Magia chwalenia — Blogotok i WMSB7

Magia chwalenia — Blogotok i WMSB7 Image

Magia chwalenia — Blogotok i WMSB7

Przed­ostat­ni week­end kwiet­nia był na­praw­dę sza­lo­ny. Spę­dzi­łam kil­ka­na­ście go­dzin w po­cią­gu by do­wie­dzieć się jak waż­na jest ma­gia chwa­le­nia. Chwa­le­nia sie­bie i innych.

O co chodzi?

Za­cznij­my od po­cząt­ku. Je­śli śle­dzi­cie moje po­czy­na­nia na In­sta­gra­mie lub Fan­pa­ge, to wie­cie, że mam za sobą udział w War­miń­ski-Ma­zur­skim Spo­tka­niu Blo­ge­rów w Olsz­ty­nie i Blo­go­to­ku w Kiel­cach. Na olsz­tyń­skim spo­tka­niu by­łam już trzy­krot­nie, zaś kie­lec­kie od­wie­dzi­łam po raz pierw­szy za­chę­co­na bar­dzo po­chleb­ny­mi re­cen­zja­mi po­przed­nich edy­cji. Dla­cze­go jed­nak nie pi­szę o sile ne­twor­kin­gu czy no­wych in­for­ma­cjach, któ­re tam na­by­łam? Być może dla­te­go, że tak na­praw­dę zu­peł­nie no­wej wie­dzy mi nie prze­ka­za­no, a ra­czej po­zwo­lo­no, bym ugrun­to­wa­ła tą, któ­rą po­sia­dam czy roz­wia­ła wątpliwości.

Blogotok

Blo­go­tok jest jed­nym z kil­ku naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych im­prez blo­ger­skich w Pol­sce. Mo­ty­wem prze­wod­nim był „Warsz­tat”, któ­ry sku­pił 150 osób i ta­kie na­zwi­ska jak Gó­rec­ka, Pura, Pa­sek, Win­kiel, Sawa, Czaj­kow­ski. Wiel­kie bra­wa dla or­ga­ni­za­to­rów za ko­or­dy­na­cje i szyb­ką re­je­stra­cję. Wie­dzie­li oni jak roz­grzać tłum by za­chę­cił pre­le­gen­tów do wy­kła­dów owa­cja­mi. A okla­ski każ­dy lubi!

Co wy­nio­słam ze spo­tka­nia? Poza bu­tel­ką wody mi­ne­ral­nej na dro­gę prze­świad­cze­nie, że war­to być sobą i znać swo­ją war­tość. W swo­im wy­stą­pie­niu Ja­kub Pa­sek z Ocze­ku­jąc po­wie­dział coś, co po­win­no być przez każ­de­go zapamiętane:

daj się zauważyć

Czte­ry lata temu, kie­dy Oczekujac.pl po­wsta­ło, pa­ren­tin­go­we blo­gi były rzad­ko­ścią. Na jed­nym ze spo­tkań blo­ger­skich, na któ­rym był tak­że Ja­kub, wy­kład pro­wa­dził Ko­mi­nek vel Ja­son Hunt. Ubo­le­wał, ze blo­gos­fe­ra w Pol­sce nie ma wła­ści­wie żad­ne­go przed­sta­wi­cie­la pa­ren­tin­gu. Wte­dy Ja­kub i Ma­ry­sia z 3-mie­sięcz­nym dziec­kiem na rę­kach, wsta­li i oznaj­mi­li, że oto oni ta­kie­go blo­ga pro­wa­dzą. Ma­gia chwa­le­nia sa­mych sie­bie za­dzia­ła­ła – dziś są już roz­po­zna­wal­ną mar­ką w pa­ren­tin­go­wym i blo­go­wym światku.

W po­dob­nym to­nie wy­po­wie­dział się Mi­ko­łaj Win­kier z Brand24. Nie za­wsze jest waż­ne co Wy ma­cie do po­wie­dze­nia, cza­sem waż­niej­sze jest co inni o was mó­wią i jak po­tra­fi­my na to za­re­ago­wać (sama z sie­bie po­le­cam mieć kon­to na Brand24 je­śli chce­cie wie­dzieć co o Was mó­wią i re­ago­wać naj­szyb­ciej jak się da).

WMSB7

Z praw­dzi­we­go spę­du zna­la­złam się na­stęp­ne­go dnia na bar­dziej ka­me­ral­nym spo­tka­niu, bo w gro­nie za­le­d­wie 11 blo­ge­rek. Bar­dzo lu­bię jeź­dzić do Olsz­ty­na na spo­tka­nia or­ga­ni­zo­wa­ne przez Rok­sa­nę z Dzwo­necz­ko­wej. Za­wsze znaj­dę tu taką pe­reł­kę, dla któ­rej war­to było te kil­ka­set ki­lo­me­trów po­cią­giem prze­je­chać. Tym ra­zem na­sta­wi­łam się na daw­kę wie­dzy o FB od Mar­ci­na Osia­ka www.marcinosiak.pl oraz wzru­sze­nia od Klau­dii z Fun­da­cji 3–4-Start (za­chę­cam do ak­cji cha­ry­ta­tyw­nej!). Jed­nak naj­bar­dziej za­sko­czy­ła mnie po­zy­tyw­nie Ane­ta z Mat­ka bez tabu opo­wia­da­ją­ca jak pi­sać. Ane­ta po­peł­ni­ła w swo­im ży­ciu bar­dziej lub mniej wy­da­ne książ­ki, więc o pi­sa­niu co nie­co wie. Być może gdy­by Sa­sha Grey, tak­że au­tor­ka książ­ki, ale nie tyl­ko ;), po­chwa­li­ła moją pra­cę nie wpły­nę­ło­by to na mnie. Jed­nak uzna­nie przez Ane­tę mo­je­go blo­ga jako cie­ka­we­go do­da­ło mi na­praw­dę skrzy­deł. Dziś wiem, że dro­ga, jaką ob­ra­łam, jest wła­ści­wa, a do suk­ce­su i rze­szy czy­tel­ni­ków bra­ku­je mi tyl­ko od­po­wied­nie­go za­rzu­ce­nia węd­ki na wody blo­gos­fe­ry, bo ha­czyk i przy­nę­tę już mam.

Jed­ne­go ża­łu­ję – że nie by­łam tu z dzieć­mi. O ile na Blog Pa­ren­ting Po­znań je­cha­łam z nimi i wy­ba­wi­ły się w Par­ku Roz­ryw­ki Ro­dzin­ka na ca­łe­go, o tyle jadą z z Ko­sza­li­na przez Kiel­ce i War­sza­wę, kil­ka­na­ście go­dzin w po­cią­gu, ra­czej sama z trój­ką bym nie dała rady. A szko­da. Po­kaz che­mi­ka był na tyle cie­ka­wy, że na­wet ja za­miast jeść w tym cza­sie obiad pa­trzy­łam z za­cie­ka­wie­niem aż mi ziem­nia­ki osty­gły. Do tego całe spo­tka­nie mo­gły one prze­by­wać pod okiem ani­ma­to­rów na na­praw­dę gi­gan­tycz­nej sali za­baw. Kul­ki, sta­no­wi­sko z pia­skiem ki­ne­tycz­nym, ma­lo­wa­nie twa­rzy, za­mek dmu­cha­ny i wie­le in­nych. Je­śli na przy­szłe spo­tka­nie ugo­ści nas zno­wu w War­mio­lan­dia, to za­bie­ram dzieci!

Dziękuję także…

Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do świet­no­ści oby­dwu spo­tkań, bar­dzo dziękuję:

Blo­go­tok: Tar­gi Kiel­ce, Faj­ne Stu­dio Kre­atyw­ne, TradeTracker.com, Kupon.pl, Re­acha­Blog­ger, Brand 24, Wy­daw­nic­two Jed­ność, Kilo Mąki, Smak na Tak. Fo­to­gra­fia: Pa­tryk Ptak Pho­to­gra­phy.

WMSB: War­mio­lan­dia, Ale­xan­derID’EAU, Oil­lan, Den­to­sept, Siw­ko Fo­to­gra­fia, Drew­nia­ne do­dat­ki , Cho­co­kis. Fo­to­gra­fia: Na­ta­lia Ja­roc­ka, Ania Ko­rze­niec­ka-Klisz.

Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 22 maja 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

 • Ta­kie im­pre­zy są super!

 • Nie by­łam jesz­cze na ta­kich du­żych spo­tka­niach. Ale już dwa razy uczest­ni­czy­łam we Wro­cław­skim Spo­tka­niu blogerek.

 • Niko Ni­ko­dem Sa­dlow­ski Sadłows

  Mam na­dzie­je z cza­sem za­go­ścić na paru im­pre­zach ale poki co cier­pię na brak czasu 

 • Bra­wo Mo­nia! ja je­stem dum­na że sie­dzia­łam obok Cie­bie jak by­łaś chwa­lo­na 😀 ja Cię na­uczę ma­lo­wać (cho­ciaż nie wiem czy umiem ;p ) a Ty mnie pi­sać 😀 buziole!

 • Klau­dia Wnuk-Adamczyk

  Bar­dzo za­czę­ca­ją­co opi­sa­łaś te Spo­tka­nia :). Gra­tu­la­cję za po­chwa­łę, to jest suk­ces, zo­sta­łaś do­strze­żo­na i wy­róż­nio­na. Do Kielc mam bli­sko, więc za rok się spo­tka­my :). Pozdrawiam

 • Faj­na spra­wa, będę mu­sia­ła się za rok sku­sić na wi­zy­tę 🙂 ale bez Omena 😛

 • Agniesz­ka

  Faj­ne ta­kie spo­tka­nia blo­go­we, chet­nie bym sie na ta­kie wybrala. 

 • Oj wi­dze, ze swiet­nie sie ba­wi­las. Bar­dzo bra­ku­je mi tu­taj ta­kich spo­tkan, chy­ba czas cos wymyslec 😛

 • El­wi­ra Zbadyńska

  Strasz­nie ża­łu­ję, że w tym roku nie do­tar­łam na blo­go­tok. Za rok się bar­dziej postaram 😉

 • A to za­pra­szam we wrze­śniu na Blog Mat­ters! http://blogmatters.pl/