Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego Image

Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Statysty­ka to taka śmiesz­na nau­ka, która poważnie trak­tu­je to co ludzie powiedzą. Najlepiej widać to przed wszelki­mi wyb­o­ra­mi w kra­ju, kiedy to respon­den­ci mówią co chcą, a i tak gło­su­ją inaczej. Jed­nak gdy­by moż­na przed­staw­ić spotkanie bloger­skie wg danych statysty­cznych, wyglą­dało­by to mniej więcej tak.

Statysty­cznie rzecz biorąc:

 • Spotkanie „Może nad morze” odby­wa się raz w roku.
 • Zawsze w okoli­cach Kosza­li­na.
 • Na zor­ga­ni­zowanie spotka­nia w 2016 roku potrzeb­ne było: trzy spotka­nia face to face orga­ni­za­torek, jed­na ses­ja zdję­ciowa, cztery wywiady do prasy, pon­ad 2000 maili, kil­ka godzin tele­fon­icznych rozmów, pacz­ka kawy, dwie buł­ki z serem, tiramisu i ptasie mleczko.
 • Pod­czas orga­ni­za­cji spotka­nia ucier­pi­ała jed­na pacz­ka herbaty z melisą (została zaparzona i wypi­ta) oraz hak samo­chodowy (do dziś nosi obraże­nia po spotka­niu z drzewem).
 • Na spotkanie przy­by­wa rocznie statysty­cznie 20,5 oso­by wlicza­jąc w to prele­gen­tów.

 • Uczest­nika­mi są w 100% kobi­ety. I to w dodatku stupro­cen­towe!
 • 100% uczest­niczek spotka­nia potrafi pisać, z czego 94% to bloger­ki. Albo odwrot­nie…
 • Prze­cięt­na uczest­nicz­ka wyp­i­ja 2 kawy, zja­da jeden obi­ad, dwa ciast­ka, 3/4 sałat­ki, 2/3 kawał­ka tor­tu od Park Caffe i zostaw­ia szminkę na fil­iżance.

 • Na sali zabaw obok sali kon­fer­en­cyjnej baw­iło się śred­nio 5 dzieci w tym samym cza­sie.
 • Każ­da z uczest­niczek otrzy­mała statysty­cznie po dwa vouch­ery od Med­ical SPA Uni­tral w Miel­nie.
 • Zaled­wie 1/4 blogerek będą­ca w Uni­tralu sko­rzys­tała ze SPA. Żału­j­cie, ja byłam i w solance tyłek moczyłam!
 • Więk­szość zapros­zonych kobi­et przyniosła dary dla Sto­warzyszenia Mama w Mieś­cie Kosza­lin, za co serdecznie w imie­niu Sto­warzyszenia dzięku­je­my!
 • 100% darów na akcję chary­taty­wną zostało wyl­i­cy­towane.

 

Poza tym 98% Polaków uważa, że statysty­ki kłamią. To jak, praw­da to?

Fot. Mag­dale­na Mokrac­ka

Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 19 września 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

 • Takie relac­je fajnie się czy­ta. Mój wpis będzie nud­ny jak fla­ki z ole­jem 😀

 • Joan­na Glin­iec­ka

  Ekstra. Pozdrowienia od socjolo­ga 🙂

 • Żyć nie umier­ać

  Ty do tem­atu jak zwyk­le podeszłaś z całkiem innej strony! Tej zabawnej 🙂 Podzi­wiam Two­ją pisown­ię z humorkiem 🙂

 • Super spotkanie 🙂

 • cud­owne wydarze­nie 😀

 • Krysty­na Polek

  ja się pytam — co z tym hakiem?? 😀

 • Super pod­sumowanie 😀 Pier­wsze takie, jakie mam okazję czy­tać 🙂 Mam wielką ochotę i nadzieję, że do Was dołączę za rok 🙂

 • Ale bierzesz pod uwagę wszys­tkie spotka­nia, na których byłaś?

 • Świet­ny pomysł z tym wpisem 🙂

 • Masażer do głowy jest genial­ny 🙂 ale statysty­cznie moż­na sie tego po nim spodziewać 😉

 • Patryc­ja Książek

  Myślę, że orga­ni­za­c­ja takiego spotka­nia wyma­ga mnóst­wo pra­cy orga­ni­za­torek. Fajnie są takie spotka­nia. Może kiedys i mi będzie dane w nim uczest­niczyć, ale przede mną dru­ga i krę­ta dro­ga 🙂

 • Matka­P­at­ka

  Myślę, że orga­ni­za­c­ja takiego spotka­nia wyma­ga mnóst­wo pra­cy orga­ni­za­torek. Fajnie są takie spotka­nia. Może kiedys i mi będzie dane w nim uczest­niczyć, ale przede mną dru­ga i krę­ta dro­ga.

 • Matka­P­at­ka

  Myślę, że orga­ni­za­c­ja takiego spotka­nia wyma­ga dużo pra­cy. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane w nim uczest­niczyć, ale przede mną bard­zo dłu­ga i krę­ta dro­ga 🙂