Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu Image

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Gra­tu­lu­ję!

Je­steś ko­lej­ną oso­bą, któ­ra do­kład­nie wie cze­go chce. A chcesz się za­bić. Ści­skam dłoń, bo wiesz już jak chcesz to zro­bić. W każ­dym domu znaj­du­ją się po­wszech­ne w uży­ciu sub­stan­cje, dzię­ki któ­rych nie tyl­ko ode­tkasz zlew, wy­czy­ścisz ki­bel czy upie­czesz cia­sto, ale tak­że od­bie­rzesz so­bie ży­cie.

Do naj­częst­szych sub­stan­cji, dzię­ki któ­rym sa­mo­bój­stwo jest ła­twe, sku­tecz­ne i bez­bo­le­sne, na­le­żą:

1. po­raż­ka

To­wa­rzy­szy każ­de­mu, jed­nak cza­sa­mi boli bar­dziej. Może to być za­wód mi­ło­sny, może to być kiep­ska oce­na, może to być nie­spła­co­ny kre­dyt, po­mi­nię­cie awan­su w kor­po­ra­cji, bez­ro­bo­cie, nie­pla­no­wa­na cią­ża, splot nie­szczę­śli­wych zda­rzeń, złe wy­bo­ry lo­so­we, co­dzien­ne trud­no­ści na­war­stwia­ją­ce się zbyt moc­no. Po­raż­ce to­wa­rzy­szy…

2. strach

Cza­sem ogar­nia na­gle, cza­sem opa­no­wu­je co­raz to nowe za­ka­mar­ki umy­słu. Bo­isz się zda­nia in­nych, bli­skich, są­sia­dów, zna­jo­mych, uko­cha­nej oso­by. Cza­sem na­wet bo­isz się sa­me­go sie­bie. Po­wo­du­je, że two­je ręce nie ro­bią tego co chcesz, two­je my­śli krą­żą tyl­ko wo­kół nie­po­wo­dze­nia, nie po­zwa­la­jąc zna­leźć do­bre­go wyj­ścia. Blo­ku­je cię. Wte­dy ży­cie wy­da­je się, jak­by stra­ci­ło…

3. sens

Nic nie cie­szy, nic nie bawi. Na­wet jak się upi­jasz, to na smut­no. Jest wte­dy na­wet go­rzej niż wcze­śniej. Pod wpły­wem al­ko­ho­lu w two­im umy­śle kieł­ku­ją my­śli sa­mo­bój­cze. Cza­sem pró­bu­jesz jesz­cze wy­ga­dać się przy­ja­cio­łom, ocze­ku­jesz po­mo­cy, ale za­miast po­kle­pa­nia po ple­cach, cze­kasz na…

4. zro­zu­mie­nie

My­ślisz, że nikt cię nie ro­zu­mie. Być może. Nie każ­dy jest w two­im po­ło­że­niu. Ale są oso­by, któ­re po­tra­fią wy­słu­chać, być może po­móc. Je­śli to nie ro­dzi­na czy przy­ja­cie­le, war­to udać się z po­ra­dą do ko­goś, kto zna wie­le ta­kich hi­sto­rii jak two­ja. Nie, to nie ksiądz czy pra­cow­nik so­cjal­ny. I wca­le nie mu­sisz ni­gdzie cho­dzić – wy­star­czy za­dzwo­nić.

116 123 – Te­le­fon za­ufa­nia dla osób do­ro­słych w kry­zy­sie emo­cjo­nal­nym
22 425 98 48 – Te­le­fo­nicz­na pierw­sza po­moc psy­cho­lo­gicz­na
116 111 – Te­le­fon za­ufa­nia dla dzie­ci i mło­dzie­ży
801 120 002 – Ogól­no­pol­ski te­le­fon dla ofiar prze­mo­cy w ro­dzi­nie „Nie­bie­ska Li­nia”
800 112 800 – „Te­le­fon Na­dziei” dla ko­biet w cią­ży i ma­tek w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej

Być może wte­dy zro­zu­miesz, że na świe­cie ist­nie­je bez­in­te­re­sow­ność i …

5. mi­łość

Każ­dy z nas ma ko­goś, kto bę­dzie po nim pła­kać. Ro­dzic, part­ner, dziec­ko, przy­ja­ciel, ko­le­ga z pra­cy… To nie tak, że ni­ko­go nie ob­cho­dzisz. Ow­szem, świat bez cie­bie się obę­dzie, ale po­je­dyn­cze jed­nost­ki mogą stra­cić grunt pod no­ga­mi, gdy za­mknie się nad two­ją gło­wą wie­ko trum­ny zbyt wcze­śnie.

Trud­ne? Ja­sne, nikt nie obie­cał ła­twe­go ży­cia. Wiesz co spo­wo­do­wa­ło, że w pew­ną wa­ka­cyj­ną noc nie stwier­dzi­łam, że może moja na­sto­let­nia sa­mot­ność skoń­czy się jak so­bie po­pły­nę na śro­dek je­zio­ra? Myśl, że ta­kie samo je­zio­ro łez wy­pła­cze po mnie moja mama. Bo wie­dzia­łam, że nie­waż­ne co zro­bię, ona za­wsze bę­dzie ze mną.


Je­steś blo­ge­rem? Przy­łącz się do ak­cji: Klik­nij tu­taj

Fot. Gnu­sam, CC BY-ND 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 czerwca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: