Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią — Małe mole książkowe #14

Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią — Małe mole książkowe #14 Image

Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią — Małe mole książkowe #14

Mam w domu ma­łe­go po­dróż­ni­ka. Po­dróż­ni­ka pal­cem po ma­pie i glo­bu­sie. Na­mięt­nie ry­su­je wszel­kie­go ro­dza­ju mapy skar­bów, pla­ny miast czy ukła­dy pla­net, naj­czę­ściej Układ Sło­necz­ny. Pro­po­no­wa­ne po­zy­cje w dzi­siej­szym wpi­sie są jak naj­bar­dziej dla nie­go! Ale tak­że mała po­dróż­nicz­ka, ku­char­ka czy pro­jek­tant­ka mody znaj­dzie tu coś dla sie­bie. No i po­wiem szcze­rze – po kry­jo­mu, jak dzie­ci śpią, sama oglą­dam ko­lo­ro­we strony…

1. Mapy, Alek­san­dra i Da­niel Mi­zie­liń­scy, Wy­daw­nic­two Dwie Siostry

Ta książ­ka for­ma­tu A3, li­czą­ca 110 stron, to do­sko­na­łe źró­dło wie­dzy o świe­cie. Za po­mo­cą 51 map uka­zu­je w cie­ka­wy spo­sób 42 kra­jów i 6 kon­ty­nen­tów. Dziec­ko, ale i do­ro­sły, do­wie się m.in. jak na­zy­wał się szer­pa Ed­mun­da Hil­la­re­go, gdzie żyją pin­gwi­ny kró­lew­skie, co to jest ta­ki­fu­gu i gdzie oraz do cze­go uży­wa się katany. 

2. Ma­pow­nik, czy­li prak­tycz­ny kurs ma­za­nia po ma­pach, Alek­san­dra i Da­niel Mi­zie­liń­scy, Wy­daw­nic­two Dwie Siostry

Jest to kon­ty­nu­acja Map przed­sta­wio­nych po­wy­żej. Każ­dy mały po­dróż­nik może tu do woli wy­ży­wać się twór­czo. Ale moż­na nie tyl­ko uzu­peł­niać tu mapy, ale tak­że pro­jek­to­wać ki­mo­no, menu obia­do­we dla róż­nych na­ro­do­wo­ści czy szki­co­wać róż­ne cha­rak­te­ry­stycz­ne po­sta­cie jak ja­poń­skie gi­gan­tycz­ne ro­bo­ty. Książ­ka skła­da się z 36 kar­tek A4, któ­re moż­na wyrwać.

3. Pod wodą/Pod zie­mią, Alek­san­dra i Da­niel Mi­zie­liń­scy, Wy­daw­nic­two Dwie Siostry

Jest to ksią­żecz­ka dwu­stron­na, czy­li na­wet dzie­ci trzy­ma­ją­ce ją do góry no­ga­mi będą za­do­wo­lo­ne. Z jed­nej stro­ny od­kry­wa­my głę­bi­ny: od je­zior po oce­any, a z dru­giej wnę­trze zie­mi: od hu­mu­su, po ją­dro pla­ne­ty. A to wszyst­ko na aż 110 stro­nach z ko­lo­ro­wy­mi, barw­ny­mi rysunkami.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 lipca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: