Każda kobieta kocha prezenty

Każda kobieta kocha prezenty Image

Każda kobieta kocha prezenty

Iko­na sty­lu Ma­ry­lin Mon­roe stwier­dzi­ła, że „pie­nią­dze szczę­ścia nie dają, do­pie­ro za­ku­py”. A co je­śli do­sta­je­my coś faj­ne­go, na co się nie na­sta­wia­my, ale co na­praw­dę jest su­per? Po­wiedz­my taki pre­zent? Prze­cież każ­da ko­bie­ta ko­cha prezenty!

Jed­nak żeby ob­da­ro­wać już gru­pę ko­biet — no nie jest to ta­kie ła­twe. Prze­cież każ­da z nas, bab, ma inny gust, przy­zwy­cza­je­nia i po­trze­by. Jed­na nie lubi kawy, dru­ga nie prze­pa­da za ką­pie­la­mi z pia­ną, jesz­cze inna ma aler­gię na ko­kos albo jest aku­rat na die­cie. Do tego je­śli pre­zent do­ty­czy na­szych dzie­ci jest jesz­cze trud­niej: inna płeć, wiek, roz­miar, upodo­ba­nia. Ist­ny cha­os potrzeb!

Jed­nak jest taka oso­ba, jest taki event, na któ­rym dało się za­do­wo­lić każ­de­go. Wbrew twier­dze­niu „nie za­do­wo­lisz wszyst­kich — to za­da­nie dla agen­cji to­wa­rzy­skich” (pa­mię­ta­cie pio­sen­kę Yaro?). Tą cu­do­twór­czy­nią była blo­ger­ka Ża­ne­ta z mother-andson.blogspot.com, or­ga­ni­za­tor­ka dru­gie­go blo­ger­skie­go Spo­tka­nia w Trój­mie­ście.

Jak moż­na to zro­bić? Prze­pis jest pro­sty i za­wi­ły za­ra­zem: urok oso­bi­sty Ża­ne­ty i jej ty­ta­nicz­na pra­ca po­łą­czo­na z or­ga­ni­za­cją i pew­no­ścią sie­bie spo­wo­do­wa­ły, że wiel­kie fir­my i jed­no­oso­bo­we ma­nu­fak­tu­ry po­sta­no­wi­ły umi­lić uczest­nicz­kom ży­cie i po­da­ro­wać każ­dej choć­by mały pre­zent: pach­ną­ce świe­ce, wspa­nia­łe ko­sme­ty­ki, książ­ki, zniż­ki na za­ku­py, sło­dy­cze, her­ba­ta i per­so­na­li­zo­wa­ny ku­bek, w któ­rej moż­na ją za­pa­rzyć i wie­le, wie­le in­nych! Nie­któ­rzy na „ma­łym” nie po­prze­sta­li i moż­na było wy­li­cy­to­wać np. ro­we­rek dla dziec­ka, ręcz­nie ro­bio­ną po­dusz­kę, ma­skot­kę, fan­ta­stycz­ne ciu­chy i ciusz­ki, sty­lo­we do­dat­ki do domu, a na­wet sy­rop bar­mań­ski. Ze­bra­ne pie­nią­dze po­słu­żą na pew­no nie jed­ne­mu pod­opiecz­ne­mu Ho­spi­cjum Gdyń­skie­go — bo wła­śnie jego kon­to za­si­lo­ne zo­sta­ło kwo­tą 1135 zł. Nic in­ne­go nie po­zo­sta­je jak wy­pić za zdro­wie or­ga­ni­za­tor­ki i sponsorów!s3city1

Komu dzię­ku­je­my za podarki?
be my LI­LOU, epre­zen­ty, kalina-sklep.pl, Re­vi­ta­Lash Pol­ska, Clics Toys Pol­ska, Ra­in­bow Loom Pol­ska, Cu­kie­te­ria, Baby Sho­wer Trój­mia­sto, Se­me­co ole­je tło­czo­ne na zim­no, Wy­daw­nic­two Omni­bus, Pu­bli­cat S.A — Gru­pa Wy­daw­ni­cza, Len­ny­Lamb Pol­ska, Ak­tyw­ny Smyk, Moss Pa­pers, Wo­oden Sto­ry, Mi­sia­Lo­ve, Ca­re­te­ro, Hand­Ma­de Kasi, Bor­sucz­ko­wy Do­mek, Ro­bót­ki z kla­są, Oce­anic, czarnakropka.com, Ar­to­fis, Lu­po­mi, Rę­ko­dzie­ło Nit­ki, Co­sy­Pil­low, emoko-store.com, Mana Mana, Zi­zle, Co­co­bo­lo, Po­stęp­Plus

Fot. 1 An­drey, CC BY 2.0
Fot. 2–3 Asia, Krzy­wa Prosta

Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 5 września 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

 • Iza­be­la Kornet

  Te­raz pa­trzę na or­ga­ni­za­cję spo­tkań — „ile to ro­bo­ty… a ile przy­jem­no­ści i satysfakcji!” 😀

 • naszebabelkowo.blogspot.com

  Zga­dzam się, że tego typu dro­bia­zgi są bar­dzo mi­łym ak­cen­tem spo­tkań blo­ger­skich — ale naj­waż­niej­sze, że przy oka­zji uda­je się po­znać świet­nych lu­dzi i do­dat­ko­wo wes­przeć ja­kiś szczyt­ny cel 🙂

 • Ow­szem, ta­kie dro­bia­zgi po­tra­fią po­pra­wić humor 🙂

 • Blo­ga pro­wa­dzę od nie­daw­na, więc jesz­cze ni­gdy nie by­łam na ta­kim spo­tka­niu, ale za­czy­nam się po­waż­nie nad tym zastanawiać 🙂

 • Ma­ry­sia

  Nie ma jak pre­zen­ty dla kobiety 🙂

 • Ża­ne­ta Bomba

  To żeś mi po­slo­dzi­la kochana :*

 • Za­wsze to miło do­stać prezent 🙂