Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25

Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25 Image

Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25

Nie cie­ka­wi­ło Was ni­gdy jak to by było miesz­kać w daw­nych cza­sach albo w zu­peł­nie in­nym miej­scu na zie­mi? Nie mamy te­le­por­te­ra, czas i prze­strzeń na­dal jest dla nas pro­ble­mem, ale od cze­go jest wy­obraź­nia! Dzię­ki książ­kom mo­że­my prze­cież wszyst­ko: miesz­kać w XIX wie­ku w ka­mie­ni­cy, go­to­wać pysz­ne po­tra­wy w pi­ra­mid­ko­wym ta­dżi­nie, cho­dzić do ma­ro­kań­skiej szko­ły czy pi­sać na ma­łych ta­blicz­kach za­miast w zeszycie.

Apetyt na Maroko. Tadżin, Anna Nowacka-Devillard, Wydawnictwo Widnokrąg

Szcze­rze mó­wią nie wie­dzia­łam czym jest ta­dżin ani jak wy­glą­da. Ży­cie Ma­ro­ka znam tyl­ko z mgli­stych opi­sów by­wa­ją­cych tam na wa­ka­cjach tu­ry­stów. Nie było ich też zbyt wie­lu. Książ­ka w za­le­d­wie 36 stro­nach przy­bli­ży­ła mi jed­nak ma­ro­kań­ską spe­cy­fi­kę bar­dziej niż wszel­kie po­rad­ni­ki tu­ry­stycz­ne. Hi­sto­ria ma­łej Sumi i Ab­dul­la­ha jest prze­pla­ta­na pysz­ny­mi prze­pi­sa­mi, któ­re przy­go­to­wu­je ich mama. Znaj­dzie­my tu tak­że wie­le za­ga­dek do sa­mo­dziel­ne­go roz­wią­za­nia, ko­lo­ro­wa­nek czy za­dań do wy­ko­na­nia. Ape­tyt na Ma­ro­ko. Ta­dżin. jest pierw­szą książ­ką se­rii Ape­tyt na świat.

Dawniej i dziś. Jak żyły dzieci przed stu laty, a jak żyją dzisiaj, Christa Holtei, Wydawnictwo Media Rodzina

Miesz­kam w stu­let­nim domu. Cza­sem za­sta­na­wiam się jak było tu pierw­szej ro­dzi­nie, tej, któ­ra go zbu­do­wa­ła. Praw­do­po­dob­nie no­si­li wodę ze stud­ni, cho­dzi­li do sła­woj­ki za po­trze­bą czy kroch­ma­li­li śnież­no­bia­łą po­ściel na sztyw­no. W moje ręce wpa­dła 24-stro­ni­co­wa książ­ka, któ­ra na są­sied­nich stro­nach uka­zu­je miesz­kań­ców tej sa­mej ka­mie­ni­cy: ży­ją­cych przed II woj­ną świa­to­wą Ja­dwi­gę i Fran­ka i współ­cze­snych Ani i Tom­ka. Dzię­ki tej ksią­żecz­ce dziec­ko może po­znać jak zmie­ni­ło się ży­cie na prze­strze­ni cza­su, jak miesz­ka­ło się w tym sa­mym miej­scu kie­dyś, a jak te­raz, jak wol­ny czas spę­dza­ły dzie­ci, jak się uczy­ły. Jed­no jest jed­nak nie­zmien­ne – ro­dzi­na za­wsze była i jest tak samo ko­cha­ją­cą się gru­pą ludzi.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: