Tęczowy art show

Tęczowy art show Image

Tęczowy art show

Cały tydzień leje! Jest tak szaro, buro i ponuro. Nawet trawa i drze­wa – zwyk­le zielone – nie koją już swoim kolorem zmęc­zonych oczu. Jedy­na soczys­ta zieleń wydziera tylko z tapety na moim tele­fonie. Tam mam ustaw­iony piękny, zad­bany trawnik. A gdy­by tak dodać nieco koloru i zro­bić w dzień bez burz tęczę?

Zapraszam dziś do pod­wójnej kolorowej zabawy pod­czas akcji “Dziecko na warsz­tat” (tem­atem są doświad­czenia) oraz “Mały przy­rod­nik” (tem­atem jest kolorowy listopad). Dziś pobaw­iliśmy się trochę kolora­mi.

Kolory mają to do siebie, że jest ich dużo i się miesza­ją. Najlep­szym sposobem na domowe zmieszanie barw jest zabawa far­ba­mi. My w tym celu użyliśmy farb wod­nych, a mal­owal­iśmy po wacikach. Mal­owal­iśmy pęd­zla­mi, paty­czka­mi do uszu, paluszka­mi. Lal­iśmy więcej wody obser­wu­jąc jak chłonne są waci­ki baweł­ni­ane. Zabawa z wodą zawsze podo­ba się dzieciom!

kolorowe1

kolorowe4

kolorowe2

kolorowe3

kolorowe5

kolorowe6

Po świę­tach wielka­noc­nych został mi nieuży­ty bar­wnik do jajek, który ide­al­nie sprawdz­ił się w kole­jnych zabawach. Bar­wnika­mi rozro­biony­mi w ciepłej wodzie z dodatkiem sody (1 łyżecz­ka na słoik) może­my doskonale mal­ować, ale po zetknię­ciu takiego bar­wni­ka z octem dochodzi do ciekawej reakcji – kolor zni­ka!

kolorowe8

kolorowe7

kolorowe9

kolorowe10

Powin­no wyglą­dać to jak tu (zdje­cie z www.learnplayimagine.com)

Baking_soda_paint_5

Najwięcej jed­nak radoś­ci dostar­czyły wulka­ny – czyli wlanie octu do słoi­ka z bar­wnikiem pomieszanym z sodą.
Uwa­ga! Przy­go­towu­jąc ten ekspery­ment trze­ba liczyć się z wylaniem zawartoś­ci słoi­ka!


Jeśli jed­nak bar­wnik „wykipi” moż­na pokazać dzieciom jak ręcznik papierowy chłonie wodę.


Bar­wni­ki nadal się nam przy­dadzą – tym razem do pro­dukcji puszys­tej far­by. Do jej przy­go­towa­nia potrze­bu­je­my soli (1 łyż­ka), mąki (1 łyż­ka), proszku do pieczenia (1 łyżecz­ka) i około łyżecz­ki bar­wni­ka. Po zmiesza­niu kon­sys­tenc­ja far­by powin­na przy­pom­i­nać lejące cias­to. Gotowy obrazek wystar­czy tylko pod­grzać w mikro­falów­ce około min­u­ty i pow­stanie trójwymi­arowy obrazek.

kolorowe12

kolorowe11

kolorowe13

kolorowe14

kolorowe15

Na koniec zostaw­iłam sobie jed­ną tabletkę bar­wni­ka (aku­rat czer­wony), żeby zro­bić samodziel­nie lam­pę lawa. Do jej wyko­na­nia potrze­bu­je­my tylko wysok­iej butel­ki lub innego naczy­nia, ole­ju lub oli­wy, soli, opcjon­al­nie roz­puszczal­nej musu­jącej tablet­ki (może być jakaś wit­a­m­i­na, wapń czy alka seltzer). Wiado­mo, ze olej będzie pły­wał po powierzch­ni, jed­nak w efek­cie dzi­ała­nia soli (i tablet­ki musu­jącej) będzie dochodz­iło do zat­api­a­nia i gwał­townego wydoby­wa­nia się ponown­ie na powierzch­nię bąbelków ole­ju. Efekt był­by o niebo lep­szy w przy­pad­ku oświ­etle­nia butel­ki, jed­nak nie posi­adam tak dobrej latar­ki.


Ciekawy efekt moż­na też osiągnąć miesza­jąc plas­telinę, światła lub budu­jąc kolorowy wia­trak.

A na dobry sen — kolorowe mleko!

 

Fot. 1 Rocky Ray­bell, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 listopada 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano: