Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19 Image

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19

Może nie mamy jeszcze mroźnej zimy, ale zim­na pogo­da sprzy­ja, by dokarmi­ać pta­ki. Tylko jakie to pta­ki? Kaczek, wróbli, siko­rek czy gołębi nie musimy niko­mu przed­staw­iać, co jed­nak jeśli do naszego karmi­ka przyle­ci wiel­ka mewa… yyy… jakaś­tam? Jak nazwiemy czarne ptaszysko bez rozróż­ni­a­nia wron, gawronów, kosów, srok i szpaków? Nie da się.

Wprawdzie nie każdy z nas będzie orni­tolo­giem, ale warto zaopa­trzyć siebie i dzieci w książecz­ki, które poz­wolą nam na w miarę trafną iden­ty­fikację ptaków, które widz­imy za oknem. A jeśli słyszymy tylko świer­got? O tym w innym artykule

1. Nasz przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy, Wydawnictwo Readers Digest’s

Jest to wprawdzie gru­ba, ale bard­zo przys­tęp­nie napisaną w formie atla­su książ­ka. Znaleźć moż­na w niej nie tylko pta­ki, ale także inne zwierzę­ta czy rośliny Europy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem tych, które znaleźć moż­na w Polsce. Sama częs­to z niej korzys­tam!

2. Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach, Wydawnictwo Multico

Ta 120-sto stron­i­cowa książecz­ka o for­ma­cie A4 w ciekawy sposób przy­bliża najbardziej znane gatun­ki ptaków Pol­s­ki. Szczegółowo opisane są cechy gatunku, jego sposób odży­wia­nia, tryb życia, przyzwycza­je­nia i dzi­wact­wa, a nawet cechy charak­terysty­czne jak śpiew skowron­ka czy klep­to­ma­nia srok. Książecz­ka jest bard­zo kolorowa i spodo­ba się każde­mu entuz­jaś­ci przy­rody.

Z tej serii ukaza­ła się także pozy­c­ja doty­czą­ca zwierząt.

Wpis pow­stał w ramach pro­jek­tu blo­gowego “Przy­gody z książką”

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: