Test: Tato, jakim zwierzęciem jesteś?

Test: Tato, jakim zwierzęciem jesteś? Image

Test: Tato, jakim zwierzęciem jesteś?

Dziś Dzień Ojca! Z tej oka­zji, na proś­bę jed­ne­go z czy­tel­ni­ków mo­je­go blo­ga (tak, są tu fa­ce­ci!) za­miesz­czam test na oj­co­stwo. A wła­ści­wie na ze­zwie­rzę­ce­nie. W każ­dym z nas bo­wiem tkwi odro­bi­na zwie­rzę­ce­go ma­gne­ty­zmu, ko­cich ru­chów czy ośle­go upo­ru. Tato, ja­kim więc zwie­rzę­ciem jesteś?

Test po­wstał na pod­sta­wie po­pu­lar­nych po­sta­ci z fil­mów ani­mo­wa­nych dla dzie­ci. Wszel­kie po­do­bień­stwa do re­al­nych osób niezamierzone.

Po­wo­dze­nia!

TEST

1. Wsta­jąc rano do pra­cy najpierw:
A: idziesz po­bie­gać i bie­rzesz prysznic
B: usta­wiasz bu­dzik na jesz­cze 5 mi­nut drzemki
C: wstajesz
D: ukła­dasz szcze­gó­ło­wy plan dnia
E: wsta­wać do pra­cy? Je­steś pa­nem swo­je­go cza­su! Jak wsta­niesz (je­śli!) to popracujesz

2. Ja­kie­go za­pa­chu używasz?
A: piż­mo­we­go – wiesz, że je­steś wte­dy praw­dzi­wym mężczyzną
B: wody i my­dła – mi­ni­ma­lizm higieniczny
C: rześ­kie­go, pach­ną­ce­go lasem
D: najtańszego
E: z fantazją

3. Ulu­bio­ny film:
A: Rambo
B: Nad Niemnem
C: Wszyst­ko za życie
D: Dzień świstaka
E: Wilk z Wall Street

4. Ulu­bio­ne danie:
A. krwi­sty befsztyk
B. każ­de nie­ugo­to­wa­ne własnoręcznie
C. su­rów­ka z se­zo­no­wych warzyw
D. scha­bo­wy i mo­dra kapusta
E. a co po­le­casz, kotku?

5. Co przy­nie­siesz swo­jej wy­bran­ce na pierw­sze spotkanie?
A. wła­sno­ręcz­nie wy­rzeź­bio­ny w ko­ści wisiorek
B. bu­kiet mleczy
C. dłu­go­pis firmowy
D. różę – za­wsze działa
E. niech to bę­dzie coś magicznego!

6. Naj­bar­dziej bo­isz się:
A. wła­snej rodziny
B. samotności
C. utra­ty władzy
D. nowoczesności
E. ciszy

7. Dzie­ci to:
A. coś kłopotliwego
B. słod­kie maleństwa
C. ta­kie małe ko­pie dorosłych
D. na­tu­ral­na ko­lej rzeczy
E. cią­gły chaos

8. Z synem/córką lubisz:
A. po­lo­wać, ło­wić ryby
B. le­niu­cho­wać, grać w łapki
C. bie­gać, jeź­dzić na rowerze
D. uczyć bu­sh­cra­ftu, grać w gry strategiczne
E. po­ka­zy­wać świat, osią­gać niemożliwe

9. Na kar­na­wał prze­bie­rzesz dziec­ko za:
A. króla/królewnę
B. ducha/ człon­ka KKK
C. elfa/wróżkę
D. mechanika/kucharkę
E. Jac­ka Mroza/Pinkie Pie

10. Ro­dzi­na to dla Ciebie:
A. siła
B. wię­zi międzyludzkie
C. część planu
D. pod­sta­wo­wa ko­mór­ka społeczna
E. coś cał­kiem nowego

ODPOWIEDZI

Ja­kim zwie­rzę­ciem jesteś?

Wy­bra­łeś więk­szość A — lwem

 mufasa 

Może nie masz grzy­wy jak Mu­sta­fa czy ta­necz­ne­go kro­ku ni­czym Alex, Król No­we­go Jor­ku. Jed­nak w głę­bi du­szy zjadł­byś każ­de­go, kto stoi Ci na dro­dze, tym bar­dziej, je­śli miał­by skrzyw­dzić Two­ją ro­dzi­nę. Cza­sem za bar­dzo się za­pę­dzasz w po­go­ni za ochro­ną tego, co dla Cie­bie naj­waż­niej­sze, przez co cier­pią wię­zy ro­dzin­ne. Przy­sto­puj! Nie czas go­nić kró­licz­ka, lecz na­uczyć syna, by go­nił go ra­zem z Tobą.

Wy­bra­łeś więk­szość B — leniwcem

sid

Miej­my na­dzie­ję, że po­stu­ry Sida nie po­sia­dasz. Może dużo jesz, ką­piesz się tyl­ko dwa razy do roku, wy­gnia­tasz ka­na­pę przed te­le­wi­zo­rem i strze­lasz same gafy, ale ro­dzi­na jest dla Cie­bie świę­to­ścią. Opie­ku­jesz się dzieć­mi jak po­tra­fisz, czę­sto nie mie­rząc sił na za­mia­ry. Pa­mię­taj tyl­ko o jed­nym – nie je­steś przy­ja­cie­lem, je­steś oj­cem. Ty wy­cho­wu­jesz, nie chowasz.

Wy­bra­łeś więk­szość C – jeleniem

bambi

Nie no­sisz ro­gów, lecz tak samo jak Król Lasu masz dum­nie wy­pię­tą pierś. Bo masz pra­wo być dum­ny. Osią­gną­łeś w ka­rie­rze wszyst­ko, co za­pla­no­wa­łeś. Te­raz osią­gasz na płasz­czyź­nie ro­dzin­nej. Za­po­mi­nasz jed­nak, że dzie­ci to nie punk­ty pla­nu i nie da się bez by­cia przy nich do­brze po­ka­zać ży­cia. Bę­dąc nie­obec­nym na co dzień tak na­praw­dę two­rzysz ro­dzi­nę osie­ro­co­ną. Po­każ swo­im po­tom­kom jak żyć, a będą Ci wdzięcz­ni do koń­ca życia.

Wy­bra­łeś więk­szość D – żółwiem

vern

Ni­czym Ver­ne Two­je ży­cie jest pa­smem mo­no­ton­nych, po­wta­rza­ją­cych się cy­kli. A Ty lu­bisz po­wta­rzal­ność. Ro­dzi­na jest dla Cie­bie waż­na, jed­nak nie po­zwa­lasz jej od­dy­chać peł­ną pier­sią, twier­dząc, że na­peł­nia­jąc płu­ca do po­ło­wy też moż­na żyć. Po­słu­chaj cza­sem swo­ich dzie­ci – one tak­że Cie­bie mogą cze­goś na­uczyć. Wyjdź poza schemat!

Wy­bra­łeś więk­szość E – osłem

donkey

Men­tal­nie głu­pi nie je­steś, ale jaki Osioł jest każ­dy wi­dzi. Lu­bisz do­bre im­pre­zy, po­śpie­wać, po­być z kum­pla­mi, po­ga­dać. Do­bra za­ba­wa to jest to! Mimo tego ro­dzi­nę trak­tu­jesz po­waż­nie, choć na lu­zie. Dzie­ci z Tobą nie mogą się nu­dzić: wy­my­ślasz im su­per za­ba­wy, wie­czo­rem wy­my­ślasz baj­ki do snu, każ­dy dzień to przy­go­da. Pa­mię­taj jed­nak, że cza­sem trze­ba opu­ścić ba­śnio­wą kra­inę i zejść na zie­mię. Dzie­ci po­trze­bu­ją tak­że szczyp­ty realizmu.

Fot. 1 Eden, Ja­ni­ne and Jim , CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: