Archiwum wg miesiąca: s

Jak kupić idealną zabawkę Image

Jak kupić idealną zabawkę

Zbli­ża­ją się świę­ta. Jak za­wsze naj­bar­dziej cie­szą się z nich dzie­ci. Zno­wu bę­dzie masa pre­zen­tów i sło­dy­czy, czas ra­do­ści. Nie­ste­ty to tak­że czas po­spiesz­nych za­ku­pów i te­le­fo­nów do ro­dzi­ny z py­ta­niem: „A co ku­pić syn­ko­wi? A co lubi có­recz­ka? A jaki roz­miar nosi?”. Jesz­cze pół bie­dy, gdy py­ta­ją­cy ko­rzy­sta­ją z rad i dziec­ko otrzy­mu­je wy­śnio­ny pre­zent, a nie ko­lej­ną…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 31 marca 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skie­ro­wa­nie do spe­cja­li­sty czę­sto bu­dzi nie­po­kój ro­dzi­ców. Zgod­nie z twier­dze­niem, że le­piej za­po­bie­gać niż le­czyć wie­lu pe­dia­trów dmu­cha na zim­ne. Je­śli wszyst­ko jest w po­rząd­ku, le­karz spe­cja­li­sta tyl­ko to po­twier­dzi. Je­śli jed­nak dziec­ko jed­nak wy­ma­ga po­mo­cy spe­cja­li­stycz­nej, dzię­ki prze­zor­no­ści pe­dia­try le­cze­nie za­cznie się na tyle wcze­śnie, że bę­dzie moż­na za­po­biec po­waż­nym kom­pli­ka­cjom zdro­wot­nym. Je­śli w za­cho­wa­niu lub wy­glą­dzie mal­ca za­czę­ło Cię coś nie­po­ko­ić, war­to z wła­snej ini­cja­ty­wy po­pro­sić o skie­ro­wa­nie. Jak przy­go­to­wać się do pierw­szej wi­zy­ty u sto­ma­to­lo­ga, der­ma­to­lo­ga czy aler­go­lo­ga?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 marca 2015
Oczekiwania kontra rzeczywistość Image

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Na­le­żę do tej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, któ­ra za­chwy­co­na zdję­ciem zna­le­zio­nym w In­ter­ne­cie usil­nie sta­ra się od­two­rzyć zna­le­zi­sko i tak­że je po­sia­dać. O ile nie po­tra­fię skon­stru­ować naj­now­sze­go por­che, a ta­lent ku­li­nar­ny mie­wam wąt­pli­wy, o tyle w ka­te­go­rii hand made cza­sa­mi mie­wam suk­ce­sy. Jed­nak ni­gdy wy­cza­ro­wa­ny prze­ze mnie przed­miot nie był od­wzo­ro­wa­niem ory­gi­na­łu. Za­pra­szam na krót­ką ga­le­rię pt. „Ocze­ki­wa­nia kon­tra rze­czy­wi­stość”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 29 marca 2015
Mama, tata, ja i komputer Image

Mama, tata, ja i komputer

Tata oglą­da mecz w TV, mama śle­dzi na ta­ble­cie po­czy­na­nia ce­le­bry­tek na por­ta­lu plot­kar­skim, w tle sły­chać mu­zy­kę z ra­dia. Dziec­ko się nu­dzi. Ma może 3–4 lata. Nie po­tra­fi jesz­cze czy­tać, nie zaj­mie się go książ­ka na tyle, by tata nie prze­ga­pił żad­ne­go kar­ne­go, a mama do­wie­dzia­ła się ile Kim Kar­da­shian obec­nie ma ki­lo­gra­mów. Jest wol­ny lap­top taty. Po kil­ku ję­kach („Pro­ooooszę…”) zre­zy­gno­wa­ni ro­dzi­ce po­sta­na­wia­ją po­zwo­lić dziec­ku na ko­rzy­sta­nie z nie­go.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 marca 2015
Pierwsza wizyta u pediatry Image

Pierwsza wizyta u pediatry

Do­sta­jesz wy­pis ze szpi­ta­la, wra­casz do domu. A tam, o dzi­wo, nie roi się od le­ka­rzy i po­łoż­nych go­to­wych po­móc w każ­dej czyn­no­ści, da­ją­cych rady, miej­my na­dzie­ję, cel­ne. Te­raz zo­sta­jesz sama. Czy tak jest na­praw­dę? Nie do koń­ca. Już nie­dłu­go choć­by na chwi­lę zno­wu ktoś do Cie­bie i Two­je­go ma­leń­stwa zaj­rzy, by spy­tać „I jak wam, moi dro­dzy, się wie­dzie?”. Nie, nie bę­dzie to nikt z ro­dzi­ny. To po­łoż­na i pe­dia­tra, Twoi wspo­mo­ży­cie­le na bar­dzo dłu­gi czas.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 marca 2015
Całkowicie zmarnowana niedziela Image

Całkowicie zmarnowana niedziela

Mat­ko i cór­ko, nie­dzie­la do bani! No jak nic NIC nie zro­bi­łam! Na­praw­dę nic. Taka bez­czyn­ność jest naj­gor­sza w ży­ciu. Niby czło­wiek wsta­je wcze­śniej, po­wiedz­my o 8, co, zwa­żyw­szy na re­gu­łę, że dzie­ci wsta­ją wcze­śnie wła­śnie w week­end, i tak jest w mia­rę póź­ną go­dzi­ną, to i tak zmar­no­wa­li­śmy cały ten dzień.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 marca 2015
Share Week 2015 Image

Share Week 2015

Za­po­cząt­ko­wu­ję u sie­bie tra­dy­cję, któ­ra się­ga roku 2012. To wła­śnie wte­dy po raz pierw­szy nie­ja­ki An­drzej Tu­chol­ski z jestkultura.pl wpadł na pro­sty acz ge­nial­ny po­mysł, by raz do roku po­ka­zać swo­im czy­tel­ni­kom co blo­ge­rzy sami czy­ta­ją. Ja bio­rę w tej ak­cji pierw­szy raz udział, w koń­cu na­wet rocz­ku blog nie ma. A czy­tam…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 marca 2015