Czym zastąpić alergeny w przepisach

Czym zastąpić alergeny w przepisach Image

Czym zastąpić alergeny w przepisach

Dłu­ga ba­ta­lia była przed nami kie­dy Nati była mała. Nie dość, że ja by­łam na bar­dzo re­stryk­cyj­nej die­cie eli­mi­na­cyj­nej, to i tak skó­ra mo­je­go dziec­ka wo­ła­ła o po­mstę do nie­ba. Żad­ne spe­cy­fi­ki dla ato­pi­ków nie po­ma­ga­ły, na­wet w szpi­ta­lu wy­lą­do­wa­li­śmy. A mle­ka bez­lak­to­zo­we­go mo­dy­fi­ko­wa­ne­go pić nie chcia­ła. Kie­dy pod­ro­sła na tyle, że mo­głam ją kar­mić sta­ły­mi po­kar­ma­mi po­ja­wił się pro­blem – czym za­stą­pić aler­ge­ny? No bo jak zro­bić cia­sto bez ja­jek albo na­le­śni­ki bez mle­ka albo mąki? Ano da się!

Alergia na mleko

Fot. Wes Scha­ef­fer, CC BY 2.0

Pierw­szym po­dej­rze­niem nie­to­le­ran­cji lak­to­zy mle­ka kro­wie­go było to, że Na­tka jako nie­mow­lę bar­dzo ule­wa­ła. Nie było waż­ne jak dziec­ko kar­mi­łam, czym, jak dłu­go było od ostat­nie­go po­sił­ku – wy­star­czy­ło zmie­nić jej po­zy­cję, by część tre­ści po­kar­mo­wej zo­sta­ła wy­plu­ta. Dla­te­go sta­ra­łam się za­stę­po­wać mle­ko i na­biał in­ny­mi prze­two­ra­mi. Mle­ko do­sko­na­le w prze­pi­sach może za­stą­pić na­pój ro­ślin­ny (tzw. mle­ko ro­ślin­ne) z soi, ryżu, mig­da­łów, owsa, orze­chów czy ko­ko­sa (uwa­ga – to tak­że orze­chy, nas ko­kos aler­gi­zo­wał!). W sma­ku, cóż, nie przy­po­mi­na­ją mle­ka. Nie każ­de­mu kawa z mle­kiem so­jo­wym przy­pad­nie do gu­stu. Mnie nie przy­pa­dła. Dla mnie to jak kawa z ole­jem! Za to moż­na wy­bie­rać po­mię­dzy sma­ka­mi i zna­leźć ten, któ­ry bę­dzie dla nas. Ja roz­sma­ko­wa­łam się w mle­ku mig­da­ło­wym. Do ciast czy in­nych prze­pi­sów mącz­nych moż­na za to użyć wody i ole­ju lub roz­to­pio­ne­go ma­sła (ale to zno­wu lak­to­za!) w pro­por­cji 4:1 (4 czę­ści wody na 1 część tłusz­czu) – szcze­gól­nie do­brze wy­cho­dzą na ta­kiej mie­szan­ce naleśniki.

Mle­ko skon­den­so­wa­ne moż­na za­stą­pić mle­kiem ko­ko­so­wym, a bitą śmie­ta­nę – śmie­tan­ką z mle­ka ko­ko­so­we­go (zbie­ra się na gó­rze pusz­ki z mle­kiem ko­ko­so­wym) ubi­tą z cukrem.

Jo­gur­ty, twa­ro­gi i sery z mle­ka kro­wie­go mo­że­my za­stą­pić prze­two­ra­mi in­nych zwie­rząt lub pro­duk­ta­mi we­gań­ski­mi, zaś ma­sło – mar­ga­ry­ną. Po­nad­to sery twar­de typu par­me­zan do­sko­na­le imi­tu­ją płat­ki droż­dżo­we, któ­re czę­sto moż­na ku­pić w skle­pach ze zdro­wą żyw­no­ścią czy bez wy­cho­dze­nia z domu na­wet —  w wie­lu skle­pach internetowych.

