Wspomnienia zatrzymane na wieczność

Wspomnienia zatrzymane na wieczność Image

Wspomnienia zatrzymane na wieczność

Je­stem sta­rej daty i nic tak nie cie­szy mo­ich oczu jak wy­wo­ła­ne zdję­cia. Te śmiesz­ne miny, te głu­pie sy­tu­acje, te małe dzie­cię­ce stóp­ki… Ile wspo­mnień po­tra­fi po­mie­ścić kar­to­nik 10X15 cm… Lu­bię od cza­su do cza­su siąść so­bie wy­god­nie wie­czo­rem w fo­te­lu z al­bu­mem w ręce i oglą­dać zdję­cia z wła­snej mło­do­ści, z dzie­ciń­stwa mo­ich dzie­ci. A i one czę­sto nie mogą uwie­rzyć, że dzi­dzia na zdję­ciu to wła­śnie ona.

Ale świat idzie do przo­du. Kie­dyś zdję­cia ro­bi­ło się „na czu­ja”. Nikt nie był pew­ny, czy nie bę­dzie za­ma­za­ne, a umie­jęt­no­ści do­mo­ro­słych fo­to­gra­fów też nie były za­dzi­wia­ją­ce. Pew­nie dla­te­go tak dużo zdjęć nie­ostrych, z po­uci­na­ny­mi gło­wa­mi czy koń­czy­na­mi. Ale cóż, wy­wo­ły­wa­ło się prze­cież cały film na apa­ra­cie. W do­bie fo­to­gra­fii cy­fro­wej nie tyl­ko mamy pod­gląd pod­czas ro­bie­nia zdję­cia, ale tak­że moż­li­wość wy­bo­ru naj­lep­szych ujęć, by póź­niej je wywołać.

Odbitki

No wła­śnie – ale ja wy­wo­łać? Naj­pro­ściej (i naj­ta­niej!) jest wy­brać zdję­cia i zro­bić po­je­dyn­cze fo­to­gra­fie, któ­re póź­niej wło­ży­my do al­bu­mu. Moż­na zle­cić taką usłu­gę w za­kła­dzie fo­to­gra­ficz­nym, nie­któ­rych punk­tach np. Ros­sma­nie czy też in­ter­ne­to­wo. Tym ra­zem sko­rzy­sta­łam wła­śnie z tej trze­ciej opcji. A że mia­łam trzy lata prze­rwy w wy­wo­ły­wa­niu zdjęć to ze­bra­ło ich się cał­kiem dużo. Ła­two, szyb­ko, z domu, z do­sta­wą do drzwi. Cze­go moż­na chcieć więcej?

Fotoobrazy

Ale fo­to­gra­fia cy­fro­wa po­zwa­la na wię­cej! Te­raz zdję­cia mo­że­my umiesz­czać na kub­kach, ko­szul­kach, ka­len­da­rzach, płót­nie. Dzię­ki moż­li­wo­ściom dru­ku na róż­nych ma­te­ria­łach mam już w domu ko­lek­cję ko­pii słyn­nych ob­ra­zów pol­skie­go ma­lar­stwa, ale za­pra­gnę­łam też uwiecz­nić wła­sne dzie­ci na płót­nie. Jed­no ze zdjęć zle­ci­łam więc do wy­dru­ku fir­mie www.sweethomedecor.pl. Je­stem pod wra­że­niem ich ob­słu­gi! Jako po­sia­dacz sys­te­mu Li­nux na kom­pu­te­rze mam ogra­ni­czo­ną moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z do­łą­czo­nych usług na stro­nach in­ter­ne­to­wych, gdyż więk­szość firm two­rzy apli­ka­cji, np. jak tu do two­rze­nia pod­glą­du wy­dru­ku, ma je wy­łącz­nie pod Win­dow­sa i cza­sem IOS. Jed­nak nie ma rze­czy nie­moż­li­wych! Na moją proś­bę przy­go­to­wa­no mi pod­gląd wy­dru­ku, któ­ry mo­głam za­ak­cep­to­wać lub na­nieść po­praw­ki. Zo­stał on wy­dru­ko­wa­ny na płót­nie, któ­re na­cią­gnię­to na drew­nia­ną ramę. Bę­dzie to wspa­nia­ła de­ko­ra­cja! Po­le­cam ją tak­że jako pre­zent (moż­na ob­da­ro­wać ko­goś np. bo­nem do wy­ko­rzy­sta­nia w sklepie).

Fotoksiążki

Jako że dla każ­de­go z dzie­ci mam od­dziel­ny al­bum na zdjęć, mi przy­da­ły się od­bit­ki. Ale już dziad­kom, któ­rzy sza­le­ją na punk­cie swo­ich wnu­ków, zro­bi­łam fo­tok­siąż­kę, ob­ra­zu­ją­cą ostat­nie trzy lata ży­cia ich wnu­ków w wiel­kim, ale za to cie­ka­wym, skró­cie. Sko­rzy­sta­łam z dwóch róż­nych usłu­go­daw­ców: fotojoker.plouhmania.pl. Nie za­wio­dłam się! Oby­dwa skle­py mają ła­twy in­ter­fejs two­rze­nia ksią­żek, przy czym ten na Ouh­ma­nii wy­da­je mi się prost­szy, nie za­wie­ra mnó­stwa do­dat­ków, sza­blo­nów czy ra­mek, któ­re cie­ka­wie kom­po­nu­ją się przy do­da­wa­niu więk­szej ilo­ści zdjęć na stro­nie. Z resz­tą sami zo­bacz­cie po­rów­na­nie (z le­wej Ouh­ma­nia, z pra­wej Fotojoker):


Chce­cie sami się prze­ko­nać? Mam dla Was nie­spo­dzian­kę: KOD RABATOWY!

  • Swe­etHo­me­De­cor: ku­pon zniż­ko­wy na fo­to­obraz 40×30 lub 30×40 cm (cena fo­to­obra­zu to 19,99 zł) waż­ny do koń­ca 2016 roku: KOD SWE­ET­MUM
  • Ouh­ma­nia: ku­pon zniż­ko­wy -50% na cały asor­ty­ment (waż­ny do koń­ca 2016 roku): KOD IRA­RO­FU­WI­KIJ
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 9 grudnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

  • In­struk­cję Poproszę

    My co roku wy­wo­ły­wa­li­śmy zdję­cia, ale od­kąd za­szłam w cią­żę mam ogrom­ne za­le­gło­ści i po­sta­no­wi­łam wła­śnie zro­bić fo­tok­siąż­ki :-p Mam go­to­we już dwa pro­jek­ty :-p
    Jak zdo­być ku­pon ra­ba­to­wy do fotojokera? 

  • Uwiel­biam zdję­cia!!!! Ro­bić , za­cho­wy­wać w róż­nych for­mach! Ko­cham ka­len­da­rze i fotoobrazy 🙂