Jaglane kulki mocy

Jaglane kulki mocy Image

Jaglane kulki mocy

Po­sia­da­nie trój­ki dzie­ci ge­ne­ru­je nie tyl­ko ba­ła­gan, ale tak­że pro­ble­my z do­star­cze­niem je­dze­nia, a szcze­gól­nie sło­dy­czy, któ­re będą lu­bi­ły one wszyst­kie. No bo Arti nie prze­pa­da za pta­sim mlecz­kiem, Ki­nia za ba­to­ni­ka­mi mu­esli, a Nati, hmmm, no Nati to aku­rat zja­da wszyst­ko, na­wet cu­kier z cu­kier­nicz­ki i su­chą buł­kę prze­zna­czo­ną do zmie­le­nia. Je­śli do tego do­dać chęć za­mia­ny nie­zdro­wych wę­glo­wo­da­nów na ich zdrow­szą wer­sję to moż­na po­wie­dzieć, że pra­wie po­le­głam. Pra­wie, bo są jesz­cze ja­gla­ne kul­ki mocy.

Ja­gla­ne kul­ki to zde­cy­do­wa­nie moje od­kry­cie roku. I jako je­dy­na zdro­wa al­ter­na­ty­wa dla sło­dy­czy rze­czy­wi­ście jest w sta­nie za­stą­pić mi każ­dą sło­dycz. Mo­gła­bym je jeść na okrą­gło! Że­bym jed­nak sama nie wy­glą­da­ła jak kul­ka mocy, dzie­lę się zro­bio­ny­mi kul­ka­mi z innymi.

Poza wa­lo­ra­mi sma­ko­wy­mi kul­ki za­wie­ra­ją samo do­bro, czy­li ka­szę ja­gla­ną. Ka­sza ja­gla­na jest bar­dzo zdro­wa, o jej za­le­tach mo­że­cie prze­czy­tać na blo­gu Pan­na Ewa. Prze­pis po­da­ny po­ni­żej tak­że jest jej au­tor­stwa. Poza tym w ich skła­dzie mamy naj­zdrow­szy olej na świe­cie, czy­li olej ko­ko­so­wy oraz zna­ny ze swo­ich wspa­nia­łych wła­ści­wo­ści miód.

Jaglane kulki mocy — przepis

1 szklan­ka ka­szy jaglanej
2 szklan­ki wody
1 szklan­ka wiór­ków kokosowych
200g su­szo­nych daktyli
1 łyż­ka ole­ju kokosowego
1 ły­żecz­ka miodu

Jaglane kulki mocy — wykonanie

Ka­szę opłu­ku­je­my zim­ną wodą. Wrzu­ca­my do wrząt­ku ra­zem z dak­ty­la­mi i go­tu­je­my do cza­su aż ka­sza wchło­nie cały płyn. Na pa­tel­ni pra­ży­my wiór­ki, ok. 13 od­sy­pu­je­my do obtoczenia.

Do ugo­to­wa­nej ka­szy z dak­ty­la­mi do­da­je­my wiór­ki, olej ko­ko­so­wy i miód. Wszyst­ko ra­zem blen­du­je­my, by nadać im gład­ko­ści. Ob­ta­cza­my w po­zo­sta­łych wiór­kach. Wsta­wia­my do lodówki.

Prze­pis moż­na do­wol­nie zmie­niać, do­da­jąc do nie­go ulu­bio­ne owo­ce su­szo­ne, orze­chy czy ka­rob. Ja­kie są Wa­sze ulu­bio­ne słod­kie zdro­we dodatki?

Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 5 czerwca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano: , ,

 • za­pi­su­ję prze­pis, może kie­dyś wy­pró­bu­ję:) moja mama po­dob­ne ku­lecz­ki ro­bi­ła ale skład inny:)

 • Go­sia

  Uwiel­biam i ro­bi­łam kie­dyś po­dob­ne ku­lecz­ki ale nie z dak­ty­la­mi. Uwiel­biam ja­glan­kę a Two­je kul­ki są mega apetyczne.

 • Uwiel­biam ta­kie zdro­we kom­bi­na­cję 🙂 Ro­bię po­dob­ne ku­lecz­ki tyl­ko z bia­łe­go sera.

