Bajki o misiach z czterech stron świata — Małe mole książkowe #17

Bajki o misiach z czterech stron świata — Małe mole książkowe #17 Image

Bajki o misiach z czterech stron świata — Małe mole książkowe #17

Na­rze­ka­my, że książ­ki są dro­gie, że mało kogo stać na cie­ka­we po­zy­cje. A prze­cież mamy masę moż­li­wo­ści: są książ­ki za zło­tów­kę, in­ter­ne­to­we dys­kon­ty książ­ko­we, mo­że­my wy­po­ży­czyć w bi­blio­te­ce czy na­wet ku­pić w se­cond han­dzie. Dziś przed­sta­wiam wła­śnie ta­kie ta­nie czytanie.

1. Bajki o misiach z czterech stron świata, Aniela Cholewińska-Szkolnik, Wydawnictwo BookHouse

Bę­dąc na spa­ce­rze uli­ca­mi Dar­ło­wa na­tknę­łam się na na­miot z książ­ka­mi, ja­kich nad mo­rzem na pęcz­ki. Zwy­kle zna­leźć moż­na tam róż­ne ta­nie książ­ki, na­wet za zło­tów­kę. Każ­de z dzie­ci do­sta­ło ja­kąś po­zy­cję: Arti wy­kle­jan­kę o Wi­kin­gach, Nati o mo­tyl­kach, a Ki­nia nową po­zy­cję z baj­ka­mi. Baj­ki są do­bre dla du­żych i ma­łych mi­siów. Szcze­gól­nie te o mi­siach. A je­śli są to mi­sie z róż­nych stron świa­ta jak Pe­tit z Fran­cji, Fi­giel z Nie­miec czy Nao z Ja­po­nii to do­bra za­ba­wa przy słu­cha­niu czy­ta­nych przez ro­dzi­ców ba­jek gwa­ran­to­wa­na. Książ­ka ma dużą czcion­kę i cie­ka­we ko­lo­ro­we ry­sun­ki au­tor­stwa Mar­ty Karczewskiej.

bajkimisie1

bajkimisie4

bajkimisie5

bajkimisie3

bajkimisie6

bajkimisie7

2. Lysende Rulle Ojne, „Det Herlige Hav” oraz „Den glade Gård”, Wydawnictwo The Book Company (Sydney)

Nie znam duń­skie­go, ale nie mo­głam się oprzeć, by nie po­sia­dać tych po­zy­cji w swo­im księ­go­zbio­rze. By­ła­bym wiel­ce za­do­wo­lo­na gdy­by ja­kieś pol­skie wy­daw­nic­two wy­da­ło je po pol­sku. Ry­sun­ki są we­so­łe, ko­lo­ro­we, każ­de z przed­sta­wio­nych zwie­rzą­tek ma ru­sza­ją­ce się oczy. Pierw­sza po­zy­cja po­ka­zu­je ży­cie w oce­anie, dru­ga – na wsi. Ża­łu­ję tyl­ko, że nie ro­zu­miem za­miesz­czo­nych w nich wierszyków.

oczy1

oczy2

oczy3

oczy4

oczy5

Wpis po­wstał w ra­mach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książką”

przygodyzksiazkalogo21

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 października 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: