Zrób coś nowego w związku — prosty przepis… kulinarny

Zrób coś nowego w związku — prosty przepis… kulinarny Image

Zrób coś nowego w związku — prosty przepis… kulinarny

Co­raz bar­dziej zda­ję so­bie spra­wę z tego, że czas bez­pow­rot­nie prze­pły­wa nam przez pal­ce. Co­dzien­nie ro­bi­my te same rze­czy. Przy­kła­do­wo pra­wie 30 lat ja­dam na śnia­da­nie chleb z dże­mem i piję ka­kao. Dla mnie to kwin­te­sen­cja po­ran­ku! Jed­nak cza­sem war­to wyjść poza ramy co­dzien­no­ści. Tak­że w mał­żeń­stwie. Zrób już dziś coś no­we­go w swo­im związku!

Jak to się robi?

Prze­pis na no­wość i świe­żość w związ­ku nie może być je­den. Dla Cie­bie może to być wspól­ne ukła­da­nie dom­ków z kart, bie­ga­nie rano po par­ku czy oglą­da­nie za­cho­dów słoń­ca we dwój­kę. Dla mnie są to uro­czy­ste kolacje.

Nie­wie­le do ta­kiej „uro­czy­sto­ści” trze­ba. Zwy­kle jest to tro­chę bar­dziej wy­myśl­ne menu, cza­sem cie­ka­wy de­ser lub nowy smak trun­ku. Jed­nak jed­no jest po­trzeb­ne za­wsze – brak dzie­ci. Je­śli chce­cie się po­czuć jak na­rze­cze­ni – mał­żeń­skie dzie­ci mu­szą jed­nak spać. Naj­le­piej u bab­ci. Wte­dy wy­star­czy blask świec i…

Prosty przepis

Pro­sty, ale tak­że ory­gi­nal­ny. Nie bój się mik­so­wać sma­ków i nie­zna­nych skład­ni­ków. W do­bie in­ter­ne­tu, kie­dy to mamy do­stęp do prze­pi­sów z każ­de­go za­kąt­ka glo­bu, mo­że­my wy­brać to co naj­lep­sze. A do tego mo­że­my po­słu­żyć się pro­duk­ta­mi nie tyl­ko smacz­ny­mi, ale i zdrowymi.

Przy­kła­do­wo co moż­na zro­bić z ole­ju ry­dzo­we­go i ma­lin? Pysz­ne­go dor­sza z ry­dzo­wo-owo­co­wą sal­są! Olej ry­dzo­wy jest bo­ga­ty w ide­al­nie zba­lan­so­wa­ną mie­szan­kę kwa­sów Ome­ga-3, -6 i -9 (2:1:2), co spra­wia, że jest świet­nym re­me­dium na ast­mę, aler­gię, cho­ro­by ukła­du krą­że­nia, cu­krzy­cę oraz po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi. Nie dość, że zdro­wy, to jesz­cze wy­śmie­ni­cie na­da­je się do po­traw z ryb.

Przepis na dorsza w rydzowo-owocowej salsie

Dorsz

2 fi­le­ty z dor­sza, ze skórą
3 ły­żecz­ki ole­ju rydzowego
sól i pieprz do smaku

Sal­sa

12 szklan­ki zie­lo­nej papryki
12 szklan­ki malin
12 szklan­ki brzoskwiń
3 ły­żecz­ki po­sie­ka­ne­go szczypiorku
1 mały zą­bek czosnku
1 ły­żecz­ka sy­ro­pu klo­no­we­go lub 1 łyż­ka mio­du o wy­ra­zi­stym sma­ku np. gryczanego
1 łyż­ka soku z cytryny
skór­ka otar­ta z cytryny
1 łyż­ka ole­ju rydzowego
1 łyż­ka po­sie­ka­nej świe­żej bazylii
sól i pieprz do smaku

Dor­sza lub inną mor­ska bia­łą rybę osu­szam pa­pie­ro­wym ręcz­ni­kiem ku­chen­nym. Na­stęp­nie na­cie­ram ole­jem ry­dzo­wym każ­dy fi­let, solę i pie­przę. W ta­kiej ma­ry­na­cie war­to od­sta­wić rybę na go­dzi­nę do lodówki.

Skład­ni­ki na sal­sę po­kro­ić w jak naj­mniej­sze ka­wał­ki, po­mie­szać z ole­jem, sy­ro­pem klonowym/miodem i so­kiem z cy­try­ny i też od­sta­wić do lodówki.

Po go­dzi­nie rybę mo­że­my upiec w pie­kar­ni­ku (w fo­lii lub na­czy­niu ża­ro­od­por­nym pie­cze­my ok. 30 min w tem­pe­ra­tu­rze 180 stop­ni Cel­sju­sza), usma­żyć na ole­ju na pa­tel­ni (wcze­śniej naj­le­piej pa­nie­ro­wać w mące) lub usma­żyć na pa­tel­ni gril­lo­wej z obu stron.

Po­da­wać po­kry­te sal­są owo­co­wą. Ja ja­dłam do tego szpi­nak z pra­żo­nym sło­necz­ni­kiem, ale z po­wo­dze­niem moż­na do­dać np. go­to­wa­ną fa­sol­kę. Wspa­nia­le kom­po­nu­je się z ka­szą kuskus.

I żyli dłu­go i szczęśliwie…

Dłu­go – bo je­dli zdro­wo. Szczę­śli­wie – bo nie za­bi­ła ich monotonia.

Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 2 września 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: ,

 • Ża­ne­ta

  ja­dła­bym! 😀 wy­glą­da smakowicie 🙂

 • Mam ten olej w domu 🙂 Nie mia­łąm po­my­slu jak go wykorzystać 🙂

 • ole­ju nie znam ale chęt­nie wy­pró­bu­ję 🙂 a ryb­ka wy­glą­da smakowicie 🙂

 • Och, cze­kam na ten mo­ment, gdy bede mo­gla zdac dzie­ci na cala noc 😉
  Poki co la­twiej be­dzie za­pro­sic bab­cie do nas, a sa­me­mu w tym cza­sie wyjsc do restauracji.

 • Wy­glą­da bar­dzo smacz­nie, szko­da, że moi do­mow­ni­cy nie prze­pa­da­ją za rybą 🙁

 • Z pew­no­ścią wy­ko­rzy­stam prze­pis 🙂 Wy­glą­da pysznie! 🙂

 • ACu­pOf­Cof­fe­eSo­lve­sE­ve­ry­thing

  A zro­bię, ot co!

 • Pysz­ny spo­sób na uroz­ma­ice­nie w związ­ku 🙂 Uwiel­biam dorsze 🙂