Zwierzogród. Słowostworki, Mądra główka — Małe mole książkowe #22

Zwierzogród. Słowostworki, Mądra główka — Małe mole książkowe #22 Image

Zwierzogród. Słowostworki, Mądra główka — Małe mole książkowe #22

W dzieci­ach jest jed­na rzecz, której nam, dorosłym, częs­to braku­je. Jest to cieka­wość. Dzieci są ciekawe jak różne rzeczy dzi­ała­ją, potrafią roz­mon­towywać zabaw­ki, by tylko sprawdz­ić co jest w środ­ku, sprawdza­ją każdy kąt w domu, bo być może zna­j­du­je się tam coś nowego, ciekawego. Dorośli zasła­ni­a­ją się doświad­cze­niem i brakiem cza­su na bycie ciekawym. A może to błąd?

Zwierzogród. Słowostworki, Wydawnictwo Egmont

Książecz­ka jest niepo­zor­na, ma twarde kartonowe strony, ide­al­nie dla kilku­lat­ka, który ma jeszcze prob­lem z przewracaniem stron. Jed­nak jest naprawdę bard­zo ciekawą pozy­cją, przy której jest dużo śmiechu. Bo kto to widzi­ał lisa z noga­mi żyrafy albo sło­nia z głową gepar­da? Co by się stało jak­by kró­lik był leni­w­cem? Ter­az każde dziecko może się zabaw­ić w tworze­nie nowych gatunków jak żyrard czy gepis przewraca­jąc górną lub dol­ną część strony.

  

Mądra główka. Część 5 Kreatywne zadania edukacyjne z naklejkami, Piotr Kozera, Wydawnictwo Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski

To 80 stron zabaw dla dzieci w wieku ok. 4–6 lat z ich jakże ulu­biony­mi nakle­jka­mi. Origa­mi, sudoku, labiryn­ty, rebusy, zna­j­dowanie podobieństw i różnic, rysowanie według pod­powiedzi, łącze­nie kropek, kolorowanie według wzoru, wyci­nan­ki i zagad­ki z nakle­jka­mi, a nawet pod­stawy liczenia. Wszys­tko to w ciekawej formie, która nie tylko bawi, ale także rozwi­ja umiejęt­ność myśle­nia i kojarzenia, ćwiczy spostrze­gaw­c­zość i kreaty­wność oraz poma­ga w nauce liczenia i pisa­nia.

 

Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 23 marca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

  • Właśnie wczo­raj skończyłam córce czy­tać Zwier­zo­gród, ale wer­sję trady­cyjną, całą opowieść 🙂

  • Najbardziej intere­su­je nas książecz­ka „Zwier­zo­gród”, film wciąż przed nami, ale widzi­ałyśmy trail­er, który zapowia­da się niezwyk­le ciekaw­ie.

  • Zwier­zo­gród — mega 🙂 kupię siostrzeń­cowi 🙂

  • Żyrard! Boskie 🙂 A książ­ki z zada­ni­a­mi dla maluchów uwiel­bi­amy. Pochła­ni­amy tona­mi 🙂

  • No nie, chy­ba zbankru­tu­ję, ale te Słowost­wor­ki muszę jeszcze kupić… a mam już tyle w koszyku :/

  • RóżaNe Dziecińst­wo

    Podoba­ją nam się te słowost­wor­ki 🙂

  • Zwier­zo­gród czeka w kole­jce do obe­jrzenia, ale raczej przez nas rodz­iców (dziecko jeszcze za małe). Fajnie, że do filmów twor­zone są książ­ki.