Alergia na jajka

Fot. Pete Pro­to­ehl, CC BY 2.0

Po ba­da­nu krwi jed­nak oka­za­ło się, że mle­ko jest naj­mniej­szym pro­ble­mem mo­jej có­recz­ki. Za to naj­więk­szym jest biał­ko jaj­ka ku­rze­go. W związ­ku z tym nie tyl­ko mu­sie­li­śmy za­mie­nić nie tyl­ko skład­ni­ki w die­cie na bez­ja­jecz­ne, ale tak­że spraw­dzić ka­len­darz szcze­pień, gdyż nie­któ­re szcze­pion­ki za­wie­ra­ją biał­ko jaja ku­rze­go (m.in. szcze­pion­ki prze­ciw­ko od­rze i świn­ce tzw. MMR, szcze­pion­ka prze­ciw­ko klesz­czo­we­mu za­pa­le­niu mó­zgu, szcze­pion­ka prze­ciw­ko gry­pie i żół­tej go­rącz­ce). Czym za­stą­pić moż­na jaj­ko:

 • owo­ca­mi i wa­rzy­wa­mi – mus lub owoc po­tra­fi roz­luź­nić (jabł­ko, mar­chew­ka, dy­nia, cu­ki­nia) cia­sto lub je skle­ić (ba­nan, awo­ka­do). 1 ba­nan lub pół szklan­ki musu/przecieru owocowego/warzywnego jest rów­no­znacz­ne z do­da­niem jajka.
 • pap­ka z sie­mie­nia lnianego/płatków owsia­nych — 2 łyż­ki mie­lo­ne­go sie­mie­nia lnia­ne­go lub 1 łyż­ka zmie­lo­nych płat­ków owsia­nych za­le­wa­my go­rą­cą wodą i zo­sta­wia­my do na­pęcz­nie­nia na max. 5 mi­nut; 1 czu­ba­ta łyż­ka od­po­wia­da jed­ne­mu jaj­ku w przepisie.
 • mąka ziem­nia­cza­na, so­jo­wa, ku­ku­ry­dzia­na, owsia­na – 1–2 peł­ne łyż­ki zmie­sza­ne z 2–3 łyż­ka­mi wody za­stę­pu­ją z po­wo­dze­niem jed­no jajko.

Nie­ste­ty w prze­pi­sach, któ­re wy­ko­rzy­stu­ją biał­ko do ro­śnię­cia cia­sta jak bisz­kop­ty moż­na za­stą­pić jaj­ka tyl­ko spe­cja­li­stycz­nym za­mien­ni­kiem. Za to w cia­stach ucie­ra­nych czy kru­chych bez pro­ble­mu moż­na wy­ko­rzy­stać ww pro­duk­ty za­miast jajka.

Alergia na gluten

Fot. Ro­bert Co­use-Ba­ker, CC BY 2.0

Oso­by uczu­lo­ne lub nie to­le­ru­ją­ce glu­te­nu zmu­szo­ne są do za­prze­sta­nia spo­ży­wa­nia pro­duk­tów opar­tych na zbo­żach: psze­ni­cy, żyta, owsa, jęcz­mie­nia. Ale to nie je­dy­ne mąki na ryn­ku. Do bez­glu­te­no­wych ro­dza­jów mąki na­le­żą: mąka ry­żo­wa, ziem­nia­cza­na, so­jo­wa, kasz­ta­no­wa, ku­ku­ry­dzia­na, gry­cza­na, ara­ru­ro­wa, ko­ko­so­wa, mig­da­ło­wa i z orze­chów, z ba­na­nów, z cie­cie­rzy­cy, z ko­mo­sy ry­żo­wej, z ama­ran­tu­sa, z sor­go, z ba­ta­ta, ja­gła, sago, ta­pio­ka, teff czy­li mąka z bił­ki abi­syń­skiej. Wszyst­kie te mąki są ide­al­ne do wy­pie­ków czy na­le­śni­ków, jed­nak na cia­sto do pie­ro­gów czy piz­zy przy­da się jesz­cze do­da­tek – łu­bi­ny bab­ki płesz­nik (1 łyż­ka na 200g mąki), któ­ry spra­wi, że cia­sto bę­dzie sprę­ży­ste i bez tru­du je bę­dzie moż­na rozwałkować.

