Przyroda i pory roku, Niesamowity wszechświat — Małe mole książkowe #27

Przyroda i pory roku, Niesamowity wszechświat — Małe mole książkowe #27 Image

Przyroda i pory roku, Niesamowity wszechświat — Małe mole książkowe #27

Smo­ki, ta­jem­ni­cze be­stie, dziw­ne za­klę­cia, nie­wy­ja­śnio­ne zja­wi­ska. Świat fan­ta­sty­ki jest ku­szą­cy, lecz co tak na­praw­dę wie­my o świe­cie, któ­ry nas ota­cza? Może i czło­wiek lata w ko­smos, lą­du­je na Księ­ży­cu, kie­dyś sta­nie na Mar­sie, ale to na­dal tak mało wie. By po­znać już od naj­młod­szych lat ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość war­to po­ka­zy­wać im cie­ka­we książ­ki, np. au­tor­stwa Krzysz­to­fa Kruszko.

Przyroda i pory roku, Krzysztof Kruszko, Wydawnictwo Omnibus

Na­ta­lia wkro­czy­ła wła­śnie w etap py­ta­nia „dla­cze­go?”. Całe dnie od­po­wia­dam więc na py­ta­nia dla­cze­go zimą jest zim­no, a la­tem go­rą­co, dla­cze­go jest wio­sna, dla­cze­go pta­ki od­la­tu­ją na zimę, dla­cze­go li­ście na drze­wach ro­bią się żół­te… Na te i na wie­le in­nych cie­ka­wie od­po­wie 32-stro­ni­co­wa książ­ka Wy­daw­nic­twa Omni­bus. Mimo, iż ta­kich po­zy­cji jest bar­dzo dużo na ryn­ku, po­chwa­lić ją mogę za pięk­ne wy­da­nie – wy­dru­ko­wa­no ją na błysz­czą­cym pa­pie­rze, z twar­da okład­ką, w for­ma­cie A4. Po­sia­da mnó­stwo ko­lo­ro­wych ilu­stra­cji, któ­re za­chę­ca­ją dzie­ci do – tak! — dal­sze­go za­da­wa­nia py­tań. Każ­de za­gad­nie wy­czer­pu­ją­co jest opi­sa­ne na za­le­d­wie dwóch stro­nach. Mło­de­go czy­tel­ni­ka wpro­wa­dza t w świat na­uki i jed­no­cze­śnie nie mę­czy zbyt­nio szcze­gó­ło­wo­ścią. Z po­wo­dze­niem mogą być czy­ta­ne przed­szko­la­kom jak i sa­mo­dziel­nie za­głę­bia­ne przez uczniów szko­ły podstawowej.

Niesamowity wszechświat, Krzysztof Kruszko, Wydawnictwo Omnibus

W do­bie Gwiezd­nych Wo­jen dzie­ci wie­dzą, że So­kół Mil­le­nium do­tarł na Kas­sel w 12 par­se­ków. Jed­nak na py­ta­nie czym jest wszech­świat albo co to jest Dro­ga Mlecz­na nie za­wsze zna­ją od­po­wiedź. 32 stro­ny to może mało, by od­po­wie­dzieć na wszyst­kie py­ta­nia, ale za­nim się­gną po „Krót­ką hi­sto­rię cza­su” Ste­phe­na Haw­kin­ga mu­szą po­znać so­lid­ne pod­sta­wy. Nic nie przy­go­tu­je ich le­piej niż peł­na zdjęć, map i pro­stych ob­ja­śnień książ­ka. Dzię­ki niej będą mo­gły też pro­wa­dzić wła­sne ob­ser­wa­cje np. faz księ­ży­ca i po­rów­nać je z opi­sa­mi w książce.

Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 24 sierpnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

  • Świet­ne książ­ki! Mój syn jest za­fa­scy­no­wa­ny ko­smo­sem, wiec ta po­zy­cja na pew­no by mu się spodo­ba­ła, a z ko­lei ja uwiel­biam zmien­ność pór roku i wszyst­ko, co im to­wa­rzy­szy (zresz­tą wła­śnie pory roku są mo­ty­wem prze­wod­nim mo­ich powieści) 🙂

  • Pięk­ne! U nas co praw­da Oli jesz­cze jest za mały na ta­kie lek­tu­ry ale i na to przyj­dzie czas. 🙂

  • Gra Żyna

    U nas też cią­głe py­ta­nia „a po co?” W zna­cze­niu dla­cze­go. Póki co do­ty­czą bar­dziej co­dzien­nych spraw, ale gdy cór­cia za­cznie za­da­wać bar­dziej „ko­smicz­ne” py­ta­nia chęt­nie się­gnie­my po po­moc bar­dziej naukową 🙂