Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada — Małe mole książkowe #13

Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada — Małe mole książkowe #13 Image

Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada — Małe mole książkowe #13

Nie­uchron­nie zbli­ża się Dzień Dziec­ka. Być może mało po­pu­lar­ny pre­zent z tej oka­zji mogą sta­no­wić książ­ki. Nie­mniej jest to pre­zent na dłuż­szy czas. Do­dat­ko­wo dziec­ko otrzy­mu­je w gra­ti­sie cen­ny czas spę­dzo­ny z ro­dzi­cem czy­ta­ją­cym książ­kę dziecku.

Prze­kro­je szcze­gó­ły cie­ka­wost­ki Na wsi, Wy­daw­nic­two Aksjomat

Ta li­czą­ca za­le­d­wie 12 stron ksią­żecz­ka z twar­dy­mi stro­na­mi uję­ła mnie za ser­ce. Po­ka­zu­je to, co nor­mal­nie nie jest wi­docz­ne dla na­sze­go wzro­ku – prze­krój przez ogród, las, je­zio­ro. Dzię­ki niej mo­że­my po­ka­zać dziec­ku jak ro­śnie mar­chew­ka, gdzie miesz­ka kret, co zimą robi bor­suk czy gdzie miesz­ka­ją wiewiórki.

Prze­kro­je owo­ce i wa­rzy­wa, Agniesz­ka So­wiń­ska, Wy­daw­nic­two Na­sza Księgarnia

Bar­dzo cie­ka­wa pro­po­zy­cja nie tyl­ko dla żar­ło­ków, ale tak­że dla nie­jad­ków. Na 32 stro­nach mo­że­my spraw­dzić co dzie­je się w po­pu­lar­nych owo­cach i wa­rzy­wach, ja­kie wła­ści­wo­ści mają wi­ta­mi­ny i sub­stan­cje mi­ne­ral­ne, co daje nam biał­ko, a co błon­nik itd. Duży for­mat, we­so­łe ilu­stra­cje Agniesz­ki So­wiń­skiej, wier­szo­wa­ny wstęp au­tor­stwa Agniesz­ki Frączek.

Ba­jar­ka opo­wia­da. Zbiór ba­śni z ca­łe­go świa­ta, Wy­daw­nic­two Zysk i S-ka

Mój pry­wat­ny be­st­sel­ler. Naj­lep­sza księ­ga ba­jek. Za­wie­ra nie­po­pu­lar­ne baj­ki z róż­nych stron świa­ta. Nie znaj­dziesz tam An­der­se­na czy bra­ci Grimm. Dla uła­twie­nia baj­ki po­dzie­lo­ne są na trzy stop­nie trud­no­ści, dzię­ki cze­mu dzie­ci roz­po­czy­na­ją­ce przy­go­dę z czy­ta­niem mogą wy­brać coś dla siebie.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 maja 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: