Archiwum wg miesiąca: s

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście Image

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście

Każdy boi się zmi­an. To całkiem nor­malne. Najwięk­sze i częs­to nieoczeki­wane zmi­any spo­tyka­ją rodz­iców. W oswo­je­niu się z nimi poma­ga fir­ma Zmi­any Mamy, która powin­na być w każdym mieś­cie. Obec­nie dzi­ała na tere­nie Kosza­li­na.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 17 Data | 29 września 2017
Organizacja spotkania blogerskiego bez dupochronu to ryzykowna gra Image

Organizacja spotkania blogerskiego bez dupochronu to ryzykowna gra

Każ­da orga­ni­za­c­ja spotka­nia, mniejszego czy więk­szego, niesie za sobą dużo stre­su i może obfi­tować w różnego rodza­ju wpad­ki. Na co moż­na się przy­go­tować zaw­cza­su? I czym jest sławny już dupochron?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 33 Data | 27 września 2017
Jak powiedzieć dziecku skąd się biorą dzieci? Image

Jak powiedzieć dziecku skąd się biorą dzieci?

Nie ma jed­nego dobrego sposobu na to, by spoko­jnie przekazać dziecku infor­ma­cję skąd się biorą dzieci. Ja takiej nie znam, ale mam swo­je sposo­by.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 25 września 2017
Dlaczego mieszamy imiona dzieci? Image

Dlaczego mieszamy imiona dzieci?

Zdarza się każde­mu rodz­i­cowi więcej niż jed­nego dziec­ka. Tym, dlaczego miesza­my imiona dzieci, zajęli się amerykańs­cy naukow­cy. Co z tego wyszło?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 31 Data | 22 września 2017
Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić? Image

Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić?

Dziecko nie znosi przed­szko­la, płacze, nie chce jeść. Jest źle. Jak to przetr­wać i czy kiedyś mija taki stan? A może poszukać pomo­cy u spec­jal­isty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 34 Data | 18 września 2017
Dobre zwyczaje dla dzieci Image

Dobre zwyczaje dla dzieci

Dobre nawy­ki są niezbędne dla zdrowego wychowa­nia dziec­ka. Nawy­ki i zwycza­je zaszczepi­one w bard­zo młodym wieku zawsze pozosta­ją w podświadomym umyśle i dzieci nigdy nie zapom­i­na­ją o nich, gdy doros­ną. Ten artykuł zaw­iera listę dobrych nawyków do naślad­owa­nia przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 13 września 2017
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image

Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubiegłego wieku kon­tra tegorocz­na refor­ma. Czy dla dziec­ka rzeczy­wiś­cie każ­da zmi­ana edukacji jest złem? A może… może ono wcale nie zda­je sobie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 11 września 2017