Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15 Image

Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

Podob­no pamięć ludz­ka jest na tyle dzi­w­na, że najlepiej pamię­ta si rzeczy, które stały się do 18 roku życia. Zaj­mu­ją więk­szość naszych wspom­nień. Potem już z gór­ki – pamię­tamy tylko to co ważniejsze: ślub, nar­o­dziny dzieci, jakąś wycieczkę, pier­wsze osiąg­nię­cie. Resz­ta odchodzi w zapom­nie­nie.

Dziecińst­wo to taki fajny czas w życiu człowieka. Dzieci mają dużo sza­lonych pomysłów, rozsadza je ener­gia, eksploru­ją świat, cza­sem zakrada­jąc się do zakazanych miejsc i uży­wa­jąc zakazanych narzędzi. Przykład­owo jak ostre noży­cz­ki Gaby moż­na się ich nawet bać. Warto czy­tać dzieciom his­to­ryj­ki o bohat­er­ach, którzy mają podob­ne prob­le­my do ich dziecię­cych. To poma­ga zachować tylko te wspom­nienia miłe, wrzu­ca­jąc te straszne w naj­ciem­niejszy kąt pamię­ci.

1. Gaba i nożyczki, Iza Skabek, Wydawnictwo Spotart

To wspani­ała książecz­ka dla dzieci uczą­cych się czy­tać. Ma duże, wyraźne litery, nie jest dłu­ga (tylko 24 strony) i zaciekawi każde dziecko, które lubi wyci­nan­ki. Bo Gaba lubi wyci­nać, ciąć i ciachać. Ale co się stanie gdy noży­cz­ki okażą się zbyt żarłoczne? O tym opowia­da Iza Skabek, a lus­tru­je Doro­ta Pończyk. Książ­ka jest jed­ną z cyk­lu “Gaba gada”.

2. To ja! Historyjki które dodają pewności siebie, Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Każde chy­ba dziecko ma jakieś powody, by się bać. Może to być obca oso­ba, moment zagu­bi­enia się w mieś­cie, wiz­y­ta u den­tysty lub szczepi­e­nie, przeprowadz­ka i nowe przed­szkole, nowe rodzeńst­wo. Ja sama bałam się ciem­noś­ci, szczegól­nie gdy cie­nie, które rzu­cała ulicz­na latar­nia, tworzyły na poś­cieli z cieni hordę pająków. Brrr… W 120-stron­i­cowej książeczce znaleźć moż­na kilka­naś­cie ciekawych, krót­kich his­to­ry­jek doda­ją­cych pewnoś­ci siebie.

 

 

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 września 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: