Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie

Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie Image

Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie

Da­jąc dziec­ku kom­pu­ter z do­stę­pem do in­ter­ne­tu mamy na­dzie­ję, ze dzię­ki nie­mu bę­dzie ono przede wszyst­kim cze­goś no­we­go się na­uczyć. Roz­ryw­ka – tak, ale nie przede wszyst­kim. Nie­ste­ty w sie­ci aż roi się od gier bez więk­sze­go celu i sen­su. Czy mamy gry prze­glą­dar­ko­we, któ­re nie ogłupiają?

Kontrola treści

Jako ro­dzic mu­szę uczyć. Tak­że tego, że w In­ter­ne­cie znaj­du­ją się tre­ści nie­od­po­wied­nie dla dziec­ka lub po­dej­rza­ne typy czy­ha­ją­ce na dane oso­bo­we w naj­lżej­szym tyl­ko przy­pad­ku. Tro­chę pod­po­wia­da­ją mi PEGI, tro­chę mogę ukró­cić sa­mo­wol­kę przy po­mo­cy pro­gra­mów do kon­tro­li ro­dzi­ciel­skiej, jed­nak nic nie za­stą­pi mat­czy­ne­go ucha wy­czu­lo­ne­go na prze­kleń­stwa czy oka wraż­li­we­go na na­gość w fil­mi­kach, w grach czy na fo­rach. No i to a uczę netykiety!

Dobry wybór

Co więc wy­brać, by wilk był syty i owca cała? Je­śli zna­my się choć tro­chę na grach mo­że­my sami wy­brać dziec­ku in­te­re­su­ją­cą i edu­ka­cyj­ną pro­po­zy­cję. Po­win­na być do­sto­so­wa­na trud­no­ścią, a przede wszyst­kim tre­ścią, dla mło­de­go ga­me­ra. Za ła­twa i zbyt in­fan­tyl­na znu­dzi, za trud­na znie­chę­ci, wul­gar­na na­uczy nie tego cze­go chcemy.

O SQULA

Co jed­nak kie­dy nie mamy ta­kiej wie­dzy o ryn­ku gier czy też zwy­czaj­nie nie mamy cza­su, by spraw­dzać każ­dą po­zy­cję przez zdo­by­ciem pierw­sze­go le­ve­la przez dziec­ko? Mo­że­my sko­rzy­stać ze spe­cjal­nych por­ta­li z gra­mi prze­glą­dar­ko­wy­mi Jed­nym z ta­kich, na­sta­wio­nych przede wszyst­kim na edu­ka­cję, jest SQU­LA.

Jak więk­szość stron tego typu użyt­kow­nik ma do­stęp do tre­ści po za­re­je­stro­wa­niu się i za­lo­go­wa­niu. SQU­LA jest ser­wi­sem z mie­sięcz­nym abo­na­men­tem. Mo­że­my go wy­ku­pić na rok, 1 lub 3 miesiące.

Czym różni się SQULA od konkurencji?

Przede wszyst­kim bo­ga­tą tre­ścią, a nie tyl­ko przy­cią­ga­ją­cy­mi wi­zu­al­nie gra­mi. W za­leż­no­ści od ka­te­go­rii wie­ko­wej mo­że­my wy­brać gry sku­pia­ją­ce się na: ma­te­ma­ty­ce, pol­skim, ję­zy­ku ob­cym (nie­miec­ki i an­giel­ski), przy­ro­dzie, hi­sto­rii i spo­łe­czeń­stwie, mu­zy­ce, pla­sty­ce, za­ję­ciach tech­nicz­nych i komputerowych.

Czę­sto są to pro­ste gry typu po­int-n-click, fil­my, puz­zle, me­mo­ry lub qu­izy. Opie­ra­ją się one na wia­do­mo­ściach za­war­tych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej szko­ły pod­sta­wo­wej i przed­szko­la. Je­śli dziec­ko od­po­wie źle sys­tem po­mo­cy wy­ja­śni, dla­cze­go po­win­no być ina­czej niż myślało.

