15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!” Image

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

Kie­dy je­ste­śmy na koń­cu na­szej wy­trzy­ma­ło­ści ner­wo­wej, nie­zwy­kle trud­no za­cho­wać spo­kój, gdy na­sze dzie­ci aku­rat mó­wią lub ro­bią coś, co jest de­ner­wu­ją­ce. Jak­że szyb­ko za­czy­na­my wy­krzy­ki­wać ne­ga­tyw­ne wia­do­mo­ści w na­szych umy­słach, w sty­lu: „Nie mogę tego dłu­żej znieść,” lub „nie mam na to cza­su!”. A cza­sem na­wet mó­wi­my to na głos. Taka re­ak­cja za­zwy­czaj po­wo­du­je, ze dzie­ci ro­bią do­kład­ną od­wrot­ność tego, o co pro­si­my. Co oczy­wi­ście pro­wa­dzi nas do szew­skiej pasji!

Je­śli nie chce­my na­krę­cać tej spi­ra­li, war­to za­pa­mię­tać, że współ­pra­ca ze stro­ny dzie­ci na­stę­pu­je zwy­kle wte­dy, kie­dy czu­ją one po­zy­tyw­ny, prze­peł­nio­ny mi­ło­ścią zwią­zek z oso­bą, któ­ra wy­da­je in­struk­cje, któ­re są ja­sne i wspo­ma­ga­ją­ce. Naj­lep­szym spo­so­bem na osią­gnię­cie tych ce­lów, kie­dy je­ste­śmy o krok od wy­bu­chu, jest po­sia­da­nie za­so­bu ła­twych do za­pa­mię­ta­nia wy­ra­żeń, któ­re za­stą­pią to na­sze „Chy­ba z Tobą zwa­riu­ję!”, cho­ciaż cza­sa­mi wła­śnie tak się czujemy.

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

 1. Czy …. (za­da­nie? Sa­mo­dziel­ne ubie­ra­nie się? Ukła­da­nie puz­zli?) jest dla Cie­bie trud­ne? Czy po­trze­bu­jesz chwili/spróbować jesz­cze raz/mojej pomocy?
 2. Za bar­dzo Cię ko­cham, żeby się z Tobą spierać/kłócić/walczyć. Mu­sze chwi­lę po­być sam/sama, żeby ochło­nąć i ze­brać my­śli. Znaj­dzie­my roz­wią­za­nie kie­dy oby­dwo­je bę­dzie­my spokojni.
 3. Czu­ję się… (tu opisz: zły, sfru­stro­wa­ny, wście­kły, smut­ny, za­wie­dzio­ny…). Usiądź­my ra­zem, weź­my kil­ka od­de­chów i uspo­kój­my się razem.
 4. Po­licz­my do 10 i przy­tul­my się do sie­bie. Kie­dy się uspo­ko­imy bę­dzie­my mo­gli spo­koj­nie po­roz­ma­wiać o na­szych uczuciach.
 5. Je­ste­śmy w tej sa­mej drużynie/po tej sa­mej stro­nie. Mu­si­my współ­pra­co­wać, a nie walczyć.
 6. Kur­cza­ki, całe moje cia­ło jest na­pię­te od ner­wów. Mu­szę się uspo­ko­ić, poczekaj.
 7. Je­stem zbyt zdenerwowana/zdenerwowany alby za­jąć się tym w tej chwi­li. Zro­bię so­bie her­ba­tę, by się uspo­ko­ić. Po­roz­ma­wia­my póź­niej jak po­czu­ję się lepiej.
 8. Mój gniew jest zbyt wiel­ki by roz­ma­wiać z Tobą w tej chwi­li. Po­trze­bu­je­my mo­je­go spo­ko­ju do rozmowy.
 9. Ko­cham Cię! Ale w tej chwi­li je­stem zbyt … (zła, smut­na, sfru­stro­wa­na, wście­kła…). Mu­sisz zro­zu­mieć, że to nie w po­rząd­ku roz­wią­zy­wać nasz pro­blem w ta­kiej chwi­li. Czy mo­że­my coś zro­bić, by le­piej się zrozumieć?
 10. Moje emo­cje są ko­lo­ru żół­te­go, jak sy­gna­li­za­cja świetl­na, i czu­ję, że za­raz bę­dzie ko­lor czer­wo­ny. Po­trze­bu­ję cza­su, bym była/był spo­koj­ny i by­śmy mo­gli je­chać da­lej – po­trze­bu­ję cza­su na ko­lor zielony.
 11. Mó­wisz NIE. Ro­zu­miem, że coś nie idzie po Two­jej my­śli. Po­pra­cuj­my nad tym.
 12. Wi­dzę, że coś cię drę­czy. Co mo­że­my zro­bić, byś zno­wu od­na­lazł radość?
 13. Wi­dzę, że je­steś zły/smutny, bo mu­si­my już iść. Czy po­trze­bu­jesz przy­tu­le­nia, by po­czuć się go­to­wym do wyjścia?
 14. Ko­cha­nie, ro­zu­miem. Prze­pra­szam, ze to ta­kie trud­ne, ale je­stem przy Tobie.
 15. Je­steś zły, bo po­kro­iłam chleb w trój­ką­ty a nie kwadraty/nie wy­pra­łam ulu­bio­nych skar­pe­tek w Szturmowców/pomieszałam jo­gurt… Nie mogę tego zmie­nić. Co te­raz mo­że­my zrobić?

Czy dzię­ki temu da się nie zwa­rio­wać? Mam nadzieję.

Fot. Mysi, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 9 listopada 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

 • Te Two­je seks ta­śmy z se­kre­tar­ką pod na­szym łóż­kiem tro­szecz­kę mną wstrzą­snę­ły. Mo­głeś jej cho­ciaż skoń­czyć na cyc­kach. Po­licz­my do 10 i przy­tulmy się do sie­bie. Kie­dy się uspo­ko­imy bę­dzie­my mo­gli spoko­jnie poroz­maw­iać o na­szych uczu­ci­ach” — yeah, bro ;p