 • Dzię­ki za prze­pis. Na pew­no skorzystam. 🙂

 • Cos jest na rze­czy, bo dziś wi­dze już je na dru­gim blogu 🙂

 • Su­per dzieciaczki

  Może i ja wy­pró­bu­ję moc ja­gla­nych kulek 🙂

 • Kul­ki ja­gla­ne pre­zen­tu­ją się na­praw­dę sma­ko­wi­cie i za­pi­sa­łam so­bie Twój prze­pis i w week­end na pew­no go wy­pró­bu­ję. Uwiel­biam pro­ste, zdro­we i smacz­ne prze­pi­sy — je­stem pew­na, że w moim domu te kul­ki znik­ną w mgnie­niu oka 🙂 Ja­kiś czas temu ro­bi­łam po­dob­ne ku­lecz­ki, ale zde­cy­do­wa­nie była to mniej zdro­wa i bar­dziej ka­lo­rycz­na wer­sja z dużą ilo­ścią po­le­wy cze­ko­la­do­wej hehe 🙂

  • Prze­cież cze­ko­la­da jest bar­dzo zdro­wa! Przy każ­dej zje­dzo­nej ko­st­ce to so­bie powtarzam 😀

 • Już od daw­na mam na nie ocho­tę — spró­bu­ję na naj­bliż­szą im­prez­kę rodzinną 🙂

 • Ciekawe:D Nie mia­łam do czy­nie­nia z ka­szą ja­gla­ną, ale prze­pis brzmi na tyle cie­ka­wie, że za­pi­su­ję. No i fak­tycz­nie, same faj­ne składniki.
  Aha — To­bie do kul­ki mocy to da­le­ko, mo­żesz spo­koj­nie jeść i się nie dzielić 😉

 • Mu­szę spró­bo­wać, może tej mo­jej ma­łej ję­czy­buł­ce przy­pa­su­ją ta­kie kulki:D

 • Ju­sty­na Bujak

  Wy­glą­da­ją sma­ko­wi­cie, będę działać! 😀

 • Już od pew­ne­go cza­su zbie­ram się za zro­bie­nie tych ku­lek ale za­wsze nie ma cza­su… Jed­nak gdy w koń­cu mam prze­pis to może mi się uda, jed­nak zre­zy­gno­wa­ła­bym z ole­ju kokosowego 😉

 • Ta­kiej wer­sji nie ro­bi­łam, ale chęt­nie ją wypróbuję 😉

 • Zbie­ram się już od dłu­uuuż­sze­go cza­su, żeby ta­kie zro­bić. Chy­ba w koń­cu trze­ba spiąć to i owo i zrobić! 

 • O ko­cha­na z nie­ba mi spa­dlas, szu­kam prze­pi­sow na ta wla­snie ka­sze. Juz do­da­je , jest moc <3

 • Uwiel­biam te kul­ki. Ale sama jesz­cze nie ro­bi­łam, mu­szę ku­pić dak­ty­le i dzia­łać, bo mam na nie strasz­ną ochotę!

 • Pau­li­na

  Świet­ny przepis! 🙂

 • Ko­niecz­nie mu­szę zro­bić! Ni­gdy ta­kich nie ja­dłam ale wy­da­ją się być obłęd­ne. A bar­dzo lu­bię ta­kie przysmaki 

 • przy­znam Ci się, ze nie wpa­dła­bym, aby ta­kie zdro­we pra­lin­ki zro­bić z ka­sza ja­gla­ną 🙂 my­ślę jed­nak, ze ta­kie­mu ła­su­cho­wi jak ja za­sma­ku­ją — nie­ba­wem je przygotuję!

 • Od­kąd od­kry­łam je pra­wie 2 lata temu, gosz­czą u mnie na za­wsze przy więk­szej okazji 😀

 • Naj­zdrow­sze to ak­tu­al­nie truskawki 😉

 • na­ta­sza c

  Tyl­ko wra­cam z wa­ka­cji i za­bie­ram sie za Twoj prze­pis. Uwiel­biam kul­ki mocy.