Archiwum wg miesiąca: s

Zabawki interaktywne – wady i zalety Image

Zabawki interaktywne – wady i zalety

Plus­zowy miś i biała kart­ka papieru już dawno przes­tały być najlep­szy­mi środ­ka­mi do zabawy małego dziec­ka. Ter­az na top­ie są zabaw­ki inter­ak­ty­wne. Czym one naprawdę są? Jakie są ich wady i zale­ty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 30 marca 2017
Żyć w Danii — Kiedy Polska to za mało Image

Żyć w Danii — Kiedy Polska to za mało

W Polsce nas­tała moda na duńskie hygge. Ale tak naprawdę jak to w Danii jest najlepiej dowiedzieć się nie z książek czy porad­ników, a od oso­by, która od dawana miesz­ka w tym pięknym kra­ju. Jak żyć w Danii i jak wyglą­da jej duńskie szczęś­cie opowie Kasia, Pol­ka mieszka­ją­ca od 2004…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 29 marca 2017
Jak zmienić koło w samochodzie — poradnik dla kobiet Image

Jak zmienić koło w samochodzie — poradnik dla kobiet

Najlep­szy pod słońcem porad­nik pt. „Jak zmienić koło w samo­chodzie” dla kobi­et. Kil­ka propozy­cji — sama wybierz tą najlep­szą dla Ciebie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 32 Data | 24 marca 2017
Rodzeństwo a związek: czy ma to jakiś związek? Image

Rodzeństwo a związek: czy ma to jakiś związek?

Rodzeńst­wo a związek. To, że masz starszego bra­ta sprawi, że wybierzesz aku­rat mężczyznę, który miał starszego bra­ta? A może właśnie odwrot­nie? Trochę statysty­ki z przym­ruże­niem oka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 22 marca 2017
Share Week 2017 Image

Share Week 2017

Od kiedy blogu­ję, to wyda­je mi się, że wios­na nie przyjdzie jak nie będzie Share Week. To moja trze­cia odsłona, co oznacza, że przy­na­jm­niej trzy lata dzi­ałam. Przez ten czas czy­tam więcej blogów niż przez całe moje życie, bo tak naprawdę wcześniej nawet ich nie zauważałam. Dziś przed­staw­iam, co w…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 20 marca 2017
Nie mogę mieć dziecka, więc zaadoptowałam jedno Image

Nie mogę mieć dziecka, więc zaadoptowałam jedno

Jeszcze będąc stu­den­tką bada­ją­ca mnie ginekolog stwierdz­iła, że praw­dopodob­nie będzie prob­lem z zajś­ciem w ciążę, bo mam pol­i­cysty­czne jajni­ki. Dziś wiem, że niemożli­wym było stwierdze­nie takiej choro­by bez uży­cia choć­by USG, ale wtedy przes­traszyłam się na dobre. Do tego dostęp do inter­ne­tu miałam sła­by, więc dowiedzieć się o diag­nos­tyce też…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 17 marca 2017
Życie w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Holandii — Kiedy Polska to za mało

Holan­dia jest kra­jem, w którym żyje się łatwiej niż w Polsce. Jed­nak emi­grac­ja ma to do siebie, że trze­ba się z nią zmierzyć i nauczyć się funkcjonować w niej od pod­staw. I to doty­czy każdego miejs­ca na świecie, do którego pok­ieru­je­my nasze kro­ki. To w jaki sposób damy się wsiąknąć w kli­mat danego kra­ju zależy od wielu czyn­ników: naszej osobowoś­ci, ludzi, z który­mi mamy kon­takt, naszej otwartoś­ci, zna­jo­moś­ci języ­ka etc. Nie zawsze uda się wsiąknąć.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 15 marca 2017