Łapacz snów dla dzieci D I Y

Łapacz snów dla dzieci D I Y Image

Łapacz snów dla dzieci D I Y

W cza­sie snu rodzą się najlep­sze pomysły. Tak mówi nie tylko stare powiedze­nie, ale także potwierdza­ją to bada­nia naukowe m.in. Jes­si­ca D. Payne z Uni­ver­si­ty of Notre Dame oraz Eliz­a­beth A. Kensinger z Boston Col­lege opub­likowała artykuł w Cur­rent Direc­tions in Psy­cho­log­i­cal Sci­ence dowodzą­cy, ze mózg nocą orga­nizu­je wspom­nienia i wybiera najbardziej wydatne infor­ma­c­je poma­ga­jąc w tworze­niu nowych i kreaty­wnych pomysłów.

Dziś śniło mi się połącze­nie Creepera z Minecrafta z zom­bi­akiem z “Wysy­pu żywych trupów” (mój ulu­biony film o zom­bi­akach), goniącego mnie po ciem­nym, pod­kosza­l­ińskim lesie. Ura­towało mnie schowanie się w szafce szkol­nej jakiegoś niez­nanego mi bliżej gim­nazjum. Nie wiem jed­nak co kreaty­wnego mógł mi przynieść. A jed­nak! Wsta­jąc rano bardziej zmęc­zona (noc­ną gonitwą przez las we śnie, a nie spaniem z córką, której też coś się śniło) niż wtedy, gdy się kładłam, doz­nałam swego rodza­ju objaw­ienia: tylko łapacz snów mnie wyz­woli! W końcu amulet, który zatrzy­mu­je kosz­mary i nie pozwala dostać się im do mojego snu był­by strza­łem w dziesiątkę.

Przeszper­ałam więc moją mag­iczną szafkę z dro­bi­azga­mi, w której trzy­mam nici, szpul­ki, guzi­ki, tasiem­ki, koron­ki, igły, kle­je, cekiny, gum­ki i inne niesklasy­fikowane nawet rzeczy przy­datne w pra­cach ręcznych i znalazłam całkiem sporą ilość mate­ri­ałów do stworzenia dziecięcego łapacza snów.

Do skon­struowa­nia najprost­szego łapacza snów potrzeb­ne są:

  • wycior do fajek
  • włócz­ka lub muli­na
  • kora­li­ki, cekiny
  • pióra
  • inne dodat­ki (np. skrzy­deł­ka motyl­ka, tasiem­ki, nakle­j­ki)

Z wycio­ra for­mu­je­my okrąg lub ósemkę. Następ­nie owi­jamy fan­tazyjnie, na ile potrafią małe dziecięce palusz­ki, nitką, tworząc różne ksz­tał­ty. Na dole koła zaw­iesza­my tasiemkę lub nit­ki, na których będą zna­j­dować się dodatkowe ozdo­by jak kora­li­ki (świet­nie wyglą­da­ją takie flu­o­res­cen­cyjne), mus­zle, kamy­ki i obow­iązkowe piór­ka. Cza­sem małym paluszkom trze­ba było pomóc, za to doskonale wybier­ały potrzeb­ne kora­li­ki z czeluś­ci pudeł­ka.

Chy­ba dzi­ała, bo Arti stwierdz­ił dziś, że się wys­pał i może iść do szkoły, a Kinia nie wstała, by spać w naszym łóżku “bo tęsknię za tobą, mamu­siu”.


Fot. 1 Image Cat­a­log, CC0 1.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 września 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano: