Autor: moniowiec

Czy opłaca się mieć trójkę dzieci? Image

Czy opłaca się mieć trójkę dzieci?

Te­raz, gdy mamy epi­de­mię 500+ wie­lu lu­dzi pyta mnie „No i jak, opła­ca­ło się mieć trój­kę dzie­ci?”. Wie­cie, nie da się tak ła­two od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie jak by się chcia­ło. Dzie­ci to nie np. nowa re­cep­tu­ra cze­ko­la­dek. Nie po­tra­fię po­wie­dzieć tak zwy­czaj­nie „tak, to wy­peł­nie­nie te­raz bar­dziej do mnie prze­ma­wia, sma­ku­je mi!”. Bo dziec­ko to nie to­war czy usłu­ga, a ży­cie to nie pu­deł­ko czekoladek.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 2 listopada 2016
Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara Image

Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara

Wie­rzy­my w dia­bła, anio­ły, Boga. Może nie wszy­scy, ale po­dob­no więk­szość w Pol­sce. Je­śli jed­nak dla nas Hal­lo­we­en to za­mach na na­szą wia­rę ka­to­lic­ką, to jak małą musi być ta wiara…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 31 października 2016
Jak przeżyć obsesję dziecka Image

Jak przeżyć obsesję dziecka

Był To­mek, była Rosz­pun­ka, jest Nemo. Na­sza naj­now­sza ob­se­sja przed­szko­la­ka. Gada o Nemo, śpi z Nemo, oglą­da Nemo, a ja śnię o ryb­kach… Jak prze­żyć ob­se­sję dziecka?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 28 października 2016
Gdyby dzieci rodziły się z metkami Image

Gdyby dzieci rodziły się z metkami

Met­ki i ety­kie­ty ubra­nio­we bar­dzo po­ma­ga­ją w co­dzien­nym ży­ciu. A gdy­by tak dzie­ci ro­dzi­ły się z met­ka­mi? Wie­cie cze­go się po nich spo­dzie­wać i co ro­bić… Su­per! Super?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 26 października 2016
Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika Image

Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika

Na ryn­ku wie­le jest spe­cy­fi­ków dla su­chej skó­ry i ze skłon­no­ścią do ato­pii. Co wy­bra­łam ja? Po­znaj­cie trzy cie­ka­we kre­my dla ma­łe­go atopika.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 24 października 2016
Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem? Image

Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem?

Dziec­ko spę­dza całe dni przed kom­pu­te­rem? A Ty jak spę­dzasz swój wol­ny czas? TV? Czy to nie aby to samo czy jed­nak mamy się cze­go bać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 20 października 2016
Telefon w ręku dziecka — problem czy potrzeba? Image

Telefon w ręku dziecka — problem czy potrzeba?

Te­le­fon w ręku dziec­ka. My, do­ro­śli, wi­dzi­my w tym pro­blem. Ale czy dzie­ci mają więk­szy, jak po­sia­da­ją smart­fo­na czy jak — jako nie­licz­ni — są analogowi?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 17 października 2016