Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12

Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12 Image

Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12

W po­przed­nim wpi­sie o książ­kach przed­sta­wi­łam pro­po­zy­cje dla młod­sze­go „czy­tel­ni­ka”. Dziś zde­cy­do­wa­nie dla star­szych po­ciech, tych cie­ka­wych świa­ta, róż­nic i za­da­ją­cych trud­ne py­ta­nia.

1. Ana­to­mia far­my, Ro­th­man Ju­lia, Wy­daw­nic­two En­tli­czek

Je­śli dziec­ko za­mę­cza Cie py­ta­nia­mi o wieś i wszyst­ko z nią zwią­za­ne, jest za­fa­scy­no­wa­ne trak­to­ra­mi i kom­baj­na­mi, uwiel­bia kar­mić kury u bab­ci czy gła­skać cie­lacz­ka w go­spo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym być może za­in­te­re­su­je je tak­że ta ksią­żecz­ka. Jest bo­ga­ta w dia­gra­my, ry­sun­ki, prze­kro­je, po­ka­zu­je krok po kro­ku ży­cie wsi, jej ce­chy cha­rak­te­ry­stycz­ne. Po­ka­zu­je świat, o któ­rym ja, wsiun z dzia­da pra­dzia­da, na­wet nie mia­łam po­ję­cia.

anatomiafarmy1

anatomiafarmy2

anatomiafarmy5

2. My lu­dzie, Eli­za Pio­trow­ska, Wy­daw­nic­two Czar­na Owiecz­ka

Dziec­ko zda­je so­bie spra­wę z tego, ze lu­dzie są róż­ni. Jed­nak ta ksią­żecz­ka po­ka­zu­je jak bar­dzo się od sie­bie róż­ni­my nie tyl­ko fi­zycz­nie, ale tak­że kul­tu­ro­wo, et­nicz­nie czy men­tal­nie. Po­ka­zu­je, że róż­ni­ce są do­bre, że za­wsze moż­na się po­mi­mo nich do­ga­dać, wspól­nie ba­wić się i żyć. Ży­cie z ide­al­nie iden­tycz­ny­mi ludź­mi by­ło­by nud­ne. Do­ceń­my róż­no­rod­ność!

myludzie1

myludzie2

myludzie3

myludzie4

myludzie5

myludzie6

3. Krop­ka Pe El. Prze­wod­nik po Pol­sce dla dzie­ci, An­drzej Pau­lu­kie­wicz, Wy­daw­nic­two Dwie Sio­stry

Prze­wod­nik ten uka­zu­je 55 cie­ka­wych miejsc w Pol­sce, któ­re war­to zo­ba­czyć z dziec­kiem. Nie sku­pia się tyl­ko na Smo­ku Wa­wel­skim i Sy­ren­ce War­szaw­skiej, ale uka­zu­je miej­sca, gdzie śpie­wa­ją wy­dmy, gdzie moż­na pły­nąć stat­kiem po tra­wie czy gdzie miesz­ka­ją kra­sno­lud­ki. Poza cie­ka­wy­mi opi­sa­mi i ry­sun­ka­mi za­wie­ra tak­że przy­dat­ne in­for­ma­cje jak go­dzi­ny otwar­cia, stro­ny in­ter­ne­to­we, cen­ni­ki bi­le­tów czy mapy. Do­ce­ni je mały ama­tor przy­ro­dy, ko­ne­ser sztu­ki i mu­ze­al­ny ob­la­ty­wacz. To jak, pa­ku­je­my się?

kropkapl1

kropkapl2

kropkapl3

kropkapl4

kropkapl6

kropkapl7

kropkapl8

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 maja 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: