Wpisy z miesiąca: s

Żłobek to samo zło, przedszkole to murowana trauma Image
Żłobek to samo zło, przedszkole to murowana trauma

Biedne dziecko! Musi iść rano do żłobka/przedszkola/szkoły… Prze­cież żłobek to zło, a przed­szkole to wspom­nie­nie naj­gorszego! Obal­am te mity! Uwa­ga: wpis testowany na włas­nych dzieci­ach!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 19 maja 2017
Jak Blog Parenting Poznań mnie w balona zrobił Image
Jak Blog Parenting Poznań mnie w balona zrobił

Nic mnie tak nie wkurza jak niesłowność. Człowiek nastawi się, ubierze odświęt­nie, twarz poma­lu­je, samochód umy­je, dzieci pouczy o dobrym zachowa­niu w miejs­cu pub­licznym, a potem i tak wszys­tko się nie zgadza. Tak właśnie było na Blog Par­ent­ing Poz­nań.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 17 maja 2017
Zabiegi na twarz przed wielkim wyjściem — to musisz wiedzieć! Image
Zabiegi na twarz przed wielkim wyjściem — to musisz wiedzieć!

Kobi­ety lubią czuć się piękne, doda­je nam to energii i pewnoś­ci siebie. Dopó­ki to prag­nie­nie utrzy­mane jest w grani­cach rozsąd­ku nie ma w tym nic złego, dopiero prze­sa­da – jak we wszys­tkim — bywa zgub­na, a może nawet niebez­piecz­na. Co jed­nak zro­bić kiedy chce­my wyglą­dać wyjątkowo dobrze, np. przed ważną okazją? Jak bez­piecznie zad­bać o urodę, aby następ­nego dnia nie obudz­ić się z uczu­le­niem na twarzy albo swędzącą skórą?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 15 maja 2017
Nowa szata starych fotografii + Konkurs Image
Nowa szata starych fotografii + Konkurs

W pudełkach po butach, w starych albu­mach, cza­sa­mi w jakiejś książce. Wszędzie tam moż­na spotkać jakieś stare, pożółkłe zdję­cie. Niek­tóre całkiem dobrej jakoś­ci, inne niekoniecznie. Cza­sy klisz fotograficznych nie rozpieszcza­ły domorosłych fotografów-ama­torów. Jed­nak z roku na rok od przeglą­da­nia i przestaw­ia­nia z miejs­ca na miejsce stare zdję­cia moc­no się niszczą. Z braku możli­woś­ci wywoła­nia nowych, bo prze­cież klisze już wyrzu­cone, mamy dwie możli­woś­ci: albo zaprzes­tać przeglą­da­nia starych zdjęć albo zeskanować je i zro­bić z nich fotok­siążkę!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 33 Data | 12 maja 2017
Życie w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało

Właśnie ter­az jest ide­al­ny czas, by pojechać do Hisz­panii. Tem­per­atu­ra jeszcze nie jest zbyt wyso­ka, tłumy też nie opanowały znanych kurortów. Jak miesz­ka się dłużej niż tylko w wakac­je w słonecznej Sewil­li?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 10 maja 2017