Z dzieckiem na rowerze — razem czy osobno?

Z dzieckiem na rowerze — razem czy osobno? Image

Z dzieckiem na rowerze — razem czy osobno?

Cza­sy, gdy dziec­ko jeź­dzi­ło na ba­gaż­ni­ku ra­czej już za nami. Dzi­siej­sze ba­gaż­ni­ki nie dość, że zwy­kle mają mały udźwig, to jesz­cze uwa­ża­ne są za zbyt nie­bez­piecz­ne. Z wła­sne­go dzie­ciń­stwa pa­mię­tam ile to razy zsu­nę­łam się z nie­go i mu­sia­łam uwa­żać, by nie wkrę­cić no­gaw­ki spodni w szprychy.

Dziś mamy do dys­po­zy­cji cał­kiem spo­ro pro­po­zy­cji dla dzie­ci nie jeż­dżą­cych sa­mo­dziel­nie. Są to fo­te­li­ki ro­we­ro­we, mon­to­wa­ne z przo­du ro­dzi­ca na kie­row­ni­cy, mię­dzy no­ga­mi na ra­mie lub z tyłu, nad ba­gaż­ni­kiem, a tak­że przy­czep­ki ro­we­ro­we do prze­wo­zu dzie­ci. Ja sama mam taką dla dwój­ki dzie­ci i bar­dzo so­bie ją chwa­lę. Nie po­wiem – nie jest ła­two cią­gnąć taki cię­żar, ale na­wet ja, week­en­do­wy ro­we­rzy­sta, daję radę.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi dziec­ko może po­ru­szać się po dro­dze – tak­że dro­dze ro­we­ro­wej! — do­pie­ro jak po­sia­da kar­tę ro­we­ro­wą. Wcze­śniej zo­sta­je jaz­da chod­ni­kiem pod opie­ka do­ro­słych. Czy są ja­kieś spo­so­by na dłuż­sze ro­we­ro­we wo­ja­że poza te­re­na­mi za­bu­do­wa­ny­mi? Ano są!

Na wy­ciecz­kę z Ar­tim wła­snym ro­we­rem wy­bra­li­śmy się raz. Była to przede wszyst­kim dro­ga w le­sie, świet­nie ozna­czo­na tra­sa ro­we­ro­wa Bike the Bal­tic (po­le­cam!). Nie­ste­ty cza­sa­mi prze­bie­ga tak­że przez miej­sco­wo­ści. A jak są lu­dzie, jest ruch sa­mo­cho­do­wy. Dziec­ko nie bało się po­jaz­dów, ale ba­łam się ja. Niby sied­mio­la­tek wie już jak się za­cho­wać na dro­dze, jed­nak w dro­dze po­wrot­nej zro­bił coś, co zmro­zi­ło mnie. Miał je­chać, cy­tu­ję, „tak samo jak wcze­śniej”. Zro­zu­miał to do­słow­nie i wy­jeż­dża­jąc z le­śne­go par­kin­gu skie­ro­wał ro­wer na lewą stro­nę jezd­ni (prze­cież tak je­chał w jed­ną stro­nę, a miał je­chać tak samo!), prze­kra­cza­jąc ją tuż przed nad­jeż­dża­ją­cym sa­mo­cho­dem. Pierw­sza myśl, jaka prze­mknę­ła mi wte­dy po gło­wie, to, że trze­ba go chy­ba wziąć na hol, bo za­wa­łu dostanę.

Myśl wy­da­ję się nie­wy­ko­nal­na. A jed­nak! Na ryn­ku mamy hol ro­we­ro­wy (ang. tow/tandem bar) prze­zna­czo­ny wła­śnie dla ma­łych ro­we­rzy­stów. Tych nie­do­świad­czo­nych i tych, któ­rych małe nóż­ki w środ­ku tra­sy od­ma­wia­ją po­słu­szeń­stwa. Wy­star­czy przed tra­są za­mon­to­wać na szty­cy ro­we­ru ro­dzi­ca oraz na głów­ce ramy ro­we­ru dziec­ka spe­cjal­ne uchwy­ty, by po­tem w ra­zie cze­go w tra­sie pod­piąć bez uży­cia na­rzę­dzi pad­nię­te­go ma­łe­go ro­we­rzy­stę. Zo­sta­je nam tyl­ko do­sto­so­wa­nie dłu­gość dy­sz­la w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści koła ro­wer­ka cią­gnię­te­go: opcja krót­sza dla ro­wer­ków 12–16 ca­lo­wych i dłuż­szy dla kół 18–20 cala. Hol po­sia­da moż­li­wość zblo­ko­wa­nia przed­nie­go koła ro­wer­ka cią­gnię­te­go, któ­re znaj­du­je się kil­ka cen­ty­me­trów (8−13 cm) nad zie­mią. Przed tra­są na­le­ży spraw­dzić tyl­ko, czy wszyst­kie ele­men­ty da się za­mon­to­wać na po­sia­da­nym sprzę­cie. Je­dy­nym wa­run­kiem jest nie­prze­kra­cza­nie przez dziec­ko wagi wspo­mnia­nej w in­struk­cji (zwy­kle 32 kg), nie­po­sia­da­nie fo­te­li­ka na ro­we­rze ro­dzi­ca oraz brak kó­łek bocz­nych przy ro­wer­ku dziecka.

Je­śli po­sia­da­my dziec­ko, któ­re do­pie­ro co za­czę­ło przy­go­dę z ro­we­rem mo­że­my sko­rzy­stać z po­mo­cy pół-ro­wer­ka, spe­cjal­ne­go ro­wer­ka przy­cze­pia­ne­go z tyłu ro­we­ru ro­dzi­ca (z ang. tra­iler­cyc­le). Ten ro­dzaj ro­wer­ka dzia­ła tro­chę jak tan­dem. Zamiast przed­nie­go koła ma do­syć dłu­gą rurę, któ­rą mon­tu­je się z tyłu ro­we­ru do­ro­słe­go. Dziec­ko bez prze­szkód pe­da­łu­je i trzy­ma ręce na kie­row­ni­cy ma­jąc uczu­cie ak­tyw­nej jaz­dy. Oczy­wi­ście dziec­ko i w tym przy­pad­ku dziec­ko musi umieć utrzy­mać się na ro­wer­ku bez bocz­nych kółek. 

Nie za­po­mi­naj­my tyl­ko, że dziec­ko po­win­no w każ­dym z tych po­jaz­dów po­sia­dać kask ro­we­ro­wy. Jak ku­pić wła­ści­wy — pod­po­wia­da Szczę­śli­va.

Fot. Ro­land Ton­glao, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 sierpnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: