw­iera osiem­naś­cie ciekawych pozy­cji. Książ­ki są wspaniale ilus­trowane, a druk jest duży i nie sprawi trud­noś­ci nawet dzieciom uczą­cym się dopiero czy­tać. Aż żału­ję, że nie mamy jeszcze innych pozy­cji z tej serii.

1. Smo­ki, Emi­lie Beau­mont, Wydawnict­wo Ole­siejuk, 2009

Książecz­ka ma wesołe obraz­ki i ciekawe his­to­ryj­ki, które zain­tere­su­ją każdego małego ryc­erza i księżniczkę. Smo­ki są wszędzie: w głębi­nach oceanów, w krat­er­ach wulka­nów, wśród białych obłoków i w ciem­nych jask­ini­ach. Niek­tóre z nich są niebez­pieczne, inne całkiem niegroźne, jeszcze inne może­my nawet hodować w domu. Każdy wiel­bi­ciel smoków zna­jdzie tu swo­jego ulu­bień­ca.

2. Zawody, Emi­lie Beau­mont, Wydawnict­wo Ole­siejuk, 2010

Książ­ka ta poma­ga dziecku poz­nać charak­terystykę wybranych grup zawodowych. Doskonale ukazu­je czym się zaj­mu­ją i w jakich warunk­ach pracu­ją m.in. polic­jan­ci, gór­ni­cy, nauczy­ciele.

3. Ludzkie ciało, Emi­lie Beau­mont, Wydawnict­wo Ole­siejuk, 2010

Dzię­ki prostym opi­som oraz bar­wnym obrazkom każdy mały człowiek w przys­tęp­ny sposób dowie się jakie sekre­ty kry­je jego własne ciało. Dowie się, dlaczego musi jeść, spać, czym różnią się od siebie ludzie.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: