Archiwum wg miesiąca: s

Matka w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

ak na miesz­kan­kę tego kra­ju Pau­li­na po­win­na mieć ze­ga­rek za 20 tys. zł, lo­dów­kę peł­ną sera i za­pas naj­lep­szej cze­ko­la­dy przy­naj­mniej na rok. Nie po­wiem, sera i cze­ko­la­dy szcze­rze bym za­zdro­ści­ła. O nie za­wsze słod­kim ży­ciu w Ba­zy­lei opo­wia­da mama trzy­let­nie­go Oli­wie­ra i au­tor­ka blo­ga.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 września 2015
Łapacz snów dla dzieci D I Y Image

Łapacz snów dla dzieci D I Y

W cza­sie snu ro­dzą się naj­lep­sze po­my­sły. Tak mówi nie tyl­ko sta­re po­wie­dze­nie, ale tak­że po­twier­dza­ją to ba­da­nia na­uko­we m.in. Jes­si­ca D. Pay­ne z Uni­ver­si­ty of No­tre Dame oraz Eli­za­beth A. Ken­sin­ger z Bo­ston Col­le­ge opu­bli­ko­wa­ła ar­ty­kuł w Cur­rent Di­rec­tions in Psy­cho­lo­gi­cal Scien­ce do­wo­dzą­cy, ze mózg nocą or­ga­ni­zu­je wspo­mnie­nia i wy­bie­ra naj­bar­dziej wy­dat­ne in­for­ma­cje po­ma­ga­jąc w two­rze­niu no­wych i kre­atyw­nych po­my­słów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Bez odporności Image

Bez odporności

Przy któ­rejś z ko­lei wspól­nej ka­wie, gdy już zna­ły­śmy swo­je imio­na, ro­dzi­ny i po­wo­dy po­by­tu na od­dzia­le, za­py­ta­ła mnie czy mam inne dzie­ci. Przy­tak­nę­łam i po­ka­za­łam zdję­cia w ko­mór­ce, na któ­rych Ki­nia i Arti szcze­rzą się do apa­ra­tu. Ko­bie­ta za­mil­kła. Prze­łknę­ła szyb­ko łyk kawy, oczy jej się lek­ko za­szkli­ły i rze­kła:
— Ku­buś to moje pią­te dziec­ko, ale pierw­sze, któ­re tak dłu­go żyje.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Duma w kieszeni Image

Duma w kieszeni

Cza­sem wi­dy­wa­łam ją, jak sprze­da­wa­ła pod skle­pem kwia­ty i wa­rzy­wa z dział­ki. Była sta­ra, po­marsz­czo­na i zgar­bio­na. Na si­wiu­teń­kiej gło­wie mia­ła chu­s­tę w kwia­ty. Jej oczy daw­no wi­dzia­ły mło­de od­bi­cie w lu­strze. Na no­gach mia­ła zno­szo­ne buty, z któ­rych wy­sta­wa­ły ro­bio­ne na dru­tach skar­pe­ty. Ubra­nie sta­no­wi­ła dłu­ga spód­ni­ca, golf w nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nym ko­lo­rze i na­rzu­co­ny na nie­go ny­lo­no­wy far­tuch. Taki sam, jak kie­dyś mia­ła moja bab­cia.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 września 2015
Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Pa­mię­ta­cie rok 2010, kie­dy to więk­szość spi­ke­rów te­le­wi­zyj­nych wy­si­la­ło się, by wy­mó­wić na­zwę pew­ne­go wul­ka­nu na Is­lan­dii? Wraz z otwar­ciem gra­nic Unii Eu­ro­pej­skiej Po­la­cy jak­by za­uwa­ży­li, że ist­nie­je taki tak kraj, zim­ny, z wul­ka­na­mi, gej­ze­ra­mi, Björk i wspa­nia­ły­mi kry­mi­na­ła­mi Yrsy Si­gur­dar­dót­tir. A mama Vin­ce­ta była tam wcze­śniej i zna ten kraj od pod­szew­ki. Za­pra­szam na wy­wiad z Po­lką na Is­lan­dii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 września 2015
Cycki do góry! — jak dobrać dobry stanik Image

Cycki do góry! — jak dobrać dobry stanik

No nie, zno­wu to samo. Gdzie się po­dzia­ły? Szu­kam i szu­kam i nie mogę zna­leźć. Pod łóż­kiem nie ma, w to­reb­ce nie ma, w ła­zien­ce nie zo­sta­wi­łam. Prze­cież nie zdej­mo­wa­łam ich przed ką­pie­lą. Gdzie są moje cyc­ki?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 września 2015
Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15 Image

Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: „Gaba i no­życz­ki” Iza Ska­bek i „To ja! Hi­sto­ryj­ki któ­re do­da­ją pew­no­ści sie­bie”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 września 2015