Ka­sze z psze­ni­cy, jęcz­mie­nia czy żyta moż­na za­stą­pić ka­szą gry­cza­ną, ja­gla­ną, qu­inoa, ama­ran­tus czy kasz­ka ku­ku­ry­dzia­na za­miast man­ny. Bu­dyń moż­na zro­bić z ta­pio­ki, a ki­siel sa­mo­dziel­nie z mąki ziem­nia­cza­nej. Ma­ka­ron pszen­ny moż­na za­stą­pić ry­żo­wym lub z mąk bezglutenowych.

Za­wsze mo­żesz się też po­sił­ko­wać go­to­wy­mi pro­duk­ta­mi bez­glu­te­no­wy­mi jak chleb bez­glu­te­no­wy, bez­glu­te­no­wa piz­za, ba­giet­ki, ciast­ka i cia­sta. Ale uwa­ga – spraw­dzaj­my skła­dy, gdyż cza­sem aż roi się w nich od che­micz­nych ulep­sza­czy i spulchniaczy.

Alergia na inne produkty

Fot. mi­he­co, CC BY-SA 2.0

Tak na­praw­dę aler­gi­zo­wać może na­wet mar­chew­ka, ale do naj­czę­ściej wy­stę­pu­ją­cych aler­ge­nów po­kar­mo­wych, poza wy­żej wy­mie­nio­ny­mi, należą:

 • ryby, owo­ce mo­rza, mię­cza­ki, skorupiaki
 • gor­czy­ca
 • se­ler
 • łu­bin
 • se­zam
 • orze­chy, szcze­gól­nie arachidowe
 • soja
 • dwu­tle­nek siar­ki (sub­stan­cja konserwująca)

Je­dy­ne, co moż­na zro­bić, to je uni­kać. Na ety­kie­tach pro­duk­tów spo­żyw­czych moż­na za­uwa­żyć wy­ra­że­nie „mogę za­wie­rać“. Zwy­kle są to pro­duk­ty, w któ­rych teo­re­tycz­nie nie po­win­no być da­ne­go aler­ge­nu, jed­nak ze wzglę­du na to, iż li­nia tech­no­lo­gicz­na prze­twa­rza np. orze­chy na opa­ko­wa­niu bu­dy­niu mo­że­my zna­leźć wzmian­kę, że może za­wie­rać orze­chy la­sko­we. Oso­by bar­dzo wraż­li­we na pew­ne aler­ge­ny mu­szą zwra­cać na to szcze­gól­ną uwa­gę. Tak samo nie moż­na na tej sa­mej de­sce kro­ić pro­duk­tów aler­gi­zu­ją­cych i nie­aler­gi­zu­ją­cych, je­śli chce­my póź­niej po­dać te dru­gie oso­bie uczulonej.

Fot 1. Hey Paul Stu­dios, CC BY 2.0

W tek­ście znaj­du­je się link reklamowy.

Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 27 grudnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: ,

 • Nie­ste­ty chy­ba będę mu­sia­ła nie­co zgłę­bić tę tematykę 🙁

 • Bar­dzo przy­dat­ny post! Bar­dzo się cie­szę, że nie jest mi potrzebny 🙂

 • Aga­ta Maj Cher

  Świet­ny i bar­dzo przy­dat­ny wpis.

 • Ku­li­nar­ny Oliwek

  Cie­ka­wy i po­moc­ny post.Szczególnie ten aka­pit, czym za­stą­pić jajka.Super!