12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci

12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci Image

12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci

Czy też tak masz, że sły­sząc „Desz­czo­wą pio­sen­kę” za­czy­nasz śpie­wać „I’m sin­ging in the rain zie­lo­no­oo czu­ję się!”? Albo za­miast stan­dar­do­wej li­ry­ki utwo­ru nie­ja­kiej Ewe­li­ny Li­sow­skiej za­czy­nasz wpla­tać sło­wa „roz­pę­dze­ni pro­sto w stro­nę słoń­ca WŁĄ­CZA­MY NI­SKIE CENY!”? Ja nie­ste­ty tak mam.

Chcia­ła­bym, by re­per­tu­ar mu­zycz­ny mo­ich dzie­ci nie koń­czył się na Fa­sol­kach i Cza­do­ma­nie. Czę­sto więc pro­po­nu­ję im zna­ne utwo­ry i z nie­skry­wa­na ra­do­ścią pa­trzę jak śpie­wa­ją pio­sen­kę „Good mor­ning” z mu­si­ca­lu, ska­czą przy Len­nym Kra­vit­zu i jego prze­bo­ju „Fly away” czy ma­sze­ru­ją przy „We will rock you” nie­śmier­tel­ne­go Qu­een. Jed­nak zda­rza się, że dzie­ci zna­ją me­lo­dię, ale z in­ne­go źró­dła – z ba­jek. Na przy­kład „What a won­der­full world” to dla nich pio­sen­ka z Ma­da­ga­ska­ru. Tyl­ko i wy­łącz­nie. Ja­kie inne prze­bo­je czy zna­ne pio­sen­ki moż­na spo­tkać w ani­ma­cjach dla dzie­ci?

12 piosenek, które dziecko zna z bajek, a ty z radia:

1. Real 2 real — I like to move it (Ma­da­ga­skar)

2. Lo­uisa Arm­strong — What a won­der­full world (Ma­da­ga­skar)

3. Ru­sted root — Sent me on my way (Epo­ka lo­dow­co­wa)

4. Le­onard Co­hen — Hal­le­lu­jah (Shrek)

5. Smash mo­uth – All stars oraz (Shrek)

6. The Mon­ke­es — I’m a be­li­ver (Shrek)

7. Bon­nie Ty­ler — I need a hero (Shrek 2)

8. Elvis — De­vil in Dis­gu­ise (Lilo i Stich)

War­to tu nad­mie­nić, że cały film prze­peł­nio­ny jest mu­zy­ką Kró­la.

9. Lo­uis Arm­strong — Vie en rose (WALL E)

10. Ro­ger Mil­ler — Whi­stle Stop (Ro­bin Hood)

11. ACDC – Hi­gh­way to hell oraz Min­nie Ri­per­ton — Lo­ving You (Me­ga­moc­ny)

12. Lisa Ger­rard – Co­ming home (Le­gen­dy so­wie­go kró­le­stwa: Straż­ni­cy Ga’Hoole)

A ty dodasz coś jeszcze do listy?

Fot. Nick D. Cle­ments, CC BY-SA 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 czerwca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Kultura

Otagowano: