Syfon i uczucia, Pan Kuleczka — Małe mole książkowe #23

Syfon i uczucia, Pan Kuleczka — Małe mole książkowe #23 Image

Syfon i uczucia, Pan Kuleczka — Małe mole książkowe #23

Uczu­cia są róż­ne: złość, roz­cza­ro­wa­nie, smu­tek, ra­dość, duma… Dzie­ci po­tra­fią po­ka­zać je wszyst­kie, jed­nak z na­zwa­niem ich i ak­cep­to­wal­nym dla oto­cze­nia re­ago­wa­niem na nie cza­sem by­wa­ją pro­ble­my. Bo jak tu nie tup­nąć nogą ze zło­ści, nie trza­snąć drzwia­mi? Jak nie ska­kać z ra­do­ści? Jak nie pła­kać ze smut­ku z po­wo­du po­pla­mio­nej ulu­bio­nej blu­zecz­ki w Hel­lo Kit­ty? Żeby wpro­wa­dzić dziec­ko w trud­ny świat ra­dze­nia so­bie z uczu­cia­mi war­to cza­sem się­gnąć po ja­kąś cie­ka­wą lek­tu­rę. Tak jak te dwie poniżej.

Syfon i uczucia, Iwona Kamińska, Wydawnictwo Czterolistne

Jest to dru­ga część przy­gód we­so­łe­go pię­cio­let­nie­go psa Sy­fo­na, któ­ry ko­cha swo­ją pa­nię i je­dze­nie. Czy­li psa na 100% praw­dzi­we­go. Sy­fon, jak na mło­de­go psa przy­sta­ło, nie wszyst­ko ro­zu­mie, pso­ci i do­ka­zu­je. Czę­sto trze­ba mu wie­le rze­czy tłu­ma­czyć, a nie­któ­re jego po­my­sły, jak kar­mie­nie pod­ło­gi z mi­secz­ki czy tro­ska cho­rą lo­dów­kę nam wy­da­ją się śmiesz­ne, jed­nak moc­no zaj­mu­ją Sy­fo­na. Cza­sem też musi się on bo­ry­kać z cięż­szy­mi pro­ble­ma­mi jak śmierć przy­ja­ciół­ki, po­czu­cie wsty­du czy współ­czu­cie ja­kie oka­zu­je swo­je­mu wro­go­wi. Na szczę­ście za­wsze jest ktoś, kto wy­tłu­ma­czy wszyst­kie kłę­bią­ce się w głę­bi psa uczu­cia. Ksią­żecz­ka po­sia­da wspa­nia­łe ry­sun­ki Be­aty Ho­ryń­skiej i na­da­je się dla każ­de­go mi­ło­śni­ka zwie­rząt: ma­łe­go i dużego.

Pan Kuleczka, Wojciech Widłak, Wydawnictwo Media Rodzina

Pan Ku­lecz­ka jest zu­peł­nie zwy­kłym, spo­koj­nym pa­nem, wła­ści­cie­lem fleg­ma­tycz­ne­go psa Pyp­cia i wy­bu­cho­wej kacz­ki Ka­ta­stro­fy. Są bar­dzo cie­płą i sym­pa­tycz­ną gro­mad­ką. Mają jed­nak coś, co wy­róż­nia ich od in­nych – roz­ma­wia­ją ze sobą. O ile w przy­pad­ku Pana Ku­lecz­ki by­ło­by to cał­kiem nor­mal­ne – prze­cież ja z ko­tem też roz­ma­wiam – o tyle kon­wer­su­ją­ce zwie­rzę­ta są ra­czej rzad­kim zja­wi­skiem. W ksią­żecz­ce po­zna­my dwa­na­ście cu­dow­nych przy­gód tej we­so­łej me­na­że­rii. Do­dat­ko­wo wspa­nia­łe ilu­stra­cje au­tor­stwa Elż­bie­ty Wa­siu­czyń­skiej wzbo­ga­ca­ją tą bar­dzo przy­pa­da­ją­cą do gu­stu mło­dym czy­tel­ni­kom lekturę.

Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 20 kwietnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

 • Gra Żyna

  Pięk­ne książ­ki, zwłasz­cza Sy­fon przy­padł mi do gustu.

 • Któ­ryś raz wi­dzę Sy­fo­na, chy­ba naj­wyż­szy czas się nim zainteresować 🙂

 • Aga­Ma­ma­Du­si

  Pana Ku­lecz­ke zna­my to te­raz czas za­ko­le­go­wać się z Syfonem 😉

 • Pani Rol­nik

  Uwiel­biam obie lek­tu­ry! Pana Ku­lecz­ke od­kry­ly­smy z Zu­kiem w bibliotece 🙂

 • Ju­lia Orzech

  My uwiel­bia­my Pana Ku­lecz­kę i Kacz­kę Ka­ta­stro­fę:) Sy­fo­na nie zna­my, ale za­po­wia­da się bar­dzo ciekawie:)