Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18

Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18 Image

Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18

Dziś ważne świę­to dla pol­skoś­ci – Dzień Niepodległoś­ci. W Ameryce robią o tym filmy, są wielkie parady, piecze się indy­ka. U nas może skrom­niej, ale mamy o wiele więk­sze powody do świę­towa­nia – w końcu nie każde państ­wo może cieszyć się z odzyska­nia wol­noś­ci po 123 lat­ach obcego panowa­nia.
His­to­ria kra­ju jest waż­na, lecz czymże by była, gdy­byśmy w naszych dzieci­ach nie rozbudzili patri­o­tyz­mu do miejs­ca, w którym przyszło im żyć. Nie państ­wa – czegoś abstrak­cyjnego dla nich – ale najbliższej okol­i­cy, mias­ta, wsi. Każde miejsce ma swo­ją his­torię, baśnie i leg­endy. Dziś przed­staw­iam te związane z okoli­ca, w której obec­nie mieszkam.

1. O zbójcach z Góry Chełmskiej i inne legendy o Koszalinie, Gracjan Bojar-Fijałkowski

Jest to pozy­c­ja raczej mało dostęp­na, bo wydana przez Kosza­l­ińską Bib­liotekę Pub­liczną. Czter­naś­cie krót­kich bajek opowiada­ją­cych m.in. o olbrzymie Ros­tku, karzełkach z Jam­na, ryc­erzu z Bon­i­na czy upi­orze z Suchej. Każ­da leg­en­da ilus­trowana jest pra­ca­mi lau­re­atów konkur­su plas­ty­cznego orga­ni­zowanego corocznie przez dziecięcą Fil­ię nr 3 kosza­l­ińskiej bib­liote­ki. Ja mam wer­sję drukowana z 2006 roku, ale moż­na podob­ną, z leg­en­da­mi pomorski­mi, przeczy­tać tu .

2. Woda – źródło życia. Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli, Wydawca: Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Książecz­ka ta jest ciekawą pub­likacją przy­bliża­jącą młode­mu czytel­nikowi okoliczne tere­ny objęte pro­gramem ochrony Natu­ra 2000. Książecz­ka nie tylko uczy, czym są źródliska, jakie rośliny i zwierzę­ta wys­tępu­ją w lesie czy jak pow­sta­ją bagna i tor­fowiska, ale także zaw­iera ciekawe zada­nia, rebusy, krzyżów­ki i gry plan­szowe. Do pub­likacji dołąc­zona jest także pły­ta CD z mate­ri­ała­mi.

Wpis pow­stał w ramach pro­jek­tu blo­gowego “Przy­gody z książką”

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: