Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24

  Strona główna  /  Dla dzieci  /  Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24 Image

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24

Ota­cza­ją­cy nas świat te­raz wio­sną jest chy­ba naj­cie­kaw­szy dla dzie­ci: ro­ślin­ki za­czy­na­ją wy­cho­dzić z zie­mi, mo­ty­le i psz­czo­ły la­ta­ją po łące, drze­wa ob­sy­pa­ne są kwie­ciem, a pta­ki ra­do­śnie bu­du­ją swo­je gniaz­da i wy­sia­du­ją mło­de. Co­dzien­nie na da­chu mo­jej sto­do­ły sia­da wie­czo­rem par­ka za­ko­cha­nych go­łąb­ków i gru­cha. Dzie­cia­ki lecą wte­dy do okna i oglą­da­ją „jak ca­łu­ją się ptasz­ki”. Nie wiem co jest słod­szym wi­do­kiem: za­cie­ka­wio­ne dzie­ci czy chy­lą­cych ku so­bie gło­wy gołębi.

Jed­nak nie na wszyst­kie py­ta­nia, ja­kie na te­mat przy­ro­dy za­da­ją moje dzie­ci, po­tra­fię od­po­wie­dzieć. Cza­sem po­sił­ku­ję się in­ter­ne­tem albo książ­ka­mi. Książ­ki mają jesz­cze czę­sto to do sie­bie, że poza su­chy­mi fak­ta­mi mo­że­my zna­leźć po­zy­cje do­sto­so­wa­ne do wie­ku czy­tel­ni­ka i opo­wia­da­ją­ce np. hi­sto­rie o zwie­rząt­kach. Po­ni­żej pro­po­zy­cje dla czy­tel­ni­ka cho­dzą­ce­go do żłob­ka, przed­szko­la i szkoły.

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Wydawnictwo Centrum Edukacji Dziecięcej

Jest to po­zy­cja prze­zna­czo­na dla dzie­ci szkol­nych. Za­wie­ra mnó­stwo fo­to­gra­fii, cie­ka­wo­stek, map i ry­sun­ków. Do­dat­ko­wo przed­sta­wio­no opi­sy pro­stych eks­pe­ry­men­tów w sam raz do sa­mo­dziel­ne­go wy­ko­na­nia przez ucznia. Tek­sty pi­sa­ne są dużą wy­raź­ną czcion­ką, więc na­wet dla uczą­cych się czy­tać jest jak naj­bar­dziej od­po­wied­nią lek­tu­rą. Wia­do­mo­ści ze­bra­no w dzia­ły: Nasz świat, Zwie­rzę­ta i ro­śli­ny, Two­je cia­ło, Hi­sto­ria, Jak żyją lu­dzie, Na­uka, Jak to dzia­ła?, W ko­smo­sie i Mapy świata.

Olo biolog, Iza Skabek, Wydawnictwo SptotArt

Bo­ha­te­rem ca­łej se­rii ksią­żek Izy Ska­bek, w skład któ­re wcho­dzi „Olo bio­log” , jest Olo. Jest on je­dy­na­kiem, ale ni­gdy nie bywa sam. To­wa­rzy­szą mu sucz­ka Krop­ka i cała masa Zmy­ślo­nych Lu­dzi: Pan w Oku­la­rach, Pani z Ko­kiem, Pa­no­wie w Dre­sach, Pan z Apa­ra­tem czy Pro­fe­sor Mi­kro­sko­po­wy. To oni uwa­ża­ją Ola za praw­dzi­we­go bio­lo­ga, od­kryw­cę, na­wet, je­śli on chciał tyl­ko po­ba­wić się swo­ją gą­sie­ni­cą Szczo­to­grz­mo­tem. W ta­kim cha­osie wy­wo­ła­nym okla­ska­mi, zdję­cia­mi i wy­wia­da­mi mały bio­log nie za­uwa­żył, że z gą­sie­ni­cy zro­dził się mo­tyl… Fan­ta­stycz­na opo­wiast­ka dla każ­de­go przed­szko­la­ka uroz­ma­ico­na pięk­ny­mi ry­sun­ka­mi Do­ro­ty Prończuk.

Opowiastki dla małych uszu, Joanna Wachowiak, Wydawnictwo BIS

Ksią­żecz­ka ta za­wie­ra osiem krót­kich opo­wia­stek o zwie­rząt­kach, któ­re mają cał­kiem ludz­kie pro­ble­my: a to śli­mak nie umiał się ba­wić, mysz­ka po­sta­no­wi­ła la­tać jak nie­to­perz, a wie­wiór­ka mia­ła bar­dzo szczę­śli­wy dzień. Po­ucza­ją­ce hi­sto­rie uzu­peł­nia­ją pięk­ne ilu­stra­cje au­tor­stwa Ani­ty Gło­wiń­skiej. Z pew­no­ścią spodo­ba się każ­de­mu ma­łe­mu dziec­ku czy­ta­na do snu.

Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 18 maja 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

 • www.swiattomskiego.blogspot.co

  Opo­wiast­ki dla ma­łych uszu mo­gły­by się u nas sprawdzić 🙂 

  • we­dług mnie są świet­ne! cie­ka­we pod wzglę­dem po­znaw­czym, ale przede wszyst­kim z bar­dzo po­zy­tyw­nym przesłaniem
   no i ładne 🙂
   za­cie­ka­wił mnie za to Olo — jak do­tąd edu­ko­wał nas przy­rod­ni­czo Aloj­zy Mni­szek (ha! też ze zna­kiem CED!), ale ten bio­log też wy­glą­da przyjaźnie

 • My ostat­nio przy­sto­po­wa­li­śmy z za­ku­pa­mi ksią­żek, bo syn ma ich już całe mnó­stwo, a się­ga i tak tyl­ko po kil­ka ulubionych.

 • Uwiel­bia­my Jo­an­ne Wa­cho­wiak i Cen­trum Edu­ka­cji Dziecięcej 🙂

 • Gra Żyna

  Za­cie­ka­wił mnie Olo, bę­dzie­my go szu­kać w bi­blio­te­ce lub księgarni 🙂