Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12

Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12 Image

Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12

W poprzed­nim wpisie o książkach przed­staw­iłam propozy­c­je dla młod­szego “czytel­ni­ka”. Dziś zde­cy­dowanie dla starszych pociech, tych ciekawych świa­ta, różnic i zada­ją­cych trudne pyta­nia.

1. Anato­mia farmy, Roth­man Julia, Wydawnict­wo Entliczek

Jeśli dziecko zamęcza Cie pyta­ni­a­mi o wieś i wszys­tko z nią związane, jest zafas­cynowane trak­tora­mi i kom­ba­j­na­mi, uwiel­bia karmić kury u bab­ci czy głaskać cielacz­ka w gospo­darst­wie agro­tu­rysty­cznym być może zain­tere­su­je je także ta książecz­ka. Jest boga­ta w dia­gramy, rysun­ki, przekro­je, pokazu­je krok po kroku życie wsi, jej cechy charak­terysty­czne. Pokazu­je świat, o którym ja, wsi­un z dzi­a­da pradzi­a­da, nawet nie miałam poję­cia.

2. My ludzie, Eliza Piotrows­ka, Wydawnict­wo Czarna Owiecz­ka

Dziecko zda­je sobie sprawę z tego, ze ludzie są różni. Jed­nak ta książecz­ka pokazu­je jak bard­zo się od siebie różn­imy nie tylko fizy­cznie, ale także kul­tur­owo, etnicznie czy men­tal­nie. Pokazu­je, że różnice są dobre, że zawsze moż­na się pomi­mo nich dogadać, wspól­nie baw­ić się i żyć. Życie z ide­al­nie iden­ty­czny­mi ludź­mi było­by nudne. Doceńmy różnorod­ność!

3. Krop­ka Pe El. Prze­wod­nik po Polsce dla dzieci, Andrzej Paulukiewicz, Wydawnict­wo Dwie Siostry

Prze­wod­nik ten ukazu­je 55 ciekawych miejsc w Polsce, które warto zobaczyć z dzieck­iem. Nie sku­pia się tylko na Smoku Wawel­skim i Syrence Warsza­wskiej, ale ukazu­je miejs­ca, gdzie śpiewa­ją wyd­my, gdzie moż­na płynąć statkiem po traw­ie czy gdzie mieszka­ją kras­nolud­ki. Poza ciekawy­mi opisa­mi i rysunka­mi zaw­iera także przy­datne infor­ma­c­je jak godziny otwar­cia, strony inter­ne­towe, cen­ni­ki biletów czy mapy. Doceni je mały ama­tor przy­rody, koneser sztu­ki i muzeal­ny oblatywacz. To jak, paku­je­my się?

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 maja 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: