Tak nie robią dziewczynki

Tak nie robią dziewczynki Image

Tak nie robią dziewczynki

Chłop­czy­ca – dziew­czy­na, któ­ra za­cho­wu­je się jak chło­piec lub jest po­dob­na do chłop­ca. Chłop­czy­ce pre­fe­ru­ją zwy­kle ubiór ty­po­wy dla chłop­ców i ba­wią się w „chło­pię­ce” gry i za­ba­wy, któ­re wy­ma­ga­ją du­żej ru­chli­wo­ści i wy­sił­ku fi­zycz­ne­go oraz upra­wia­ją te dzie­dzi­ny ak­tyw­no­ści, któ­re w wie­lu kul­tu­rach ko­ja­rzą się ra­czej z za­ję­cia­mi ty­po­wy­mi dla chłop­ców.”
Tako rze­cze Wi­ki­pe­dia.

Praw­da.
By­łam dziew­czyn­ką, któ­ra wspi­na się na drze­wa.
By­łam dziew­czyn­ką, któ­ra no­si­ła ślicz­ne ró­żo­we i nie­bie­ski chiń­skie su­kien­ki.
By­łam dziew­czyn­ka, któ­ra no­si­ła ślicz­ne ró­żo­we i nie­bie­ski chiń­skie su­kien­ki i wspi­na­ła się na drze­wa.
Ko­la­na mia­łam wiecz­nie odra­pa­ne, nogi w si­nia­kach, stru­ga­łam ca­ły­mi dnia­mi kij­ki i ła­pa­łam żaby na łące.
Rów­nie czę­sto ba­wi­łam się lal­ka­mi Bar­bie w sy­ren­ki w stru­my­ku i go­to­wa­łam zupę z ka­mie­ni i tra­wy.
Ro­dzi­ce po­zwa­la­li mi na za­ba­wę dżdżow­ni­ca­mi i śli­ma­ka­mi.
Bab­cia nie ga­ni­ła za bie­ga­nie po ka­łu­żach czy strze­la­nie z wła­sno­ręcz­nie skon­stru­owa­ne­go łuku, o ile wra­ca­łam w mia­rę su­cha i nie ce­lo­wa­łam do kur na po­dwór­ku.
Tato za­bie­rał do żwi­row­ni, bym so­bie w pia­sku ska­mie­nia­ło­ści szu­ka­ła.
Dzia­dek opo­wia­dał krwa­we hi­sto­rie wo­jen­ne.
Uwiel­bia­łam gła­skać małe kró­licz­ki i kur­czacz­ki.

Wy­ro­słam na ko­bie­tę-chłop­czy­cę.
No­sze wło­sy za­cze­sa­ne w ku­cyk i uwiel­biam spód­ni­ce, cho­ciaż nie po­tra­fię się ład­nie uma­lo­wać.
Po­tra­fię sko­pać ogró­dek i po­pła­kać się na re­kla­mie w te­le­wi­zji.
Nie lu­bię zwie­rząt w domu, ale już dru­ga znaj­da zna­la­zła u nas dom.

Moje cór­ki rów­nie czę­sto oglą­da­ją Hel­lo Kit­ty czy Ku­cy­ki Pony jak Gwiezd­ne Woj­ny czy Był so­bie ko­smos.
Uwiel­bia­ją ró­żo­we spód­nicz­ki i bu­du­ją z kloc­ków mie­cze świetl­ne.
Ki­nia była w kar­na­wa­le prze­bra­na za Su­per­wo­man i mia­ła po­ma­lo­wa­ne pa­znok­cie la­tem na ró­żo­wo.

My małe i duże dziew­czyn­ki, je­ste­śmy sobą.
Nie chłop­czy­ca­mi.
To, co ro­bi­my nie jest waż­ne.
Je­ste­śmy dziew­czy­na­mi.

Tak zu­peł­nie nor­mal­nie.

Fot. Ka­rah Le­ve­ly-Ri­nal­di, , CC BY-SA 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 stycznia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: