Jak kupić idealny stanik do karmienia piersią?

Jak kupić idealny stanik do karmienia piersią? Image

Jak kupić idealny stanik do karmienia piersią?

Ko­bie­ce cia­ło zmie­nia się pod­czas cią­ży i po­ro­du dia­me­tral­nie: tu przy­bę­dzie ja­kiś cen­ty­metr, tam skó­ra się roz­cią­gnie, jesz­cze w in­nym miej­scu po­ja­wią się roz­stę­py. Jed­nak poza co­dzien­ną pie­lę­gna­cją i sma­ro­wa­niem się spe­cy­fi­ka­mi war­to po­my­śleć o czymś nie mniej waż­nym: do­brze do­bra­nym sta­ni­ku do karmienia.

Biu­sto­no­sze są z ko­bie­ta­mi od po­nad stu lat, jed­nak kie­dyś do­bo­rem od­po­wied­nie­go zaj­mo­wa­ły się wy­szko­lo­ne gor­se­ciar­ki, a te­raz, kie­dy każ­da ko­bie­ta może sa­mo­dziel­nie wy­brać mo­del i roz­miar, czę­sto zda­rza­ją się przy­pad­ki źle do­bra­ne­go sta­ni­ka. Co­raz więk­sza jest moda na ko­rzy­sta­nie z usług ba­ra­fit­te­rek, czę­sto pra­cu­ją­cych w skle­pach sta­cjo­nar­nych z bie­li­zną, jed­nak same tak­że mo­że­my ze spo­ko­jem do­brać sta­nik od­po­wied­ni do ro­sną­cych w cią­ży i pod­czas lak­ta­cji piersi.

Po­wiesz, że nie za­mie­rzasz kar­mić? Po­wiedz to swo­im pier­siom! One nie­ste­ty naj­czę­ściej nie ro­zu­mie­ją Two­je­go po­dej­ścia i pro­du­ku­ją mle­ko na­wet już pod­czas ostat­nie­go mie­sią­ca cią­ży. W związ­ku ze zmia­na­mi hor­mo­nal­ny­mi dość szyb­ko może na­stą­pić zmia­na ob­wo­du pod biu­stem (tu mo­że­my się po­sił­ko­wać jesz­cze prze­dłuż­ka­mi do sta­ni­ka lub za­pi­na­niem się na dal­sze ha­ft­ki), ale cza­sem już w dru­gim try­me­strze zwięk­sza się tak­że mi­secz­ka. Dla pier­si, tak wraż­li­wych w cza­sie cią­ży, nie ma nic gor­sze­go niż wy­le­wa­nie się z mi­secz­ki. Je­śli nie chcesz kar­mić pier­sią, za­pew­nij im do­bry sta­nik, naj­le­piej bez fisz­bi­nów. W ta­kim wy­pad­ku do­brze spraw­dza­ją się po­rząd­ne sta­ni­ki spor­to­we. Ja usta­bi­li­zu­je się już po­daż mle­ka bę­dzie moż­na po­my­śleć o kup­nie do­brze do­bra­ne­go zwy­kłe­go sta­ni­ka.

Kiedy kupić stanik do karmienia?

Zwy­kle w oko­li­cach 8–9 mie­sią­ca cią­ży ob­wód pod biu­stem po­zo­sta­je w da­nym roz­mia­rze. Ale same pier­si jesz­cze po­tra­fią uro­snąć wraz z po­ja­wia­ją­cym się za­po­trze­bo­wa­niem na mle­ko. Naj­le­piej więc ku­pić sta­nik wła­śnie w tym cza­sie, bo po po­ro­dzie mało któ­ra mama ma chy­ba chęć na bu­szo­wa­nie po dzia­le z bie­li­zną i z ciek­ną­cy­mi mle­kiem pier­sia­mi przy­mie­rzać ko­lej­ne mo­de­le. Ale… za­wsze zo­sta­ją skle­py in­ter­ne­to­we! Za­ma­wia­jąc to­war in­ter­ne­to­wo pa­mię­taj­my, że mamy 14 dni na ewen­tu­al­ny zwrot na­wet bez po­da­nia przyczyny.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar stanika do karmienia?

