Najlepsze prezenty na roczek

Najlepsze prezenty na roczek Image

Najlepsze prezenty na roczek

Zno­wu sto­ję przed pro­ble­mem co moż­na ku­pić ma­łe­mu dziec­ku na ro­czek. Pierw­sze uro­dzi­ny są waż­ne, ale ju­bi­lat zu­peł­nie ich nie pa­mię­ta. Ja­ka­kol­wiek za­baw­ka bar­dzo szyb­ko się znu­dzi, gdyż jesz­cze uwa­ga nie jest na tyle sku­pio­na, by dłu­żej czymś się ba­wić. Co za­tem moż­na ku­pić jako pre­zent na roczek?

Zabawka

Wy­bie­ra­jąc za­baw­ki jako pre­zent na ro­czek war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka rze­czy. Przede wszyst­kim jaki jest wiek, od któ­re­go za­baw­ka na­da­je się do za­ba­wy oraz ja­kość wy­ro­bu. Czę­ści za­baw­ki po­win­ny być do­brze spa­so­wa­ne, nie po­win­ny być ostre, ba­te­rie, je­śli są, do­brze za­bez­pie­czo­ne. Dziec­ko bę­dzie taką za­baw­ką rzu­cać, prze­wra­cać, ude­rzać, gryźć ją, śli­nić i sma­ko­wać. Musi więc to być pro­dukt trwa­ły i so­lid­ny. Z wła­sne­go do­świad­cze­nia wiem, że nie każ­dy pro­du­cent spro­sta ta­kie­mu za­da­niu. Po­ni­żej kil­ka przy­kła­dów do­brych za­ba­wek, któ­re sty­mu­lu­ją roz­wój dziec­ka i są na­praw­dę so­lid­ne. Te­sto­wa­no na mo­ich dzieciach!

Bu­jak Lit­tle ti­kes ‚ Kie­row­ni­ca VTECH

Cho­dzik Smo­by, Pia­nin­ko Chicco

Jeź­dzik Fi­sher- Pri­ce, Od­kryw­czy do­mek Dumel

Zdję­cia za­ba­wek po­cho­dzą ze skle­pu ksiegarnia.conrad24.pl.

Fotoksiążka lub sesja fotograficzna

Bar­dzo ory­gi­nal­nym pre­zen­tem jest opła­ce­nie se­sji fo­to­gra­ficz­nej dla ma­łe­go so­le­ni­zan­ta lub wrę­cze­nie vo­uche­ra na wy­ko­rzy­sta­nie przez jego ro­dzi­ców do zro­bie­nia fo­tok­siąż­ki za­wie­ra­ją­cej np. pierw­szy rok ży­cia dziec­ka. Jest to z pew­no­ścią pre­zent, któ­ry na dłu­go po­zo­sta­nie w pamięci.

Personalizowne pamiątki

In­nym spo­so­bem na za­trzy­ma­nie wspo­mnień jest wy­bór pre­zen­tu, któ­ry może być sper­so­na­li­zo­wa­ny. Przy obec­nym po­zio­mie tech­no­lo­gii np. gra­wer la­se­rem czy ha­ftu kom­pu­te­ro­we­go mo­że­my ku­pić srebr­ny ob­ra­zek z de­dy­ka­cją, zło­tą bran­so­let­kę z gra­we­rem, pod­pi­sa­ne imie­niem ozdob­ne pu­deł­ko na pierw­szy zą­bek czy też ran­kę do wy­ko­na­nia od­ci­sku dło­ni i sto­py w glinie.

Zajęcia dla dzieci

Moż­na dla rocz­nia­ka spre­zen­to­wać tak­że cie­ka­we za­ję­cia. Nie mu­szą one od­by­wać się w gru­pie ró­wie­śni­czej, choć był­by to do­dat­ko­wy atut. Sprawdź, czy jest moż­li­wość w miej­sco­wo­ści za­miesz­ka­nia dziec­ka sko­rzy­sta­nie z za­jęć ba­se­nu dla ma­lusz­ków, za­jęć umu­zy­kal­nia­ją­cych, pla­stycz­nych czy ta­necz­nych. Dzię­ki ta­kim do­dat­ko­wym za­ję­ciom choć­by raz w ty­go­dniu dziec­ko ma moż­li­wość zro­bie­nia cze­goś no­we­go. Ta­kie za­ję­cia naj­czę­ściej od­by­wa­ją się pod asy­stą ro­dzi­ców, dla­te­go war­to skon­sul­to­wać taki pre­zent z nimi i do­sto­so­wać tak­że do ich moż­li­wo­ści czy wol­ne­go czasu.

