Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi Image

Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Jestem chrześ­ci­janką i nie boję się tego stwierdzenia. Moje dzieci są ochrzc­zone i chodzą na religię w szkole i przed­szkolu. Jeśli jed­nak miały­by mieć uroczys­tość chrz­tu św. właśnie ter­az, to praw­dopodob­nie miałam więk­sze rozez­nanie co kupić malu­chowi, by prezent na chrzest nie był tylko upominkiem na chwilę, ale pamiątką na całe życie. Co w takim razie nie jest tylko przemi­ja­jącą modą, a doskon­ałą for­mą pamiąt­ki?

Ubranie do chrztu

Dopiero, kiedy Arti miał Komu­nię św. zwierzył mi się, że chci­ał­by, bym jego albę pozostaw­iła na pamiątkę. Ja nie zostaw­iałam swo­jej sukien­ki komu­ni­jnej ani ślub­nej, jed­nak dla niego ten kawałek mate­ri­ału stanowi pamiątkę nie mniejszą niż pieniądze, po których i tak niedłu­go będzie wspom­nie­nie. Nieste­ty nie pomyślałam o tym, a ubranek do chrz­tu moich dzieci już nie ma. Podarowane dalej mają już pewnie które­goś z kolei właś­ci­ciela.

Jeśli zas­tanaw­iasz się co kupić dziecku jako prezent na chrzest, warto poroz­maw­iać z rodzi­ca­mi, czy nie chcieli­by właśnie takiego prezen­tu. Częs­to moż­na dodatkowo sper­son­al­i­zować sukienkę dla dziew­czyn­ki czy pier­wszą bodzi­ako-koszulę i wyszyć na niej inic­jały. Taki prezent na chrzest będzie prawdzi­wą pamiątką.

Pierwsza biblia

Bib­lia z piękny­mi obrazka­mi lub nawet audio­book­iem do słucha­nia kole­jnych his­torii np. przed snem, to kole­jny trafiony pomysł na prezent na chrzest. W takiej książeczce bez trudu moż­na napisać oso­bistą dedykację dla nowego człon­ka Koś­cioła, dzię­ki czemu nabierze ona oso­bis­tego i niepow­tarzal­nego charak­teru.

Obrazek z Aniołem Stróżem lub chrześcijańska figurka

Bard­zo pięknym zwycza­jem jest obdarowanie dziec­ka obrazkiem, cza­sem ze sre­bra, z wiz­erunk­iem Anioła Stróża. Sama pamię­tam taki obrazek zaw­ies­zony nad moim łóżkiem. Do tego mama samodziel­nie wyhaftowała mi poduszkę z aniołkiem. Żału­ję, że nie przetr­wał, gdyż był moim ulu­bionym oblecze­niem na jaś­ka. Mojej córce do dziś podo­ba się delikat­na fig­ur­ka anioł­ka, którą dostała od swo­jej chrzest­nej. Każdy z takich prezen­tów może zaw­ier­ać dedykację np. przyk­le­joną do tyl­nej strony obraz­ka.

Biżuteria

Biżu­te­ria to raczej pieśń przyszłoś­ci. Małe dziecko raczej meda­li­ka nosić nie będzie, bran­so­let­ka też mu się za szy­bko nie przy­da. Jedynie spec­jalne naszyjni­ki z bursz­tynu na ząbkowanie, choć też kon­trow­er­syjne, mogą być biżu­ter­ią na tu i ter­az. Niem­niej właśnie biżu­te­ria to najczęś­ciej wybier­any prezent na chrzciny zarówno dla dziew­czynek, jak i chłopców. Jeśli jesteś przesąd­ny (cho­ci­aż kłó­ci się to z byciem kato­likiem!) to zrezygnuj z kup­na krzyży­ka, wróżącego ciężkie życie obdarowane­mu. Jedyne odstępst­wo od tego to kup­no bran­so­let­ki w formie różań­ca, której ele­mentem jest także krzyżyk.

Dziew­czynkę moż­na obdarować także kol­czyka­mi. Jed­nak tu też jest sporo kon­trow­er­sji, gdyż coraz więcej jest głosów, by tak małych dzieci nie męczyć prze­bi­janiem uszu. A czekanie kil­ka – kilka­naś­cie lat na decyzję o wiz­y­cie u piercera raczej może skończyć się tym, że podarunek, choć dro­gi, wyjdzie z mody. Zło­to to wprawdzie zawsze inwest­y­c­ja kap­i­tału, jed­nak lep­iej kupić kruger­rand niż złote kol­czy­ki.

Personalizowane pudełko na pamiątki

Każdy z nas chy­ba chci­ał­by mieć tak jak w amerykańs­kich fil­mach kufer z pamiątka­mi. Nie ma lep­szej okazji niż sprezen­towanie właśnie takiego kufra lub choć­by mniejszego pudełecz­ka. Tech­ni­ki graweru w różnych mate­ri­ałach czy też wypala­nia w drewnie stworzą z niepo­zornego nawet pudełecz­ka istne dzieło sztu­ki, które dodatkowo moż­na sper­son­al­i­zować według włas­nego gus­tu.

Sesja zdjęciowa

Pod­czas więk­szych imprez rodzin­nych czy koś­ciel­nych warto zad­bać o dobre zdję­cia. Jeśli w rodzinie nie ma wari­a­ta z aparatem, który cyka zdję­cia każde­mu, dobrym rozwiązaniem jest opłace­nie usłu­gi fotografa w koś­ciele lub na przyję­ciu w gronie rodziny. Moż­na też pokusić się o zafun­dowanie odd­ziel­nej sesji dla nowo ochrzc­zonego dziec­ka i jej rodz­iców i chrzest­nych. Taki prezent na chrzciny będzie pamiątką na całe życie.

Czego bym już dziś nie wybrała

Mam za sobą potrójną przy­jem­ność bycia mamą dziec­ka chrzc­zonego i pod­wójną bycia matką chrzest­ną. Wiem jed­no: żad­nych zabawek i prezen­tów prak­ty­cznych. Ale prak­ty­cznych dla rodz­i­ca, nie dla dziec­ka. Fajnie jest dostać krze­sełko do karmienia czy droższą zabawkę, nawet row­erek biegowy, który dziecko dosiądzie dopiero za jak­iś rok. Jed­nak dziecko za kil­ka lat kom­plet­nie nie będzie pamię­tało o takim prezen­cie na chrzciny. A i my, jako rodz­ice, pewnie zapom­n­imy, że misiek z klap­nię­tym uszkiem był upominkiem dla chrześ­ni­a­ka.

Fot. Valerie Hino­josa, CC BY-SA 2.0

A co Wy uważa­cie za najlep­szy prezent na chrzest?

Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 8 września 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

 • Syl­wia Antkow­icz

  Bard­zo fajne pomysły. Lubię prezen­ty prak­ty­czne, ale chy­ba na chrzest rzeczy­wiś­cie lep­iej kupić cos na lata.

 • Maluch w domu

  Ja chrz­ciłam dwójkę i przekrój jest ogrom­ny. Jak dla mnie to uroczys­tość sym­bol­icz­na więc przepych jest bezsen­sowny…

 • Izabela

  Bard­zo fajne pomysły

 • Bard­zo dłu­go z mężem zas­tanaw­ial­iśmy się nad chrzestem. Zde­cy­dowal­iśmy, czekamy do świąt.. Tak bard­zo nie wiem jak się do tego zabrać… 🙁

 • 22 lata temu dostałam na chrzest sporo złotej biżu­terii i niek­tóre jej ele­men­ty mam do dziś. To świet­ny pomysł — tak samo jak łań­cuszek z podobizną które­goś ze świę­tych czy pięknie ilus­trowaną Bib­lią. U nie w rodzinie na chrzest się na razie nie zanosi — mało mamy bobasów 😛

 • Petite Polon­aise

  Najlep­sze prezen­ty to te od ser­ca, które zapada­ją w pamięć. Miło wracać do takich pamiątek po lat­ach 🙂

 • Fos­cor­La­dy

  Niedawno miałam przy­jem­ność kupować prezent na chrzest i też był z tym spory prob­lem. Propozy­c­je bard­zo fajnie, ja też postaw­iłam na coś co będzie pamiątką, a mianowicie grawerowany sre­brny smoczek, do którego moż­na schować ząbek czy też kos­myk włosów malucha lub cokol­wiek innego. 🙂

  • Mój starszy syn taki dostał. Fan­tasty­cz­na pamiąt­ka.

 • Pudełko na pamiąt­ki to świet­ny pomysł, myślę, że może się sprawdz­ić także przy innych okaz­jach, np. jako prezent ślub­ny 🙂

 • Hol­ly Lu

  Ja włas­noręcznie haftowałam sza­tkę chrze­ciel­ną dla mojej chrześ­ni­acz­ki.

 • Ja od chrzest­nej dostałam złote kol­czy­ki, w których później chodz­iłam przez długie lata. Ter­az bym ich nie założyła, bo zło­ta nie lubię, ale pamiąt­ka została, a może kiedyś przekażę je córce 🙂 Gdy­bym ja miała kupować prezent na chrzciny, to pewnie zas­tanow­iłabym się nad sesją zdję­ciową, albo po pros­tu spy­tałabym rodz­iców co wolą, co im się przy­da.

 • Dobre porady, u nas trady­cyjnie zło­ta biżu­te­ria 🙂

 • Niko Niko­dem Sad­lows­ki Sadłows

  Jako anty­chryst daje kop­ertę z pieniędz­mi. Nie lubię dewocjon­alii choć ses­ja foto do dobry pomysl

 • Najbardziej zawsze przy­chy­lam się do sesji zdję­ciowej, chy­ba, że rodz­ice pod­szep­tu­ją inne rozwiąza­nia. 🙂

 • Powiem ci szcz­erze, że chy­ba pier­wszy raz spo­tykam się z tym, żeby ktoś na tem­at prezen­tów miał dokład­nie takie samo zdanie jak ja.

 • Wiesz, aku­rat na chrzest i tak dziecko nie zapamię­ta, więc moim zdaniem prak­ty­czny prezent typu ubranko do chrz­tu, ses­ja zdje­ciowa czy krze­sełko do karmienia to cud­ow­na pomoc dla wielu rodz­iców 🙂

 • Mar­lena Hryciuk

  U nas synek dostał prezent w postaci sesji zdję­ciowej. Byliśmy z tego prezen­tu bard­zo zad­owoleni. Mamy świet­ną pamiątkę 🙂

 • Ewa Wlaź­lik

  Właśnie w październiku czeka­ją mnie chrzciny i to będzie moja pier­wsza chrześni­ca. Coś na pewno wymyślę 😉

 • Bebe Tal­ent

  Bard­zo fajnym pomysłem jest pro­fesjon­al­na ses­ja zdję­ciowa. To będzie pięk­na pamiąt­ka na długie lata.

 • Moim zdaniem prezen­tem powin­no być coś z dewocjon­al­iów — w końcu to sakra­ment.

 • Ann

  Ses­ja zdję­ciowa to świet­ny pomysł 🙂

 • Sonia Dynars­ka

  Moim zdaniem dawanie prezen­tów tego dnia to jak­iś poro­niony pomysł. Ale jak już to moim zdaniem biżu­te­ria sprawdzi się zawsze.

 • Ja na chrzciny od chrzest­nych dosta­lam lalkę i row­erek — row­er przepadły, lalkę mam do dziś jako pamiątkę.
  Gdy­bym miała iść ter­az na chrzciny to zas­tanow­iłabym się nad Bib­lią lub zro­bi­e­niem czegoś włas­noręcznie 🙂

 • Mar­ta Korotko

  Ja już zupełnie nie pamię­tam, jakie prezen­ty dostałam na chrzciny. Moja cór­ka nato­mi­ast dostała trochę biżu­terii i pieniądze. Sama jestem zwolen­nikiem prezen­tów, które będzie się pamię­tało długie długie lata. Chy­ba, że rodz­ice zbier­a­ją pieniądze na coś konkret­nego. Ter­az, gdy­bym miała komuś kupować prezent na chrzciny, postaw­iłabym chy­ba na sesję zdję­ciową.

 • Fajne te wszys­tkie propozy­c­je, ale najbardziej spodobała mi się ses­ja zdję­ciowa. To aku­rat bard­zo ory­gi­nalne. 🙂 Super!