Mie­rzy­my się do­kład­nie tak samo jak w przy­pad­ku każ­de­go in­ne­go sta­ni­ka: w ruch idzie miar­ka kra­wiec­ka! Naj­pierw pod biu­stem. Od wy­ni­ku odej­mu­je­my 5 cm i za­okrą­gla­my do naj­bliż­szej „piąt­ki”, czy­li: je­śli ob­wód masz 83, odej­mu­jesz 5 cm (więc otrzy­mu­jesz 78) i za­okrą­glasz do 75. Cia­sno? Sta­nik po­tra­fi się roz­cią­gnąć na­wet do 20 cm! A taki roz­cią­gnię­ty nie pod­trzy­ma ro­sną­ce­go biu­stu tak samo jak roz­cią­gnię­ta guma w majt­kach nie za­trzy­ma ich na Two­im tył­ku. Je­śli mało przy­ty­łaś w cią­ży mo­żesz wy­brać sta­nik z ob­wo­dem sprzed cią­ży, ale za to z mi­secz­ką o roz­miar większą.

Jaki stanik wybrać?

Nie­któ­rzy prze­strze­ga­ją przed fisz­bi­na­mi w sta­ni­kach do kar­mie­nia. Nie ma co ich de­mo­ni­zo­wać. Naj­le­piej przy­mie­rzyć biu­sto­nosz i spraw­dzić, czy nic nie uwie­ra: ża­den fisz­bin, szew czy na­wet fak­tu­ra ma­te­ria­łu. Fisz­bi­ny nie będą uwie­rać, je­śli koń­czą się w oko­li­cy pa­chy. Ina­czej pod­czas po­ru­sza­nia się koń­ców­ka może nie­wy­god­nie ugnia­tać ka­na­li­ki mlecz­ne, a to już nie tyl­ko nie­wy­god­ne, ale tak­że nie­bez­piecz­ne. Dla ko­biet o dość spo­rym biu­ście waż­ne jest to, by ra­miącz­ka były na tyle sze­ro­kie, by udźwi­gnąć biust i nie roz­cią­gnąć się przy pierw­szym no­sze­niu. Do tego ma­te­riał nie może być zbyt roz­cią­gli­wy, gdyż nie utrzy­ma pier­si i po kil­ku za­ło­że­niach będą się­ga­ły one pasa.

Naj­le­piej więc przy­mie­rzyć sta­nik. Naj­pierw za­pi­na­my go na naj­dal­szą ha­ft­kę, po­chy­la­my się do przo­du, by do­brze uło­żyć biust w mi­secz­ce i wy­cią­gnąć je spod pa­chy (tam ich być nie po­win­no!). War­to te­raz tro­chę się po­ru­szać, by spraw­dzić, czy pod­sta­wa sta­ni­ka jest na swo­im miej­scu. Je­śli mu­sisz zwę­zić ob­wód sta­ni­ka, zrób to te­raz. Pra­wi­dło­wo pas po­wi­nien być na tyle cia­sny, by moż­na było wsu­nąć pod nie­go dwa pal­ce. Je­śli je­steś już na naj­cia­śniej­szym ob­wo­dzie Two­je­go sta­ni­ka prze­myśl, czy nie ku­pić cia­śniej­sze­go – sta­nik się roz­cią­gnie, a To­bie za­brak­nie ha­ftek do zwężania.

Je­śli sta­nik do­brze leży sprawdź jesz­cze jego uży­tecz­ność. Czy po­tra­fisz jed­ną ręką od­piąć kla­mer­kę do kar­mie­nia? Czy nie znaj­du­je się ona zbyt bli­sko sut­ka? Czy nic nie uwie­ra? Nie­któ­re mo­de­le, któ­rych nie pre­fe­ru­ję, mają wy­cię­tą ni­ja­ko „dziu­rę” do kar­mie­nia pier­sią. Pa­mię­ta­jąc wła­sny sta­nik prze­strze­gam przed nimi, gdyż czę­sto zda­rza się, że ci­śnie on od góry pierś na­brzmia­łą od mle­ka. Sprawdź­cie je dobrze!