Lokata

Być może dziec­ko w wie­ku za­le­d­wie rocz­ku nie uci­szy się z wła­snych pie­nię­dzy, ale już za kil­ka lat bę­dzie to ide­al­ny pre­zent. Je­śli za­ło­żysz dziec­ku lo­ka­tę czy po­li­sę i cy­klicz­nie będą na nią wpły­wa­ły środ­ki, z pew­no­ścią szyb­ko uzbie­ra się tak kon­kret­na suma, któ­ra bę­dzie mo­gła zo­stać wy­ko­rzy­sta­na np. na więk­szą za­baw­kę, za­ję­cia edu­ka­cyj­ne lub wy­jazd dziec­ka już star­sze­go. War­to co mie­siąc zo­bli­go­wać się do wpła­ca­nia drob­nej kwo­ty, gdyż dzię­ki temu nie od­czu­je się tak bar­dzo bra­ku pary zło­tych w bu­dże­cie, a pod ko­niec roku moż­na się dzi­ki ta­kim drob­nym su­mom uzbie­rać cał­kiem po­kaź­ną kwotę.

Czego lepiej nie kupować na roczek?

Przede wszyst­kim war­to zre­zy­gno­wać z za­ba­wek „na za­pas”. Do cza­su, aż dziec­ko zro­zu­mie funk­cjo­no­wa­nie trud­niej­szych za­ba­wek edu­ka­cyj­nych czy wsią­dzie sa­mo­dziel­nie na ro­we­rek, może ono ze­psuć pre­zent lub znu­dzić się nim na tyle, że w od­po­wied­nim cza­sie nie sko­rzy­sta z jego moż­li­wo­ści, któ­rych obec­nie i tak nie do­ce­nia. Tak­że za­baw­ki gra­ją­ce, któ­re nie mają wy­łącz­ni­ka dźwię­ku lub też któ­rych nie moż­na ści­szyć (poza praw­dzi­wy­mi in­stru­men­ta­mi mu­zycz­ny­mi!) nie po­win­ny znaj­dy­wać się na li­ście pre­zen­to­wej. War­to też prze­my­śleć za­kup kol­czy­ków dla dziew­czy­nek czy za­ba­wek mi­li­tar­nych dla chłop­ców. Nie każ­dy ro­dzic po­chwa­la ta­kie pre­zen­ty po­zo­sta­wia­jąc kwe­stię pier­cin­gu do sa­mo­dziel­nej i póź­niej­szej de­cy­zji dziec­ka czy też wy­cho­wu­jąc w bar­dziej pa­cy­fi­stycz­ny sposób.

Fot. N i c o l a, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 30 czerwca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

 • Iza­be­la Kowalczyk

  do­brze, że tra­fi­łam na Twój blog 🙂 wła­śnie sto­ję przed ta­kim dy­le­ma­tem, te­raz już mi się roz­ja­śni­ło — dzięki

 • Za trzy ty­go­dnie moja cór­cia skoń­czy ro­czek — i też się za­sta­na­wia­my, co ta­kie­go mo­gli­by­śmy jej dać jako ro­dzi­ce. Pew­nie skoń­czy się na lo­ka­cie. Gra­ją­cych za­ba­wek w domu dość ( po star­szej sio­strze). Co do cho­dzi­ków wszel­kiej ma­ści — je­stem ich prze­ciw­nicz­ką, cho­ciaż pcha­cze ze zdję­cia nie są jesz­cze ta­kie naj­gor­sze. Bi­żu­te­ria to ra­czej do­me­na babć. A fak­tycz­nie masz ra­cję — ro­czek to trud­ne uro­dzi­ny, bo ju­bi­lat / ju­bi­lat­ka pre­zen­tu pa­mię­tać nie będzie.

 • Cho­ciaż u mnie w ro­dzi­nie w naj­bliż­szym cza­sie ra­czej nie szy­ku­je się ża­den ro­czek, to wpis z całą pew­no­ścią przy­dat­ny dla osób, któ­re nie zna­ją się zbyt­nio na dzie­ciach lub po pro­stu są mniej kreatywne;)

 • zdję­cia, za­ję­cia i lo­ka­ta to faj­ne po­my­sły. nie­dłu­go mój sy­nek koń­czy ro­czek i… tro­chę się boję tych pre­zen­tów. my­ślę, że cho­ciaż pre­zent ma być dla dziec­ka, to war­to tę kwe­stię prze­dys­ku­to­wać z jego ro­dzi­ca­mi. w su­mie my­ślę, że ro­czek to bar­dziej im­pre­za dla resz­ty ro­dzi­ny, niż so­le­ni­zan­ta 😉 on ani nie za­pa­mię­ta ani spe­cjal­nie z ni­cze­go nie skorzysta.

 • Nie pa­mię­tam czy coś do­sta­łam na pierw­sze uro­dzi­ny a je­śli tak to co to było 😀 Być może fo­to­se­sja to naj­lep­szy pre­zent, bo za 30 — 40 lat dziec­ko bę­dzie mo­gło się po­śmiać z tego jak słod­ko wyglądało 🙂

 • Bar­dzo do­bre wy­bo­ry! Zga­dzam się z tym ku­po­wa­niem na za­pas. Jak mnie to de­ner­wu­je! Nic, tyl­ko za­gra­ca miesz­ka­nie, a za­nim dziec­ko za­cznie ba­wić się daną za­baw­ką, zdą­ży się nią wi­zu­al­nie znu­dzić i już nie ma ta­kiej frajdy.…

 • Cze­kam na wpis „Pre­zent na czwar­te urodziny” 😛

  • Pro­ste — tona na­le­pek, z kil­ka ko­ron i róż­dżek, ró­żo­wy bro­kat, tutu i pla­kat Vol­der­mor­ta 😀 Ta­kie klimaty 😉

 • Ku­po­wa­nie ta­kich pre­zen­tów dla dziec­ka za­wsze jest pro­ble­mem, szcze­gól­nie kie­dy sa­me­mu nie po­sia­da się dzie­ci. Za­wsze z mę­żem cho­dzi­my po skle­pie jak nie­nor­mal­ni i dwa­dzie­ścia razy oglą­da­my każ­dą za­baw­kę. Ła­twiej by­ło­by dać pie­nią­dze i raz na chrzci­ny rze­czy­wi­ście da­li­śmy skar­bon­kę, po­nie­waż ro­dzi­ce nie umie­li się na nic zde­cy­do­wać (a może było im głu­pio wy­ma­gać). Nie je­stem jed­nak za da­wa­niem pie­nię­dzy, po­nie­waż czę­sto jest tak, że „roz­le­cą” się na bie­żą­ce spra­wy i tego pre­zen­tu nie ma. Naj­lep­szym wyj­ściem jest wy­zna­cze­nie bu­dże­tu i spy­ta­nie ro­dzi­ców co ku­pić. Nie za­wsze jed­nak jest to łatwe 🙂

  • Wte­dy wła­śnie do­bra jest lo­ka­ta dla dziec­ka! Choć star­sze lu­bią już mieć wła­sną skar­bon­kę i wkła­dać do niej pie­nią­dze, prze­li­czać i wydawać!

 • Per­so­na­li­zo­wa­nie pa­miąt­ki to su­per pomysł!!

 • My­ślę, że ten wpis po­mo­że wie­lu oso­bom, któ­re nie mają dzie­ci (jak na przy­kład ja :P) i nie do koń­ca mogą wie­dzieć, co bę­dzie do­brym pre­zen­tem dla tak ma­łe­go dziecka.

 • A książ­ki????

  • To bar­dziej jako drob­ny pre­zent albo na inną oka­zję, tak myślę.

  • O taak! Tyle jest fan­ta­stycz­nych ksią­żek od­po­wied­nich dla roczniaka!

 • bar­dzo przy­dat­ny post:)

 • Cie­ka­we pro­po­zy­cje. Szcze­gól­nie zga­dzam się co do tego, cze­go naj­le­piej uni­kać. To do­bre przy­kła­dy, bo ani za­baw­ko­wej bro­ni ani bar­bie nie chcia­ła­bym dla swo­je­go dziec­ka a z kol­czy­ka­mi (tro­chę nie­ste­ty) mu­szę po­cze­kać aż cór­ka sama zdecyduje.

 • Ka­ro­li­na Borycka

  U nas też po­ja­wił się pre­zent taki na za­pas, ale my mamy gdzie prze­cho­wy­wać ta­kie prezenty.

 • Pre­zen­ty na ro­czek to cięż­ki te­mat, bo sku­pie­nie u dziec­ka w tym wie­ku na za­baw­ce jest bar­dzo krót­kie. Z dru­giej stro­ny pre­zent po­wi­nien być dla dziec­ka, a nie dla ro­dzi­ców. Spró­bo­wa­ła­bym po­łą­czyć dwie rze­czy — drob­na za­baw­ka plus pa­miąt­ka na przy­szłość. Ewen­tu­al­nie za­baw­ka, któ­ra przy­da się na kil­ka lat, np. za­baw­ki z se­rii Mali Lu­dzie z FP.

 • Jo­an­na Kołpak

  Ja co­raz czę­ściej spo­ty­kam się z z se­sją zdję­cio­wa jako prezent.

 • Z tych co wy­mie­ni­łaś, to se­sja zdję­cio­wa to strzał w dziesiątkę.
  A z za­baw­ka­mi to bym uwa­ża­ła, bo ich dzie­ci mają za­wsze za dużo i w koń­cu leżą i za­wa­la­ją miej­sce 🙁 No i jako ro­dzic zde­cy­do­wa­nie od­ra­dzam ku­po­wa­nia za­ba­wek: du­żych, gło­śno gra­ją­cych, badziewnych 🙂
  Ktoś na­pi­sał już w ko­men­ta­rzu: ksią­żecz­ki jesz­cze ko­niecz­nie do li­sty do­dać trzeba!