Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy!

Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy! Image

Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy!

Wie­cie jak po­wi­nien wy­glą­dać bab­ski week­end? Przede wszyst­kim plot­ki! Pa­pla­nie na­le­ży do głów­ne­go punk­tu pro­gra­mu każ­de­go ko­bie­ce­go spo­tka­nia. Po­tra­fi­my roz­ma­wiać o cią­żach, ko­lo­rze szmin­ki, za­się­gach na blo­gach, wstręt­nej kon­ku­ren­cji czy po­li­ty­ce. Wszyst­ko to przy piz­zy, ko­lo­ro­wych drin­kach, okra­szo­ne śmie­chem. Po­tra­fi­my też mimo nie­prze­spa­nej nocy wstać z rana, po­tem uczyć się cały dzień od in­nych. A do tego przy­jąć kon­struk­tyw­ną kry­ty­ki. Na wła­sne ży­cze­nie i z uśmie­chem na ustach.

Za­nim zgło­si­łam się na szó­stą, a moją dru­gą, edy­cję War­miń­sko-Ma­zur­ske­go Spo­tka­nia Blo­ge­rów na­pi­sa­łam do Rok­sa­ny z Dzow­ne­czo­wej. Zna­my się z nie­jed­ne­go już even­tu, dla­te­go bez ogró­dek za­py­ta­łam jesz­cze przed ogło­sze­niem agen­dy cze­go mogę się spo­dzie­wać po tym olsz­tyń­skim. Sku­si­ła mnie warsz­ta­ta­mi fo­to­gra­ficz­ny­mi, zro­bio­ny­mi jak­by spe­cjal­nie dla mnie. I nie żałuję!

Wciąż nie mogę się zde­cy­do­wać co w ta­kich ka­me­ral­nych spo­tka­niach lu­bię bar­dziej: nowe kon­tak­ty, spo­tka­nie ze sta­ry­mi zna­jo­my­mi czy so­lid­ną daw­kę wie­dzy prze­ka­zy­wa­ną przez pro­fe­sjo­na­li­stów w każ­dym calu. Czy bar­dziej ucie­szy­ła mnie pod­po­wiedź Syl­wii Stan­kie­wicz z Jej Cały Świat, dzię­ki któ­rej wiem, że nie mu­szę ta­go­wać fo­to­gra­fii po­bra­nych z ban­ków zdjęć, czy może po­chwa­ła Ani Go­łę­biew­skiej z Okiem Mamy, że mam po­ten­cjał na­wet pod­czas uży­wa­nia apa­ra­tu na ko­mór­ce i pstry­ka­niu zdjęć na In­sta­gra­ma? I choć wiem, jak dłu­ga jesz­cze przede mną dro­ga do by­cia na­praw­dę do­brą w kom­po­zy­cji i ka­dro­wa­niu kwa­dra­to­wych zdjęć – je­stem już o krok do przo­du! Mam na­dzie­ję, że dwa dni ze smart­fo­nem w ręku nie pój­dą na mar­ne i do do­brych chę­ci do­łą­czę tak­że do­bry warsztat.

To już trze­cie szko­le­nie fo­to­gra­ficz­ne, na któ­rym by­łam pod­czas blo­ger­skie­go spo­tka­nia. Nie każ­de speł­ni­ły moje ocze­ki­wa­nia. Na każ­dych jed­nak na­uczy­łam się cze­goś no­we­go: na Se­eblog­gers jak trzy­mać apa­rat i na co zwra­cać uwa­gę, w Gdy­ni, że prak­ty­ka to nie wszyst­ko, bo by wie­dzę prze­ka­zać też trze­ba mieć pew­ne pre­dys­po­zy­cje, a tu, w Olsz­ty­nie, że sprzęt to nie wszyst­ko i moż­na wy­cza­ro­wać cuda na­wet z ster­ty de­sek i paru dro­bia­zgów. Ogra­ni­cza nas, fo­to­gra­fów, tyl­ko wyobraźnia.

Czym róż­ni­ły się te z wiel­kiej im­pre­zy na 800 osób od ka­me­ral­ne­go spo­tka­nia na 20 osób? In­dy­wi­du­al­nym po­dej­ściem. Tu pre­le­gent­ka wcze­śniej za­po­zna­ła się z na­szy­mi pro­fi­la­mi, wska­za­ła moc­ne i sła­be stro­ny. A po­tem z po­świę­ce­niem każ­dej mi­nu­ty spo­tka­nia na szli­fo­wa­nie nas, być może przy­szłych dia­men­tów. Bez pro­ble­mu po­ma­ga­ła w do­bo­rze ak­ce­so­riów na kom­po­zy­cję, ka­dro­wa­niu, usta­wia­niu sprzę­tu, edy­to­wa­niu zdjęć. Do tego dała wol­ną rękę i na­uczy­ła na wła­snych błędach.

Cze­go moż­na chcieć więc

ej? Ja nie ocze­ki­wa­łam, ale mimo wszyst­ko do­sta­łam. Mia­łam prze­cież moż­li­wość – i sko­rzy­sta­łam z niej! — by wspo­móc olsz­tyń­ską Fun­da­cję Przy­szłość dla Dzie­ci. Mo­głam po­znać tech­no­lo­gię po­wsta­wa­nia mio­du. Po­zna­łam fe­erię za­pa­chów świe­czek Par­ty Lite czy dzię­ki Gol­den Rose taj­ni­ki kon­tu­ro­wa­nia twa­rzy. I choć na­dal nie zbra­ta­łam się z brą­ze­rem, roz­świe­tla­czem czy ey­li­ne­rem, to może cho­ciaż dzię­ki pew­nym wska­zów­kom mój ma­ki­jaż bę­dzie bar­dziej ludz­ki. Do tego wy­szłam ze spo­tka­nia z upo­min­ka­mi dla sie­bie i dzie­ci, za co bar­dzo dzię­ku­ję wszystkim.

Oj tak, cie­szę się, że nie odło­ży­łam tego bab­skie­go week­en­du na wiecz­ne nigdy!

Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 10 października 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

 • Za­zdrosz­czę warsz­ta­tów foto. Chęt­nie bym się dała po­pro­wa­dzić ja­kie­muś fotoekspertowi. 🙂

 • Kry­sty­na Polek

  o ma­mu­niu, jak­by mnie mia­ła Pani pre­le­gent­ka oma­wiać to 2 dni by wy­ty­ka­ła moje błę­dy 🙁 ale faj­ne ta­kie warsz­ta­ty tak bar­dzo oso­bi­ste i in­dy­wi­du­al­ne dla każ­dej blogerki 🙂

  • Naj­lep­sze, że na­dal wpa­da na na­sze pro­fi­le i ko­men­tu­je czy do­brze czy źle. Ja uwiel­biam taką for­mę nauki!

 • Pil­nuj się Monia 🙂

 • Faj­ne spo­tka­nie! Ja lu­bię za­rów­no po­zna­wać nowe oso­by jak spo­ty­kać te już po­zna­ne wcześniej 🙂

 • Świet­ne są ta­kie spo­tka­nia:) Chęt­nie wy­bra­ła bym się na coś tak kameralnego:)

 • naszebabelkowo.blogspot.com

  Faj­nie, że pre­le­gent­ki po­świę­ci­ły swój czas na za­po­zna­nie się z Wa­szy­mi stro­na­mi — sama też chęt­nie usły­sza­ła­bym szcze­rą opi­nię, co jest ok, a nad czym mu­szę jesz­cze po­pra­co­wać. Wła­śnie ta­kie­go in­dy­wi­du­al­ne­go po­dej­ścia na tego typu spo­tka­niach potrzeba ! 🙂

 • Jed­nym sło­wem owoc­ny week­end i do tego sym­pa­tycz­ny 🙂 Ja już ja­kiś czas za­mie­rzam zdo­być ja­kieś więk­sze umie­jęt­no­ści z fo­to­gra­fii, przy­da­ły by się ja­kieś warsz­ta­ty:) Mu­szę się rozejrzeć 🙂

 • mo­men­ty z życia

  Na praw­dę świet­na było to spo­tka­nie i do tego te warsz­ta­ty . Super