  Inne mają do­dat­ko­wą li­nię pod­trzy­mu­ją­cą z boku pierś. Te lu­bię bardziej.

W „Szko­le ro­dze­nia”, do któ­rej cho­dzi­łam przed pierw­szym po­ro­dem, po­łoż­na zwró­ci­ła jesz­cze na jed­ną rzecz uwa­gę: sta­ni­ki, któ­re mają dol­ną li­nię moc­niej za­bu­do­wa­ną, mają też mniej­szą ten­den­cję do góry. Na to też war­to zwró­cić uwa­gę, gdyż w sta­ni­ku czę­sto tak­że śpi­my pod­czas okre­su karmienia.

Nie bar­to ku­po­wać bez­sz­wo­wych sta­ni­ków do kar­mie­nia, któ­re „ro­sną wraz z biu­stem”. One nie ro­sną, one się roz­cią­ga­ją i nie trzy­ma­ją biu­stu. Efek­tem jest po­sia­da­nie biu­stu-fla­ka po za­koń­cze­niu kar­mie­nia. Ewen­tu­al­nie mo­że­my no­sić je na noc.

Wpis za­wie­ra link pro­mo­cyj­ny. Zdję­cia po­cho­dzą ze skle­pu babyland.pl.

Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 5 grudnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

 • Alek­san­dra Janowska

  Nie­daw­no przy­ja­ciół­ka po­pro­si­ła mnie o ku­pie­nie jej sta­ni­ka — po tym ar­ty­ku­le chy­ba się jed­nak nie odważę 😉

  • Ko­muś to le­piej po­da­ro­wać bon do skle­pu, a nie go­to­wy pro­dukt — chy­ba że z za­mia­rem ewen­tu­al­ne­go zwrotu.

 • Na­ta­lia N.

  Przede mną ten trud­ny wy­bór, mam na­dzie­ję, że dam radę 🙂 Przy pierw­szym syn­ku mia­łam źle do­bra­ny sta­nik i to nie­ste­ty od­bi­ło się póź­niej na lak­ta­cji i wy­glą­dzie pier­si. Te­raz to wiem, szko­da ‚że tak późno 🙁

 • Gu­es­swhatpl

  Te­mat nie­zwy­kle waż­ny. Sta­nik za­wsze po­wi­nien być od­po­wied­nio do­bra­ny do na­szej syl­wet­ki i try­bu ży­cia. Nie­za­leż­nie od tego, czy ma być biu­sto­no­szem dla kar­mią­cej mamy, dla spor­t­smen­ki, czy mło­dej dziew­czy­ny. Źle do­bra­ny może nam wy­rzą­dzić wie­le szkód. Pa­mię­taj­my o tym. Pozdrawiamy

 • Dużo po­trzeb­nych rad za­war­łaś w tym po­ście 🙂 Szcze­rze mó­wiąc za­wsze ku­pu­ję biu­sto­no­sze przez In­ter­net, bo jest ta­niej, a wy­bór jest ogrom­ny! Zwłasz­cza, że za­le­zy mi tez na wy­glą­dzie bie­li­zny, a nie tyl­ko na jej funk­cjo­nal­no­ści, w koń­cu po po­ro­dzie na­dal je­stem ko­bie­tą i chcę czuć się ko­bie­co! Bar­dzo waż­ne jest od­pi­na­nie mi­secz­ki jed­ną ręką — niby pro­za­icz­ne, ale ła­two prze­ko­nać się jak bar­dzo ta funk­cja jest nam potrzebna 😀

 • A ma­cie ja­kieś ulu­bio­ne mar­ki biu­sto­no­szy do karmienia?