Do­dat­ko­wo pod­czas osią­ga­nia ko­lej­nych po­zio­mów dziec­ko może zbie­rać wir­tu­al­ne mo­ne­ty i wy­mie­niać je na praw­dzi­we pre­zen­ty np. bi­le­ty do kina, kar­ty po­da­run­ko­we czy pre­nu­me­ra­tę wy­bra­nych ma­ga­zy­nów dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych. Każ­de dziec­ko może tak­że spraw­dzić któ­re miej­sce po­śród wszyst­kich użyt­kow­ni­ków za­ję­ło oraz trzy­mać spe­cjal­ne tro­feum za zdo­by­cie mak­sy­mal­nej ilo­ści punk­tów w ko­lej­nych qu­izach i grach. Tre­ści mogą być tak­że współ­dzie­lo­ne z przy­ja­cie­lem – dzie­ci gra­ją wte­dy ra­zem na platformie.

Je­śli na­dal nie je­ste­ście pew­ni bez­pie­czeń­stwa do­stęp­ne kon­to ro­dzi­ciel­skie umoż­li­wia na do­ko­ny­wa­nie zmian w pro­fi­lu dziec­ka i mo­ni­to­ro­wa­nie jego po­stę­pów. Dzię­ki nie­mu do­wiesz się co jest ko­ni­kiem, a co pię­tą Achil­le­so­wą Two­je­go po­tom­ka. Za­lo­go­wa­ny ro­dzic może tak­że wy­słać mo­ty­wu­ją­cą po­chwa­łę swo­je­mu dziecku.

 

Jesz­cze mało? Plat­for­ma SQU­LA po­sia­da w swo­ich za­so­bach tak­że tre­ści, któ­re moż­na wy­peł­nić bę­dąc of­fli­ne np. ko­lo­ro­wan­ki do wy­dru­ku. Do­dat­ko­wo tak­że do wy­dru­ku jest ka­len­darz, w któ­rym moż­na z ła­two­ścią za­pla­no­wać ja­kie eta­py w ja­kie dni ty­go­dnia bę­dzie moż­na na SQU­LA przejść. Zrób­cie to ra­zem – pla­no­wa­nie ty­go­dnia może stać się na­uką negocjacji!

Dla nie­zde­cy­do­wa­nych SQU­LA ofe­ru­je wer­sję de­mon­stra­cyj­ną, na któ­rej moż­na prze­te­sto­wać pod­sta­wo­we moż­li­wo­ści por­ta­lu oraz za­pew­nia moż­li­wość re­zy­gna­cji z abo­na­men­tu po 30-dnio­wym okre­sie prób­nym. Brzmi ku­szą­co? Mnie sku­si­ło! Mamy już uzbie­ra­nych 100 mo­net i 10 tarcz!

Zrzu­ty ekra­nu oraz film na­le­żą do SQU­LA.

Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 28 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano: ,

 • U nas póki co dzie­ci mogą ko­rzy­stać z in­ter­ne­tu tyl­ko pod na­szym nad­zo­rem, tak­że wie­my, w co gra­ją. Za­wsze pa­trzę i gram naj­pierw w gry. I zgo­dzę się z Tobą, że nie wszyst­kie są głupie. 🙂

  • Nie bo­isz się, że ja­kaś gra za moc­no Cię wcią­gnie? Swe­go cza­su za­gry­wa­łam się w ja­kiś prze­glą­dar­ko­wy sy­mu­la­tor far­my. Pod­le­wa­łam wir­tu­al­ne pola, a nie za­uwa­ży­łam, że mi kwiat­ki na pa­ra­pe­cie schną 😉

   • Jeżu ja to samo. Jesz­cze na ma­szej kla­sie gra­łam w wiej­skie ży­cie. Ile ja na to cza­su stra­ci­łam… Na­wet jak szłam ro­dzic, to ma­mie przed wyj­ściem tłu­ma­czy­łam, co ma mi na polu zro­bić, jak będę w szpi­ta­lu. Wła­śnie dla­te­go już nie gram za dłu­go, bo to strasz­ny po­że­racz cza­su, któ­re­go i tak cią­gle mi brakuje 

 • Dzię­ki nam squ­la zro­bi się popularna :))))

 • Nie znam i chęt­nie ze­ry­fi­ku­ję, bo pew­nie już nie­dłu­go na­sze ma­lu­chy będą cią­gnę­ły do internetu

 • Su­per dzieciaczki

  Daw­no już o niej sły­sza­łam, ale też uwa­żam że nie­któ­re gry i pro­gra­my są pomocne.

 • Wie­le sly­sza­lam o Squ­la ale my­ślę że cór­ka jest jesz­cze za mała na ja­kie­kol­wiek gry w Internecie.

  • A ile ma lat? My za­czy­na­li­śmy od 4 roku ży­cia oswa­jać z kom­pu­te­rem, bo wie­le za­dań w ga­bi­ne­cie lo­go­pe­dycz­nym, do któ­re­go cho­dzi­ła Ki­nia, jest tak­że z kom­pu­te­rem, a nie­umie­jęt­ność ob­słu­gi mysz­ki bar­dzo w nich przeszkadzała.

 • Za­wró­ci­łaś uwa­gę na bar­dzo waż­ną kwe­stię! Jest tak dużo gier prze­glą­dar­ko­wych… ale i apli­ka­cji na An­dro­ida, któ­re po­ma­ga­ją w na­uce. Uczest­ni­czy­łam ostat­nio w szko­le­niu do­ty­czą­cym wy­ko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii w szko­łach, czy przy za­da­wa­niu prac do­mo­wych. My­ślę, że to te­mat z któ­rym na­dal mamy pro­blem bo za­miast wy­ko­rzy­sty­wać nowe tech­no­lo­gie do na­uki to albo ich za­ka­zu­je­my.. albo co smut­niej­sze nie po­tra­fi­my z nich ko­rzy­stać właściwie 🙂

  • Te­raz na­wet su­che fak­ty jak bio­gra­fie czy cie­ka­wost­ki przy­rod­ni­cze syn (i ja!) woli w In­ter­ne­cie szu­kać, a nie w książ­kach. In­ter­net to nie jest zło, zwy­czaj­nie dla nas to coś no­we­go, dla dzie­ci normalka.

 • ja-mat­ka

  Faj­ne po­dej­ście, bo nie­ste­ty ży­je­my w za­sach, kie­dy dzie­ci nie unik­ną do­stę­pu do tech­no­lo­gii, a gry, któ­re pro­po­nu­jesz mogą roz­wi­jać. Fajne.

 • naszebabelkowo.blogspot.com

  Już za­po­zna­łam się wstęp­nie z tą plat­for­mą — i mu­szę po­wie­dzieć, że je­stem pod du­żym wra­że­niem 🙂 Mają na­praw­dę ogrom­ny wy­bór naj­róż­niej­szych edu­ka­cyj­nych gier i za­dań — i na­wet dla mo­je­go przy­szłe­go przed­szko­la­ka zna­la­złam coś faj­ne­go 🙂 Je­stem na tak ! 🙂

 • Jak to kie­dyś ma­wiał były pre­zy­dent Lech Wa­łę­sa — Są plu­sy do­dat­nie i plu­sy ujem­ne. Grunt to zna­leźć wię­cej tych pierwszych. 😉

 • Ju­sty­na Szmuc

  Mu­szę ko­niecz­nie tam zaglądać 🙂

 • Pau­li­na

  Nie gram w żad­ne gry, ale te wy­da­ją się cał­kiem interesujące 🙂

 • Ja­kiś czas temu mie­li­śmy moż­li­wość te­stwa­nia tej plat­for­my. Cał­kiem faj­na, cho­ciaż moja Ka­ro­li­na nie wy­ka­zy­wa­ła zbyt du­że­go zainteresowania.