Książka z dziurą i Zoologia — Małe mole książkowe #16

Książka z dziurą i Zoologia — Małe mole książkowe #16 Image

Książka z dziurą i Zoologia — Małe mole książkowe #16

Dzie­ci to cie­ka­we stwo­ry. Wszę­dzie ich peł­no, wsa­dzą rękę w każ­dą dziu­rę, po­głasz­czą każ­de­go kot­ka, ze­rwą każ­dy kwia­tek, nie­ko­niecz­nie z ło­dy­gą. Chło­ną świat wszyst­ki­mi zmy­sła­mi. Cza­sa­mi im za­zdrosz­czę i pa­trzę z nie­po­ko­jem, kie­dy któ­reś za­czy­na wy­cie­rać ręce po brud­nej za­ba­wie. To ta­kie dorosłe!

Książ­ki, któ­re dziś po­le­cam, są dla cie­kaw­skich dzie­ci ale i nie mniej cie­kaw­skich do­ro­słych. Z nie mniej­szym ru­mień­cem na twa­rzy od­wra­ca­łam ko­lej­ne stro­ny i od­kry­wa­łam ra­zem z ma­lu­cha­mi za­ska­ku­ją­ce ilu­stra­cje. Za­pra­szam do for­ma­tu A5! Za­bierz­cie ze sobą wyobraźnię!

1. Książka z dziurą, Tullet Herve, Wydawnictwo Egmont

Dziu­ra w środ­ku książ­ki? Czyż­by w wy­daw­nic­twie za­lę­gły się my­szy albo sta­do zgłod­nia­łych dru­ku psów? Nic z tych rze­czy! Dziu­ra jest jak naj­bar­dziej na miej­scu! Bo dziu­ry są wszę­dzie, nie tyl­ko w pol­skich dro­gach: może nią być miej­sce na twarz w śmiesz­nym zdję­ciu, obiek­tyw apa­ra­tu, śro­dek ron­da czy brzuch ob­żar­tu­cha. Moż­na grać, prze­bie­rać się, wy­my­ślać nowe sce­na­riu­sze. Moż­na wszystko!


 

2. Zoologia, Jolivet Joelle, Wydawnictwo Egmont

Wpraw­dzie to nie książ­ka aka­de­mic­ka, ale ja nie­któ­rych zwie­rząt na­wet w ZOO nie spo­tka­łam. Są w pa­ski, cęt­ki, są opie­rzo­ne, maja fu­tra albo łu­ski. Żyją w mo­rzu, oce­anie, w gó­rach, ja­ski­niach… Każ­dy mały fa­scy­nat zwie­rząt znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Na koń­cu znaj­du­je się słow­nik, dzię­ki cze­mu mamy szan­sę od­po­wie­dzieć na py­ta­nie w sty­lu: „A czy dal­ma­tyń­czy­ki ro­dzą się z kropkami?”

Wpis po­wstał w ra­mach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książką”

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 października 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: